27.10.2020 - Informace z oblasti bytové politiky

Poskytnuté informace dle zák. 106/1999 Sb.

Otázka

Jsem studentem Metropolitní univerzity Praha, oboru veřejná správa a pro svou bakalářskou práci bych od Vás potřeboval zjistit informace z oblasti bytové politiky uplatňované na území Vaší obce dle Zákona o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb.

Otázky dotazníku jsou zaměřené zejména na možnosti řešení sociálního bydlení -poskytování tzv. sociálních bytů. Pro vyplnění dotazníku je nutná znalost komplexní agendy správy bytového fondu a případná součinnost jeho dalších aktérů. Tento dotazník je zcela anonymní a zpracovaná data poslouží pouze k účelům výzkumu mé bakalářské práce.

Na základě výše uvedeného si Vás dovoluji zdvořile požádat o komplexní vyplnění přiloženého dotazníku. Na všechny položené otázky prosím odpovězte pravdivě, správnou odpověď' zakroužkujte (případně i vícero odpovědí) nebo doplňte dle níže uvedeného.

DOTAZNÍK

1) Název obce

2) Počet obyvatel

3) V hierarchii Veřejné správy ČRje Vaše obec:
· Obecní úřad
· Obec s pověřeným obecním úřadem
· Obec s rozšířenou působností

4) Údaje vyplnil - fúnkce, pozice:

5) Vlastní Vaše obec byty?
· Ano - uveďte počet:
· Ne

6)Uveďte kategorie (typy, druhy) bytů ve vlastnictví obce:

· Byty zvláštního určení - bezbariérové
· Byty zvláštního určení - byty v domech s pečovatelskou službou
· Standardní byty
· Byty pro příjmově vymezené osoby
· Byty startovací
· Jiné: (prosím uveďte)

7)Má Vaše obec sociální byty?
· Ano - uveďte počet:
· Ne

8) Jaké cílové skupině jsou sociální byty poskytovány? (prosím uveďte definici sociálního bydlení, bytů Vaší obce - případně odkaz na webové stránky obce, kde ji lze najít apod.)

Sociální byty Vaší obce jsou poskytovány (prosím vyberte z níže uvedeného):

· lidem s'potřebou komplexní sociální podpory : ano x ne
· lidem s nízkými příjmy (nedostačujícími na tržní nájemné) : ano x ne
· osobám pobírajícím dávky Úřadu práce ČR - hmotná nouze : ano x ne
· osobám pobírajícím dávky Úřadu práce ČR - státní sociální podpora (rodičovský příspěvek aj.) : ano x ne
· samoživitelům : ano x ne
· rodinám s dětmi: ano x ne
· lidem se zdravotním postižením: ano x ne
· lidem opouštějícím azylové domovy : ano x ne
· lidem opouštějícím dětské domovy : ano x ne 0 lidem opouštějícím vazební věznice: ano x ne
· lidem bez domova: ano x ne
· lidem užívajícím návykové látky: ano x ne 0 opatrovancům obce: ano x ne
· seniorům s nedostatečnými příjmy: ano x ne " jiné: (prosím uveďte)

9) Má Vaše obec seznam uchazečů - pořadník na sociální byty?
· Ano - uveďte prosím, kdo ho spravuje (jaký odbor, oddělení obce):
· Ne

10) jakým způsobem hodnotí Vaše obec žádosti o sociální byty --- výběr nejvhodnějšího uchazeče?
· Bodový systém
· Doporučení Bytové komise
· Doporučení Odboru sociální péče, NNO případně dalších organizací
· Losováním
· Veřejnou soutěží - podáním nejvyšší nabídky nájemného
· jiným způsobem: (prosím uveďte)

11) Co zjišt'uje Vaše obec v žádostech o sociální byty?
· Aktuální příjmovou situaci žadatelů : ano x ne
· Aktuální bytovou situaci žadatelů : ano x ne " výši vynaložených nákladů na bydlení : ano x ne
· Rodinou situaci: ano x ne
· Zdravotní stav: ano x ne
· Jiné (prosím uveďte)'

