21.07.2020 - Městský architekt

Poskytnuté informace dle zák. 106/1999 Sb.

Otázka

Vážený pane, vážená paní,

chtěl bych podle zákona č. 106/1999 Sb. požádat o informace o tom, jak je u Vás vnitřními předpisy upravena činnost městského architekta, jak jsou definovány jeho činnosti a pravomoci a jaké jsou roční náklady na provoz (mzdové, výdaje na činnost apod.). Dále prosím o zaslání anonymizovaných smluv mezi městem a městským architektem.

Předem Vám děkuji za odpověď.

S pozdravem

M. H.

Odpověď

Na základě Vaší žádosti o poskytnutí informací podle z. č. 106/1999 Sb. zaslané dne 21.7.2020 Vám zasíláme následující vyjádření.

Činnost městského architekta není upravena vnitřní směrnicí Statutárního města Jablonec nad Nisou. Jeho činnost je definována podle Příkazní smlouvy o odborné činnosti jako konzultační a poradenská činnost v oblastech architektury a urbanismu města Jablonce nad Nisou pro potřeby města, která zahrnuje i konzultace pro občany města, investory a developery, včetně případných návrhů drobných úprav. Dále také zastupování města (jako účastníka správních řízení vedených odborem stavebním a životního prostředí) v oblastech architektury a urbanismu, a to na základě plné moci (příloha č. 1). Jedná se primárně o následující úkoly:

  • spolupráce při přípravě investičních akcí města, při výběru zhotovitelů projektové dokumentace a dodavatelů stavebních prací, a při realizaci investičních akcí města
  • spolupráce při aktualizaci a pořizování rozvojových dokumentů města (strategický plán, územní plán, regulační plány, územní studie, koncepce prvků ve veřejném prostoru ad.)
  • příprava a administrace architektonických soutěží vyhlašovaných městem
  • návrhy úprav drobných staveb a prvků ve veřejném prostoru a dohled nad tvorbou ve veřejném prostoru
  • účast na jednáních s občany, investory a stavebníky podle požadavků města a připomínkování projektů třetích subjektů
  • zastupování města jako účastníka správních řízeních v oblastech architektury a urbanismu
  • osvětová činnost v oblasti architektury a urbanismu (besedy, medializace)

Rozsah prací je max. 600 hodin / rok, a to jak pro veřejnost, tak i potřeby města Jablonce nad Nisou.

Cena je sjednána dohodou mezi Statutárním Městem Jablonec nad Nisou a Ing. arch. Davidem Pavlištou, ve smyslu zákona č 526/90 Sb., o cenách v platném znění a činí:

  • 800,- Kč / hod. vč. DPH – za konzultace, jednání a krátkodobé úkony
  • 600,- Kč / hod. vč. DPH – za dlouhodobé úkoly nad 2 dny soustavné práce (návrhy, koncepce..)

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s výkonem práce (doprava do místa výkonu, doprava na místní šetření, PC, elektronická komunikace apod.)

Tyto a další informace jsou součástí zmíněné Příkazní smlouvy o odborné pomoci, která je k dispozici ve veřejném registru smluv - https://smlouvy.gov.cz/smlouva/9486267 a zasíláme Vám ji v příloze.

S pozdravem

Ing. Martin Jančík Vedoucí odboru územního a hospodářského rozvoje

Příloha

Vytvořeno 31.7.2020 12:49:04 | přečteno 277x | Petr Vitvar
load