17.11.2020 - Informace k elektrickému vedení v Bedřichově

Poskytnuté informace dle zák. 106/1999 Sb.

Otázka

Žádám o následující informace k elektrickému vedení, které připojuje obecní parkoviště P2 v Bedřichově v sedle Maliníku na parcele 458/3 k distribuční soustavě ČEZ, konkrétně k podpěrnému bodu č. 243 na parcele 618/2.

Stánek Maliník je připojen soukromou přípojkou nízkého napětí na základě stavebního povolení z roku 1979. Přípojka je vedena v délce 230 m v zemi přes lesní pozemky k podpěrnému bodu č. 243. Od stánku Maliník je vedena přípojka obecního parkoviště P2 přes silnici vzduchem přes podpěrné sloupy na pozemcích 691/20 a 460/5 a poté v zemi přes pozemek 460/5 k parkovišti (pozemek 458/3). Stavba elektrického vedení směrem k parkovišti byla zřejmě realizována v roce 2005–2006 jako hlavní domovní vedení (dle podmínek pro připojení k distribuční soustavě ČEZ), a to v souvislosti s výstavbou automatických závor při rozšiřování parkovišti P2, dle stavebního povolení na rozšíření parkoviště P2 z roku 2004 - DSÚ/SR/4387/2004. Elektrické vedení v projektu ani povolení však řešeno není, stejně jako stánek s parkovacím automatem. Závory na příjezdu a výjezdu v projektu jsou. Dle vyjádření ČEZ by na hlavní domovní vedení mělo být stavební povolení a věcná břemena na dotčených pozemcích. Obec Bedřichov tvrdí, že vedení nevlastní, má smlouvu a elektroměr od společnosti ČEZ na přípojku a dokumentaci k přípojce nelze dohledat (viz příloha).

  1. Na základě jakého povolení, souhlasu, ohlášení nebo rozhodnutí (případně jiného obdobného dokumentu) byla povolena výstavba elektrického vedení od distribuční soustavy ČEZ k obecnímu parkovišti P2 v Bedřichově v sedle Maliníku? Toto povolení žádám zaslat v příloze odpovědi.
  2. Kdy bylo elektrické vedení zkolaudováno? Kolaudační rozhodnutí žádám zaslat v příloze
    odpovědi.
  3. Kdo byl žadatelem o povolení a kolaudaci?
  4. Na základě jakého projektu bylo povolení vydáno? Projekt žádám zaslat v příloze odpovědi.
  5. Jak byla vypořádána práva na pozemcích dotčených elektrickým vedením a podpěrnými sloupy, konkrétně pozemku p.č. 460/5 a 691/20?
  6. V případě, že povolení (případně jiný obdobný dokument) nebylo vydáno, je možné, že vedení mohlo být postaveno legálně bez povolení (i když vede přes pozemky různých vlastníků)?
  7. Jaký je postup v případě, že bylo vedení a podpěrné sloupy postaveno bez povolení (tzv. na černo)? Za jakých podmínek a v jakých časových lhůtách je možné vedení odstranit?

Dokumenty žádám zaslat v elektronické podobě do datové schránky.

Děkuji a jsem s pozdravem.

P. J.

Odpověď

Magistrát města Jablonce nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) obdržel Vaši žádost o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů v které žádáte o informace k elektrickému vedení, které připojuje obecní parkoviště P2 v Bedřichově v sedle Maliníku na parcele 458/3 k distribuční soustavě ČEZ, konkrétně k podpěrnému bodu č. 243 na parcele 618/2.

K jednotlivým bodům žádosti:

Ad 1) – ad 5)
V archivu stavebního úřadu není projektová dokumentace ani žádný doklad o povolení ani kolaudace výše uvedené stavby.

Ad 6)
Bez stavebního povolení nebylo možné stavbu legálně realizovat.

Ad 7)
Stavební úřad musí zjistit vlastníka stavby a následně s ním z moci úřední zahájit řízení o odstranění stavby. Lhůtu pro odstranění stavby nelze předem určit, protože vlastník stavby má právo podat žádost o dodatečné povolení stavby. V takovém případě musí stavební úřad vést řízení o podané žádosti. Odstranění stavby lze nařídit teprve tehdy, je-li žádost o dodatečné povolení stavby pravomocně zamítnuta.

S pozdravem

Ing. Mgr. Ivana Řimnáčová
vedoucí odboru stavební a životního prostředí

Vytvořeno 24.11.2020 16:23:51 | přečteno 245x | Petr Vitvar
load