11.02.2021 - Informace o městě jako zadavateli veřejných zakázek

Poskytnuté informace dle zák. 106/1999 Sb.

Otázka

Vážení,
tímto Vás zdvořile žádám o poskytnutí těchto informací:

Jaké konkrétní příspěvkové organizace, ve smyslu § 4 odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 134/2016 Sb. (dále i „ZVZ“), byly povinným subjektem zřízeny, a to za celou dobu existence povinného subjektu?

Uvedenou informaci prosím uvádějte včetně uvedení všech identifikačních údajů příspěvkové organizace a včetně popisu jejího účelu.

Jaké jiné právnické osoby, ve smyslu § 4 odst. 1 písm. e) bod 1. a bod 2. zákona č. 134/2016 Sb., byly povinným subjektem založeny, a to za celou dobu existence povinného subjektu?

Uvedenou informaci prosím uvádějte včetně uvedení všech identifikačních údajů jiné právnické osoby a včetně popisu jejího účelu.

Jaké právnické osoby, které nespadají pod definici § 4 odst. 1 písm. e) bod 1. a bod 2. zákona č. 134/2016 Sb. byly povinným subjektem založeny, a to za celou dobu existence povinného subjektu?

Jaké 3 nejvýznamnější zakázky byly uzavřeny v kalendářním roce 2020 na základě vertikální spolupráce dle § 11 zákona č. 134/2016 Sb.?

Uvedenou informaci prosím uvádějte včetně uvedení všech identifikačních údajů druhé smluvní strany zakázky a včetně skutečné hodnoty zakázky. V případě, že skutečnou hodnotu zakázky nelze určit, tak prosím uveďte předpokládanou hodnotu zakázky dle § 16 ZVZ. Za nejvýznamnější zakázky považujte nadlimitní veřejné zakázky jejíž skutečná, nebo předpokládaná hodnota je v daném kalendářním roce nejvyšší.

Jaké 3 nejvýznamnější zakázky byly uzavřeny v kalendářním roce 2020 na základě horizontální spolupráce dle § 12 zákona č. 134/2016 Sb.?

Uvedenou informaci prosím uvádějte včetně uvedení všech identifikačních údajů druhé smluvní strany zakázky a včetně skutečné hodnoty zakázky. V případě, že skutečnou hodnotu zakázky nelze určit, tak prosím uveďte předpokládanou hodnotu zakázky dle § 16 ZVZ. Za nejvýznamnější zakázky považujte nadlimitní veřejné zakázky, jejíž skutečná, nebo předpokládaná hodnota je v daném kalendářním roce nejvyšší.

Jaké 3 nejvýznamnější veřejné zakázky byly uzavřeny v kalendářním roce 2020 s dodavateli, kteří nejsou veřejným zadavatelem podle ZVZ?

Uvedenou informaci prosím uvádějte včetně uvedení všech identifikačních údajů druhé smluvní strany zakázky a včetně skutečné hodnoty zakázky. V případě, že skutečnou hodnotu zakázky nelze určit, tak prosím uveďte předpokládanou hodnotu zakázky dle § 16 ZVZ. Za nejvýznamnější zakázky považujte nadlimitní veřejné zakázky, jejíž skutečná, nebo předpokládaná hodnota je v daném kalendářním roce nejvyšší.

Jakým způsobem zajišťuje povinný subjekt dodržení zásadu transparentnosti podle § 6 ZVZ ve vztahu k veřejným zakázkám malého rozsahu na právní služby nespadající pod výjimku dle § 29 písm k) ZVZ?

Uvedenou informaci prosím uvádějte uvedením webové stránky, kde probíhá běžná soutěž, nebo uvedením seznamu oslovovaných kanceláří, tak aby bylo zajištěno dostatečné tržní prostředí.

Jaká organizační složka státu je přímo nadřízená povinnému subjektu?

Prosím o sdělení struktury organigramu povinného subjektu (resp. popis své organizační struktury), včetně uvedení odborů, sekcí a oddělení, uvedení počtu zaměstnanců konkrétních odborů, oddělení a sekcí a vyjádření vztahu nadřízenosti a podřízenosti mezi nimi.

Jakou internetovou adresu profilu zadavatele, včetně vlastního profilu zadavatele ve smyslu § 214 povinný subjekt používá?

