12.11.2020 - Výstavba dostupného bydlení

Poskytnuté informace dle zák. 106/1999 Sb.

Otázka

Vážený pane primátore,

Rozhodl jsem se Vás požádat o poskytnutí informace dle Z. č. 106/1999 Sb., na základě podané ,,Petice proti výstavbě v ulici Saskova, soukromým investorem na pozemkových parcelách čísla: 1036/28, 1036/29, 1036/30 v katastrálním územní Jablonec nad Nisou“, podanou dne 21. 10. 2020.

Zajímalo by mne, zda oddělení Územního plánování Statutárního města Jablonec nad Nisou prověřilo další možné příležitosti výstavby dostupného bydlení v okolí ulice Saskova?

Při jedné procházce okolím jsem vyhledal 3 různé možnosti zmiňované příležitosti, zde vystavět dostupné bydlení, které by bylo ve veřejném zájmu. Jsou to tato místa:

Možné příležitosti pro výstavbu v tomto okolí :

  • Palackého 2570/10 ( možno vykoupit od Libereckého kraje a na rozlehlé ploše nyní nevyužívané zde vybudovat projet Blok dostupného bydlení. Je to navíc přímo v zástavbě.
  • Smetanova 711 ( Dokončit demolici a začít výstavbu )
  • Mlýnská 807/14 ( Probíhá čištění prostoru - začít výstavbu )

Nevidím jako zničení veřeného prostoru za účelem výstavby nehodícího se bloku jako veřejný zájem.

Z tohoto důvodu Vás žádám o zvážení výstavby a bylo by dobré, kdyby oddělení územního plánování začalo využívat stávající zastavěné plochy jako příležitosti – což ve veřejném zájmu je. Tato místa zejí prázdnotou a chátrají. Na jejich zabezpečení vydává samospráva finance.

Děkuji za odpověď a přeji pevné zdraví.

M. S.

Odpověď

Vážený pane S.,
k Vaší žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ze dne 12.11.2020 sdělujeme následující:

oddělení územního plánování posuzuje žádost investora, zda je v souladu s platným územním plánem. Způsob využití pozemků v rámci funkčních ploch a jejich možné využití pro výstavbu bydlení byl navržen odbornou projekční kanceláří při zpracování platného ÚP Jablonec nad Nisou a byl prověřen při jeho projednání s veřejností, dotčenými orgány i dalšími organizacemi.  Územní plán Jablonec nad Nisou schválilo zastupitelstvo města 18.5.2017.

Předmětné části pozemků p.č. 1036/28, 1036/29 a 1036/30 v k.ú. Jablonec nad Nisou, proti jejichž zástavbě soukromým investorem byla podána zmíněná petice, jsou v Územním plánu Jablonec nad Nisou vymezeny jako stabilizovaná plocha kategorie SC4 Plochy smíšené obytné – centrální.
Přípustné využití plochy je pro bydlení v rodinných a bytových domech, dále specifické bydlení – zejména domovy důchodců, domy s pečovatelskou službou, domy smíšené funkce, občanské vybavení – základní, občanské vybavení – sport a rekreace – základní a dále základní vybavenost území, která je shodná pro všechny zastavitelné plochy a zahrnuje řadu činností, které vždy souvisí s přípustným využitím plochy (např. technická infrastruktura určená k obsluze plochy, či parkování osobních automobilů atd). Obdobně v minule platném Územním plánu města Jablonec nad Nisou z roku 1998 byly předmětné části pozemků součástí plochy S2 – Smíšené bydlení v centru, liniová území podél tras komunikací, jejíž přípustné využití bylo podobné jako u plochy SC. Předmětné části pozemků jsou tak zastavitelné dlouhodobě a v průběhu pořizování stávajícího Územního plánu Jablonec nad Nisou nikdo tyto plochy nerozporoval.

Vámi zmiňované pozemky či objekty v ul. Palackého 2570/10, Smetanova 711/27 a Mlýnská a 807/14 v k.ú. Jablonec nad Nisou jsou všechny v soukromém vlastnictví, nejsou majetkem města. Výstavbu a činnost na těchto pozemcích může město ovlivnit pouze do určité míry, a to v rámci zákonných způsobů. Vlastníci mohou pozemky či objekty využívat v souladu s územním plánem a s platnými právními předpisy, ale nelze jim realizaci bydlení nařídit či jejich pozemky prostřednictvím města nabízet k výstavbě jiným subjektům. Statutární město Jablonec nad Nisou nevynakládá na zabezpečení těchto pozemků žádné prostředky.

Ing. Michaela Smrčková
vedoucí oddělení územního a strategického plánování

Vytvořeno 26.11.2020 16:31:52 | přečteno 283x | Petr Vitvar
load