07.12.2020 - Informace k pozemku v k. ú. Vrkoslavice

Poskytnuté informace dle zák. 106/1999 Sb.

Otázka

Dobrý den, ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, tímto žádám o poskytnutí následujících informací ke stavbě zanesené v katastrální mapě pro katastrální území Vrkoslavice [656071] na par.č. 130, 517, 1129 (pozemek je v soukromém vlastnictví)

1) Jaké jsou rozměry těchto rybníků?

2) Kolik a kde má rybník výpustí?

3) Jaká je struktura dna rybníků?

4) Kde a jaké jsou odtoky z rybníků?

F. A.

Odpověď

Dobrý den,

na základě Vaší žádosti podané dne 7. 12. 2020 ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vám zasíláme informace ke stavbě vodního díla vodních nádrží (Pivovarských rybníků) na pozemcích p.č. 130, 517, 1129 v k.ú. Vrkoslavice:

1) Jaké jsou rozměry těchto rybníků?

Ad 1) Základní rozměry jsou uvedeny v následující tabulce:

Nádrž/rozměr Plocha hladiny při normálním nadržení Objem vody při normálním nadržení
Rybník 1 9686,01 m2 14005,37 m3
Rybník 2 7684,31 m2 8114,73 m3
Rybník 3 2755,55 m2 4021,40 m3

2) Kolik a kde má rybník výpustí?

Ad 2)

Rybník 1 – 1 spodní výpust OC 250 v tělese hráze na p.p.č. 514 a 515 k.ú. Vrkoslavice

Rybník 2 – 1 spodní výpust v požeráku (zřejmě) OC 250 v tělese hráze mezi 2. a 3. rybníkem na p.p.č. 1136 k.ú. Vrkoslavice

Rybník 3 – 1 výpust v požeráku do kanalizace bývalého pivovaru na p.p.č. 1129 k.ú. Vrkoslavice; 1 výpust povrchové vody PE 100 s ventilem v armaturní šachtě umístěné v hrázi na p.p.č. 1130 k.ú. Vrkoslavice; 1 vypouštěcí potrubí PE 100 s regulovatelným uzávěrem rovněž v armaturní šachtě umístěné v hrázi na p.p.č. 1130 k.ú. Vrkoslavice

3) Jaká je struktura dna rybníků?

Ad 3) Z archivních dokumentů, které má vodoprávní úřad k dispozici (zejména Zjednodušená dokumentace skutečného provedení stavby, Provozní a manipulační řád), nelze zjistit informace o struktuře dna rybníků.

4) Kde a jaké jsou odtoky z rybníků?

Ad 4)

Rybník 1 – odtok vody probíhá pomocí odtokového potrubí OC 250 uloženého v hrázi na p.p.č. 514, 515 do rybníka 2 na p.p.č. 517 vše k.ú. Vrkoslavice. Na vzdušné straně hráze je umístěna nadzemní armaturní šachta se šoupětem k regulaci hladiny vody rybníku 1

Rybník 2 – odtok vody probíhá pomocí odtokového potrubí ve sdruženém objektu – požeráku s nouzovým bezpečnostním přelivem. V požeráku je spodní výpust (zřejmě) OC 250 vedená v tělese hráze mezi 2. a 3. rybníkem na p.p.č. 1136 k.ú. Vrkoslavice a je vyústěna jako kamenný propustek obdélníkového průřezu cca 600 x 600 mm. Odtok je směřován do rybníka 3 na p.p.č. 1129 v k.ú. Vrkoslavice. V nejvyšším místě ve východní části čela hráze je umístěn žlabový betonový přeliv, který je vyveden do rybníka 3.

Rybník 3 – osazen dlužový požerák s výpustí do kanalizace bývalého pivovaru, povrchová voda je průběžně vypouštěna do bývalého pivovaru potrubím PE 100 s ventilem v armaturní šachtě umístěné v hrázi na p.p.č. 1130 k.ú. Vrkoslavice, v armaturní šachtě je umístěno další vypouštěcí potrubí PE 100 s regulovatelným uzávěrem zaústěné dále do kanalizace bývalého pivovaru

S pozdravem

Mgr. Michal Holý vedoucí oddělení vodoprávní úřad

Vytvořeno 16.12.2020 17:45:37 | přečteno 231x | Petr Vitvar
load