14.08.2020 - Tříděný odpad 2019

Poskytnuté informace dle zák. 106/1999 Sb.

Otázka

Vážený pane starosto, v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, se dovolujeme obrátit na Vaši obec, jako územní samosprávný celek, jenž poskytuje informace dle uvedeného zákona vztahující se k jeho působnosti.

Žádáme Vás o poskytnutí informace týkající se sběru tříděného obalového odpadu ve vaší obci za rok 2019 v následujícím členění:

 1. Kolik bylo v územní působnosti obce sebráno obalových odpadů v hmotnostních jednotkách v třídění dle jednotlivých základních typů, tj. v třídě sklo, plast, papír a lepenka, kovy, dřevo, a přirozeně celkem.

 2. Jaké roční finanční náklady se sběrem a svozem tříděných obalových odpadů obci v roce 2019 vznikly?

 3. Jaké platby byly v roce 2019 obcí zaplaceny subjektům zajišťujícím svoz tříděných obalových odpadů?

 4. Jaké platby byly v roce 2019 obcí zaplaceny subjektům zajišťujícím svoz plastových obalových odpadů?

 5. Jaké platby byl v roce 2019 obcí zaplaceny subjektům zajišťujícím třídění, resp. přetřídění, plastových odpadů?

 6. Jaké platby byly v roce 2019 uhrazeny obcí za dopravy vytříděných komodit k dalšímu (druhotnému) zpracování?

 7. Kolik finančních prostředků obec obdržela v roce 2019 od společnosti EKOKOM a.s. za činnost a spolupráci dle Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů, včetně odměn a bonusů

 8. Kolik finančních prostředků obdržela obec v roce 2019 za prodej druhotně využitelných surovin ze sběru tříděných odpadů, pokud tuto činnost realizuje sama. 9) Kolik finančních prostředků obdržela obec v roce 2019 za prodej PET ze sběru tříděných odpadů, pokud tuto činnost realizuje. 10) Kolik finančních prostředků obdržela obec v roce 2019 za prodej AL plechovek ze sběru tříděných odpadů, pokud tuto činnost realizuje.

A. P.

Odpověď

Na základě Vaší žádosti vám poskytujeme informace týkající se sběru tříděného odpadu ve městě Jablonec nad Nisou. Po vzájemné telefonické dohodě žadatele a oddělení správy místního hospodářství magistrátu města Jablonec nad Nisou budou informace zaslány dne 24. 8. 2020.

 1. množství tříděných odpadů v r. 2019:

  a. papírové a lepenkové obaly, kat. č. 150101: 847,141 t

  b. plastové obaly, kat. č. 150102: 540,774 t

  c. skleněné obaly, kat. č. 150107: 730,332 t

  d. kovy, kat. č. 200140: 9,235 t

 2. roční finanční náklady spojené se sběrem a svozem tříděných odpadů v roce 2019: 12 559 348,- Kč

 3. platby subjektům zajišťujícím svoz tříděných odpadů v r. 2019: 12 559 348,- Kč

 4. platby subjektům zajišťujícím svoz plastových obalových odpadů v r. 2019: 4 876 462,- Kč

 5. platby subjektům zajišťujícím třídění plastový odpadů v r. 2019: zahrnuto v ceně uvedené v bodě 4)

 6. platby za dopravu vytříděných komodit k dalšímu zpracování: zahrnuto v ceně uvedené v bodě 3)

 7. obdržené finanční prostředky od společnosti EKO-KOM a.s. v r. 2019: 6 121 043,50 Kč

 8. až 10. statutární město Jablonec nad Nisou tyto činnosti nerealizuje

otisk úředního razítka

Mgr. Pavel Kozák vedoucí odboru technického

Vytvořeno 25.8.2020 12:54:46 | přečteno 241x | Petr Vitvar
load