07.03.2021 - Informace k nepovolené stavbě v k.ú. Bedřichov

Poskytnuté informace dle zák. 106/1999 Sb.

Otázka

Žádám o následující informace k nepovolené stavbě na obecním pozemku p.č. 522/4 v k.ú. Bedřichov u Jablonce nad Nisou vedle stavby ev.č. 1735. Stavební práce zřejmě souvisí se záměrem obce pronajmou část pozemku k umístění nového prodejního stánku viz bod 8. zápisu 19. Zasedání zastupitelstva obce Bedřichov dne 29. 12. 2020 a schváleným usnesením 177/2020 - Nájem části pozemku p.p.č. 522/4 Jizerské o.p.s. – Mlýn Perner. Dle platného Územního plánu Bedřichov leží část pronajatého pozemku v ploše Z68 - plocha veřejných komunikací (VK) s Kzn 1 %. Stavební úřad byl na probíhající nepovolenou stavbu upozorněn 22. 1. 2021.

  1. Jaké úkony a kdy provedl příslušný stavební úřad v souvislosti s nepovolenou stavbou?
  2. Příslušné písemnosti (např. zápis z kontrolní prohlídky, nařízení k ukončení prací, či odstranění stavby aj.) žádám zaslat v příloze odpovědi.
  3. Bylo již investorem požádáno o nutná povolení (územní rozhodnutí, ohlášení, povolení stavby)?
  4. Je probíhající stavba v souladu s platným Územním plánem Bedřichov?
  5. Byly v táto věci stavebním úřadem uplatněny pokuty, případně kdy a v jaké výši?
  6. Jaké jsou prostředky k účinnému zastavení nepovolených stavebních prací a odstranění nepovolené stavby?
  7. Je možné nepovolenou a nezkolaudovanou stavbu stánku užívat k provozování živnosti prodeje potravin a občerstvení?

P. J.

Odpověď

Vážený pane,

k Vaší žádosti o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. doručené 7.3.2021 zasílám odpovědi z jednotlivých útvarů (Stavební úřad, Živnostenský úřad, Oddělení územního a strategického plánování) Magistrátu města Jablonec nad Nisou:

Ad 1)
Stavební úřad ve věci nepovolené stavby provedl tyto úkony:
a. kontrola na místě dne 19.2.2021,
b. zahájení řízení o odstranění stavby dne 24.2.2021,
c. výzva k bezodkladnému zastavení prací dne 24.2.2021,
d. výzva k účasti na kontrolní prohlídce stavby dne 5.3.2021 (na den 18.3.2021).

Ad 2)
V příloze zasíláme kopie písemností:
a. ikona souboruprotokol z kontrolní prohlídky č.j. 14619/2021,
b. ikona souboruoznámení o zahájení řízení č.j. 15428/2021,
c. ikona souboruvýzva č.j. 15415/2021,
d. ikona souboruvýzva č.j.18589/2021.

Ad 3)
Investor stavby k dnešnímu dni stavební úřad nepožádal o žádné povolení stavby

Ad 4)
Oddělení územního a strategického plánování obdrželo dne 25. února 2021 žádost o závazné stanovisko k záměru „Výstavba kiosku na p.č. 522/4 v k.ú. Bedřichov u Jablonce nad Nisou“. Záměr se dle doložených podkladů nachází v ploše Z69 kategorie RS – plochy občanského vybavení – rekreace a sportu, ve které je přípustný a splňuje rovněž podmínky prostorového uspořádání. Záměr tak byl naším oddělením shledán v souladu s politikou územního rozvoje, zásadami územního rozvoje Libereckého kraje, Územním plánem Bedřichov a cíli a úkoly územního plánování.

Ad 5)
Stavební úřad dosud žádnou pokutu neuložil

Ad 6)
Stavební úřad může pouze ukládat pokuty za nesplnění výzvy k zastavení prací podle § 178 odst. 2 písm. j) stavebního zákona.

Ad 7)
Nepovolenou a nezkolaudovanou stavbu nelze užívat k žádnému účelu, tudíž ani k provozování živnosti.

Povinnosti podnikatele týkající se provozovny jsou zakotveny v § 17 živnostenského zákona (zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání), když v ustanovení § 17 odst. 4 je podnikateli uložena povinnost „zajistit, aby provozovna byla způsobilá pro provozování živnosti podle zvláštních právních předpisů“, za zvláštní právní předpis je považován též zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

Pro upřesnění je třeba uvést, že při zahájení provozování živnosti v provozovně má podnikatel povinnost oznámit tuto skutečnost předem živnostenskému úřadu (§ 17 odst. 3 živnostenského zákona), avšak doklady prokazující způsobilost provozovny k provozování živnosti (kolaudace, změna užívání stavby...) se v rámci oznámení nepředkládají a existence těchto dokladů je zkoumána až následně, např. v rámci živnostenské kontroly.

Bc. Pavlína Reichelová
vedoucí organizačního a personálního oddělení

Vytvořeno 17.3.2021 16:04:27 | přečteno 482x | Petr Vitvar
load