12) Jaké jsou podmínky pro přidělení sociálního bytu u Vaší obce?
· Složení kauce, jistiny
· Podmínka trvalého pobytu na území obce
· Doložení pracovního uplatnění na území obce
· Vyrovnání závaZků vůči obci - tzv. bezdlužnost
· Úhrada dluhu předchozího majitele
· Žadatel nemá vlastnictví bytu či nemovitosti
· Jiné (prosím uveďte)
· Obec nemá podmínky pro přidělení sociálního bytu

13) Je u žadatelů o sociální bydlení prováděno sociální šetření?
· Ano
· Ne

14) Na jakou dobu je uzavřena smlouva v sociálních bytech Vaší obce? (prosím uveďte případně rozmezí min.-max.)

15) Jaká je výše nájemného v sociálních bytech Vaší obce? (prosím uveďte v kč na m2)

16) Využívá Vaše obec při uzavření smlouvy na sociální byty dohody o přímé exekuční vykonatelnosti - exekuční doložky?
· Ano
· Ne
· v ojedinělých ( ,,rizikových" ) případech

17) Poskytuje Vaše obec sociální byty v režimu:
· Housing First : ano x ne
· Housing Ready: ano x ne
· Prostupné bydlení : ano x ne

18) Je z pohledu Vaší obce platební morálka nájemníků sociálních bytů rizikovější než u nájemníků ostatních bytů?
· Ano, dluží více
· Ne
· Nesledujeme
· Poměr dlužníků je srovnatelný s ostatními kategoriemi bytů

19) zajišťuje nebo zprostředkovává Vaše obec nájemcům sociálních bytů sociální práci?
· Ano - pravidelně sociální pracovníci obce
· Ano, ale pouze v případě konfliktů, nebo potřeby u vybraných cílových skupin
· Ne
· Ne zajišťují nno, charita a jiné organizace

20) Zvládá Vaše obec uspokojovat poptávku po Sociálním bydlení?
· Ano
· Ne, máme málo bytů

21) Sleduje Vaše obec dlouhodobě počet osob nacházejících se v bytové nouzi?
· Ano (prosím uveďte jakým způsobem):
· Ne

22) Spolupracuje Vaše obec s dalšími partnery v otázce sociálního bydlení či bydlení obecně?
· Agentura pro sociální začleňování
· Platforma pro sociální bydlení
· MMR, MPSV
· KÚ
· MP, Asistenti prevence kriminality, PČR
· Jiné (prosím uveďte):

23) Má Vaše obec zpracovány pravidla přidělování sociálních bytů či bytů obecně?
· Ano
· Ne

24) Jsou tato pravidla k dispozici veřejnosti?
· Ano
· Ne

25) Má Vaše obec zpracovány jiné (další) koncepční materiály řešící problematiku bydlení na území Vaší obce? (koncepce, strategie, analýzy apod. - prosím uveďte)
· Ano '
· Ne

26) V čem spatřuje Vaše obec největší problém - nevýhodu v souvislosti s poskytováním sociálních bytů? (prosím uveďte)

27) V čem spatřuje Vaše obec největší benefit - výhodu v souvislosti s poskytováním sociálních bytů? (prosím uveďte)

28) Jaké nástroje využívá Vaše obec v rámci prevence ztráty bydlení?(prosím uveďte)

29) Řeší Vaše obec v rámci komunitního plánování i otázku bydlení?
· Ano
· Ne

30) Využívá Vaše obec dotačních programů na podporu bydlení obecně?
· Ano (prosím uveďte konkrétní programy a fondy př: IROP, IPRÚ, SFBR aj.)
· Ne

P. M.

Odpověď

ikona souboruVyplněný dotazník
Vytvořeno 3.11.2020 12:56:41 | přečteno 252x | Petr Vitvar
load