08.03.2021 - Metodika kontrol

Poskytnuté informace dle zák. 106/1999 Sb.

Otázka

Vážení,

ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, se na Vás obracím v rámci získávání informací a výzkumu pro svou akademickou práci, konkrétně práci SVOČ, kterou píši v rámci svého studia na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Má práce pojednává o hodnocení parametrů efektivnosti, hospodárnosti a účelnosti (dále jen „zkoumané parametry“) podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění účinném k 1.1.2020.

Tímto si vás tedy dovoluji požádat o:

 • poskytnutí vnitřní metodiky (či obdobného dokumentu) hodnocení zkoumaných parametrů, potažmo metodiky celé finanční kontroly, existuje-li,

 • sdělení (alespoň přibližného) počtu kontrol, při nichž bylo shledáno pochybení právě ve vztahu ke zkoumaným parametrům,

 • poskytnutí vyhodnocení kontrol, při nichž došlo ke shledání pochybení ve vztahu ke zkoumaným parametrům

 • je-li to možné, ke sdělení, došlo-li v případě shledaného porušení zkoumaných parametrů k zahájení trestního stíhání odpovědné osoby (ať už pro zneužití pravomoci úřední osoby nebo pro porušení povinnosti při správě cizího majetku), detaily samozřejmě nevyžaduji.

L. P.

Odpověď

k Vaší žádosti sdělujeme následující:

 • poskytnutí vnitřní metodiky (či obdobného dokumentu) hodnocení zkoumaných parametrů, potažmo metodiky celé finanční kontroly, existuje-li,

  Viz přílohy:
  ikona souboruSměrnice k aplikaci zákona 320/2001 Sb.
  ikona souboruManuál pro interní audit magistrátu
  ikona souboruStatut interního auditu

  RM schvaluje plán veřejnosprávních kontrol založených a zřízených společností a organizací podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění (zákon o finanční kontrole).

  Plán činnosti oddělení interního auditu a stížností schvaluje primátor statutárního města.

 • sdělení (alespoň přibližného) počtu kontrol, při nichž bylo shledáno pochybení právě ve vztahu ke zkoumaným parametrům,

  V roce 2020 bylo vykonáno celkem:

  5 veřejnosprávních kontrol oddělením rozpočtu a poplatků

  9 veřejnosprávních kontrol a 3 interní audity oddělením interního auditu a stížností

  Pochybení ve vztahu ke zkoumaným parametrům nebyla shledána. Šlo o nedostatky v oblasti vedení účetnictví, neaktualizování obsahu některých vnitřních dokumentů, nedodržení vnitřních předpisů či smluvních dokumentů.

 • poskytnutí vyhodnocení kontrol, při nichž došlo ke shledání pochybení ve vztahu ke zkoumaným parametrům

  Viz výše

 • je-li to možné, ke sdělení, došlo-li v případě shledaného porušení zkoumaných parametrů k zahájení trestního stíhání odpovědné osoby (ať už pro zneužití pravomoci úřední osoby nebo pro porušení povinnosti při správě cizího majetku), detaily samozřejmě nevyžaduji.

  Ani u jedné kontroly nebo auditu nebyla taková zjištění, která by vedla k trestnímu stíhání.

S pozdravem

Iveta Landová, oddělení interního auditu a stížností

Vytvořeno 11.3.2021 11:37:17 | přečteno 291x | Petr Vitvar
load