18.03.2021 - Informace k nepovolené stavbě v k.ú. Bedřichov

Poskytnuté informace dle zák. 106/1999 Sb.

Otázka

V návaznosti na vaše čj. 21708/2021 ze dne 17. 3. 2021 žádám o následující informace k nepovolené stavbě na obecním pozemku p.č. 522/4 v k.ú. Bedřichov u Jablonce nad Nisou vedle stavby ev.č. 1735. Stavební práce zřejmě souvisí se záměrem obce pronajmout část pozemku k umístění nového prodejního stánku viz bod 8. zápisu 19. Zasedání zastupitelstva obce Bedřichov dne 29. 12. 2020 a schváleným usnesením 177/2020 - Nájem části pozemku p.p.č. 522/4 Jizerské o.p.s. – Mlýn Perner.

  1. Žádám o stanovisko oddělení územního a strategického plánování a doložené podklady na základě kterých bylo vydáno, k záměru „Výstavba kiosku na p.č. 522/4 v k.ú. Bedřichov u Jablonce nad Nisou“ ze dne 25. 2. 2021.
  2. Žádám o informaci, jestli nepovolená stavba probíhá v ploše Z68 dle platného Územního plánu Bedřichov, případně v jakých plochách probíhá (např. na základě kontrolní prohlídky ze strany stavebního úřadu). Z dostupných informací (viz příloha) je zřejmé, že nepovolená stavba probíhá na části pronajatého obecního pozemku 522/4 v ploše Z68 - plocha veřejných komunikací (VK) s Kzn 1 %.
  3. Žádám o protokol z kontrolní prohlídky dne 18. 3. 2021 a případně další související písemnosti.
  4. Jaké sankce (v případě pokut kdy a v jaké výši) uložil stavební úřad stavebníkovi, který v nepovolené stavbě pokračoval i po 25. 2. 2021, tedy po výzvě k bezodkladnému zastavení stavebních prací (viz pokračující stavební práce na konstrukci, opláštění a zastřešení v příloze)?

P. J.

Odpověď

Vážený pane,

k Vaší žádosti o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. doručené 18.3.2021 zasílám odpovědi z jednotlivých útvarů (Stavební úřad, Oddělení územního a strategického plánování) Magistrátu města Jablonec nad Nisou:

Ad 1) viz přílohy

Ad 2) Stavební úřad: Nepovolená stavba neprobíhá v ploše Z 68, ale probíhá v ploše Z 69 (OS – Plochy občanského vybavení – rekreace a sportu).

Oddělení územního a strategického plánování: Z přiložených fotografií nedokážeme vyhodnotit, jestli stavba probíhala na ploše Z68 a řešení této situace ani není v naší kompetenci. Nicméně umístění stánku, dle dokumentace předložené k posouzení podle § 96b zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále také „stavební zákon“), tedy souladu s politikou územního rozvoje, územně plánovací dokumentací a cíli a úkoly územního plánování, je v ploše Z69 kategorie RS Plochy občanského vybavené – rekreace a sportu, ve které byl záměr vyhodnocen jako přípustný.

Ad 3) Protokol z kontrolní prohlídky dne 18.3.2021 je v příloze.

Ad 4) Stavební úřad dosud žádnou pokutu neuložil

Bc. Pavlína Reichelová, vedoucí organizačního a personálního oddělení

Vytvořeno 7.4.2021 15:26:23 | přečteno 364x | Petr Vitvar
load