16.02.2021 - Vydaná rozhodnutí v k.ú. Lučany nad Nisou

Poskytnuté informace dle zák. 106/1999 Sb.

Otázka

V souladu se zákonem 106/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů, Vás tímto žádám o poskytnutí následujících informací:

 1. Zda žádaný eviduje vydání

  a. územního rozhodnutí (nebo souhlasu) a/nebo

  b. stavebního povolení, nebo

  c. společného povolení, nebo

  d. společného územního souhlasu a souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru,

  případně jiného obdobného rozhodnutí povolujícího stavbu na pozemcích v katastrálním území Lučany nad Nisou [688258], parc. č. 953 a / nebo parc. č. 954/1.

  Pokud ano, žádám o zaslání anonymizované verze takovéhoto rozhodnutí.
 2. Zda žádaný eviduje ohlášení stavby na pozemcích v katastrálním území Lučany nad Nisou [688258], parc. č. 953 a / nebo parc. č. 954/1.

  Pokud ano, žádám o zaslání anonymizované verze ohlášení.

 3. Jestli a případně jak obec Lučany nad Nisou vyřešila problém, který byl označen k řešení v územně plánovacích dokumentech pořizovatele Magistrátu města Jablonec nad Nisou (5. úplná aktualizace územně analytických podkladů ke dni 31.12.2020), konkrétně:

  a. Problém s vymezením nových záplavových území – zasahují do vymezených zastavitelných ploch (P79p); a

  b. střet záměrů, tj. záměr kraje (zalesněná plocha) a ÚPO (zastavitelné území), označen v územně analytické dokumentaci jako ZZ7, týkající se mimo jiné i pozemku parc. č. 953.

N. N.

Odpověď

Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), obdržel Vaši žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informací.

Na základě vaší žádosti sdělujeme:

 1. Stavební úřad neeviduje vydané

  a. územní rozhodnutí (nebo souhlas) a/nebo

  b. stavební povolení, nebo

  c. společné povolení, nebo

  d. společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru,

  ani jiný souhlas, rozhodnutí nebo opatření povolující stavbu a nahrazující výše zmíněné dle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) na pozemcích parc. č. 953 a 954/1 k. ú. Lučany nad Nisou.

 2. Stavební úřad neeviduje ohlášení stavby dle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) na pozemcích parc. č. 953 a 954/1 k. ú. Lučany nad Nisou.

Dále k bodu č. 3 žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor územního a hospodářského rozvoje, oddělení územního a strategického plánování uvádí následující:

Dle § 26 stavebního zákona Územně analytické podklady obsahují zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot, limitů využití území, záměrů na provedení změn v území, zjišťování a vyhodnocování udržitelného rozvoje území a určení problémů k řešení v územně plánovací dokumentaci. V souladu s § 27 stavebního zákona úřad územního plánování pořizuje územně analytické podklady pro svůj správní obvod v pro pořizování územních a plánů a regulačních plánů. 5. úplná aktualizace územně analytických podkladů (dále jen ÚAP) proběhla ke dni 31.12.2020.

a) ÚAP prostřednictvím P79p pouze upozorňuje na problematiku záplavového území Smržovského potoka, protože v době zpracování aktualizace ÚAP probíhal proces stanovení záplavového území vodního toku Smržovský potok a vymezení aktivní zóny záplavového území. Tento proces však byl na žádost Povodí Labe s.p. ukončen v závěru roku 2020, aniž by došlo k vyhlášení záplavového území Smržovského potoka opatřením obecné povahy. V tomto okamžiku tedy z Územního plánu Lučany nad Nisou nevyplývá žádná kolize zastavitelných ploch se záplavovým územím a ÚAP pouze upozorňuje, že se jedná z hlediska záplav o rizikové území.

b) V ÚAP se jedná o nově sledovaný jev 43a Plochy vhodné k zalesnění, plochy vhodné k zatravnění. Podkladem je oborový informativní podklad ministerstva zemědělství pro územně plánovací činnost, který vytypoval plochy vhodné k zalesnění a zatravnění s ohledem na podmínky vhodné ke změně kultury a v ÚAP jsou označeny jako plochy ZZ7 (týká se i pozemku p.č. 953 v k.ú. Lučany nad Nisou). Vzhledem k tomu, že se jedná o nezávazný podklad, který nabízí pouze informaci, jaké plochy v území jsou v případě potřeby pro zalesnění a zatravnění vhodné, nevyvolává tento střet se zastavitelnými plochami vymezenými v Územním plánu Lučany nad Nisou žádnou potřebu řešení. Pro danou lokalitu platí řešení z územního plánu.

Z výše uvedeného vyplývá, že v současné době není nutné problematiku z pohledu města Lučany nad Nisou řešit.

Ing. Mgr. Ivana Řimnáčová
Vedoucí odboru stavebního a životního prostředí

Vytvořeno 3.3.2021 13:29:40 | přečteno 114x | Petr Vitvar