Vážení, omlouvám se za rozsah požadovaných informací a budu Vám velmi vděčný za jejich poskytnutí. Jedná se pouze o základní informace sledující transparentnost příjemců veřejných prostředků.

S úctou

F. K.

Odpověď

Vážený pane,
na základě Vaší žádosti ze dne 12.2.2021 o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zasíláme požadované informace. Informace jsou řazeny v posloupnosti dle Vaší žádosti.

Jaké konkrétní příspěvkové organizace, ve smyslu § 4 odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 134/2016 Sb. (dále jen „ZVZ“), byly povinným subjektem zřízeny, a to za celou dobu existence povinného subjektu?

Odpověď: seznam viz příloha 1

Jaké jiné právnické osoby, ve smyslu § 4 odst. 1 písm. e) bod 1. a bod 2. zákona č. 134/2016 Sb., byly povinným subjektem založeny, a to za celou dobu existence povinného subjektu?

Odpověď: seznam viz příloha 2

Jaké právnické osoby, které nespadají pod definici § 4 odst. 1 písm. e) bod 1. a bod 2. zákona č. 134/2016 Sb. byly povinným subjektem založeny, a to za celou dobu existence povinného subjektu?

Odpověď: žádné

Jaké 3 nejvýznamnější zakázky byly uzavřeny v kalendářním roce 2020 na základě vertikální spolupráce dle § 11 zákona č. 134/2016 Sb.?

Odpověď:

  • „Údržba zeleně v Jablonci nad Nisou“ – dodavatel: Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o.
  • „Realizace stavby "Souvislá údržba ul. Poštovní" – dodavatel: Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o.
  • „Opravy cest a zpevněných ploch na rozptylové loučce na hlavním hřbitově“ - dodavatel: Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o.

Jaké 3 nejvýznamnější zakázky byly uzavřeny v kalendářním roce 2020 na základě horizontální spolupráce dle § 11 zákona č. 134/2016 Sb.?

Odpověď: žádné

Jaké 3 nejvýznamnější veřejné zakázky byly uzavřeny v kalendářním roce 2020 s dodavateli, kteří nejsou uvedeným zadavatelem podle ZVZ?

Odpověď: Tři finančně nejvýznamnější veřejné zakázky s uzavřením smlouvy v roce 2020:

  • „Nakládání s komunálními odpady ve městě Jablonec nad Nisou“ – dodavatel: Severočeské komunální služby s.r.o.
  • uzavření Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících dle § 22 zák.č. 194/2010 Sb. – dodavatel: UMBRELLA Coach & Buses s.r.o.
  • "Navýšení kapacity MŠ Montessori v Jablonci nad Nisou" – dodavatel: TERMIL s.r.o.

Jakým způsobem zajišťuje povinný subjekt dodržení zásadu transparentnosti podle § 6 ZVZ ve vztahu k veřejným zakázkám malého rozsahu na právní služby nespadající pod výjimku dle § 29 písm. k) ZVZ?

Odpověď: postupem dle zákona a zachováním principů dle § 6 ZVZ. Oslovováním širokého spektra subjektů poskytující dané služby, zadáváním konkrétních veřejných zakázek různým dodavatelům při zachování principu ekonomické výhodnosti a odbornosti k danému tématu

Jaká organizační složka státu je přímo nadřízená povinnému subjektu?

Odpověď: žádná, zadavatel je samosprávným územním celkem

Prosím o sdělení struktury organigramu povinného subjektu (resp. popis své organizační struktury), včetně uvedení odborů, sekcí a oddělení, uvedení počtu zaměstnanců konkrétních odborů, oddělení a sekcí a vyjádření vztahu nadřízenosti a podřízenosti mezi nimi.

Odpověď: organizační struktura viz příloha č. 3, počet zřízených pracovních pozic na odděleních a odborech viz příloha č. 4.

Jakou internetovou adresu profilu zadavatele, včetně vlastního profilu zadavatele ve smyslu § 214 povinný subjekt používá?

Odpověď: Identifikátor profilu zadavatele:

https://nen.nipez.cz/profil/SMJNN

Odkaz na vlastních webových stránkách:

https://www.mestojablonec.cz/cs/podnikani/verejne-zakazky.html

Mgr. Jiří Kučera, v.r.
vedoucí odd. právního a veřejných zakázek

Přílohy ke stažení:

Vytvořeno 2.3.2021 13:32:38 | přečteno 86x | Petr Vitvar