28.11.2020 - Plánovaná výstavba ul. Saskova

Poskytnuté informace dle zák. 106/1999 Sb.

Otázka

Na základě zákona č. 106/1999 Sb. žádám Statutární město Jablonec nad Nisou, jakožto subjekt popsaný zákonem č. 129/2000 Sb. o poskytnutí níže uvedených konkrétních informací, a to ve smyslu příslušného paragrafu zákona č. 106/1999 Sb.

Proto žádám o poskytnutí těchto konkrétních informací o zamýšleném prodeji pozemků č. 1036/28, 1036/29, 1036/30, k.ú. Jablonec nad Nisou, které jsou ve vlastnictví města, společnosti Proctus 5, která hodlá na těchto pozemcích v Saskově ulici vybudovat bytový dům. Konkrétně:

  • poskytnutí informací o soudním sporu se společností Proctus 3, nebo dceřiných společností Proctus s.r.o. se Statutárním městem Jablonec nad Nisou.

  • poskytnutí informací o formě výběrového řízení na prodej pozemků k výstavbě bytového domu

  • Jaká je garance zajištění stavby? Tzn. započatá stavba, když nebude zpevněný svah...je zde velká pravděpodobnost po zimním období, že dojde k sesuvu a ohrožení protilehlých nemovitostí.

  • poskytnutí informací jaký je ekonomický přínos pro Statutární město Jablonec nad Nisou ( cena za pozemek, cena za pronájem?

  • je návrh smlouvy standardním a schváleným vzorem používaných návrhů smluvních ujednání?

Odpověď mi postačí elektronicky, via e-mail, včetně příloh.

Děkuji Vám za poskytnutí informací.

J. T.

Odpověď

Vážený pane,

k Vaší žádosti o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. doručené 28.11.2020 zasílám odpovědi z jednotlivých odborů SMJN:

1) poskytnutí informací o soudním sporu se společností Proctus 3, nebo dceřiných společností Proctus s.r.o. se Statutárním městem Jablonec nad Nisou.

Odpověď: Spol. PROCTUS 3 s.r.o., IĆO: 27285391, sídlem Londýnská 51/2, Liberec 11, PSČ 460 01, podala na statutární město Jablonec nad Nisou dne 12.3.2013 žalobu, kterou se jmenovaná společnost domáhala na městu náhrady škody ve výši 5.170.370,- Kč s příslušenstvím, kdy tato částka představovala náhradu škody ve formě vynaložených nákladů na zmařenou investici v důsledku jednání města. Tyto investiční náklady měla spol. PROCTUS 3 s.r.o. marně investovat do projektu výstavby polyfunkčního domu na pozemcích v ul. Lipanská, Jablonec nad Nisou.

Výše uvedený nárok opírala spol. PROCTUS 3 s.r.o. o porušení smluvního závazku města ze Smlouvy o smlouvě budoucí kupní č. 292 – 2007 – FaM/OMP ze dne 23.7.2008, kdy město dle názoru protistrany nesplnilo jeden ze svých závazků, neboť nevyvinulo „ veškerou možnou součinnost“ k tomu, aby spol. PROCTUS 3 s.r.o. nabyla vlastnické právo k pozemkové parcele č. 2280 v k.ú. Jablonec nad Nisou, jenž byl v době uzavření předmětné smlouvy ve vlastnictví České republiky- Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Porušením výše uvedeného závazku tak došlo dle tvrzení spol. PROCTUS 3 s.r.o. k znemožnění pokračovaní v projektu výstavby polyfunkčního domu na dotčených pozemcích v Lipanské ul., a projekt tak musel být zastaven, přičemž společnosti tak vznikla škoda ve výši 5.170.370,- Kč spočívající v nákladech vynaložených do projektu předmětného polyfunkčního domu. Město předmětný nárok jako zcela nedůvodný odmítlo.

Pravomocným rozsudkem Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočka Liberec č.j. 29Co 53/2016-302 ze dne 25.8.2016 byla žaloba v celém rozsahu pravomocně zamítnuta. Následně bylo dovolání žalobce usnesením Nejvyššího soudu ČR č.j. 25 Cdo 5887/2016-337 ze dne 14. února 2018, odmítnuto.

2) poskytnutí informací o formě výběrového řízení na prodej pozemků k výstavbě bytového domu

Odpověď: Výběrové řízení se uskutečnilo v souladu s Pravidly pro jednání výboru pro hospodaření s majetkem města § 18. „Pravidla“ jsou veřejně přístupná na webových stránkách města - Výbor pro hospodaření s majetkem města

3) Jaká je garance zajištění stavby? Tzn. započatá stavba, když nebude zpevněný svah...je zde velká pravděpodobnost po zimním období, že dojde k sesuvu a ohrožení protilehlých nemovitostí.

Odpověď: Na tuto otázku nelze nyní odpovědět. Tato otázka bude řešena až při případném povolování stavby a v rámci provádění stavby za stanovených podmínek.

4) poskytnutí informací jaký je ekonomický přínos pro Statutární město Jablonec nad Nisou (cena za pozemek, cena za pronájem)?

Odpověď: Cena za pozemek je 2.950 Kč/m2, nájemné ve výši 35 Kč/m2 a rok +DPH s tím, že po doložení kolaudace nově postaveného objektu bude sníženo nájemné o 34 Kč/m2 a rok + DPH za období dvou let zpětně před doložením kolaudačního rozhodnutí.

5) je návrh smlouvy standardním a schváleným vzorem používaných návrhů smluvních ujednání?

Odpověď: Vzor smlouvy je standardní a je na základě požadavku členů výboru pro hospodaření s majetkem města doplněn o ustanovení o náhradě škody pro případ, že budoucí kupující neuvede pronajaté věci nemovité do původního stavu či poškodí okolní věci nemovité.

Bc. Pavlína Reichelová vedoucí organizačního a personálního oddělení

Vytvořeno 15.12.2020 8:59:05 | přečteno 305x | Petr Vitvar
load