06.09.2020 - Veřejné zakázka - Uzavření dodatku k Mandátní smlouvě č. 13-2000-OF/OMP

Poskytnuté informace dle zák. 106/1999 Sb.

Otázka

Vážení, 

V minulosti jsme vás oslovili v souvislosti s vymáháním škody po odpovědných osobách, pokud jde o pokutu za veřejné zakázky: S0606/15 - Uzavření dodatku k Mandátní smlouvě č. 13-2000-OF/OMP

Podle vámi v minulosti poskytnutých informací nebyla škoda po odpovědné osobě vymáhána, přestože jsme Vás již v roce 2018 vyzývali k vymáhání škody. Vzhledem k tomu, že věc podle Vašich informací z června 2020 dosud nebyla řešena na zastupitelstvu města z důvodu pandemie COVID, žádáme opakovaně o informace týkající se vymáhání nároku (pokud došlo ke změně):

a) zda město přistoupilo k vymáhání škody formou podání žaloby, v kladném případě žádáme o sdělení, kdy a k jakému soudu byla žaloba podána a pod jakou spisovou značkou je řízení vedeno;

b) zda městu byla uhrazena i jen částečně způsobená škoda ze strany odpovědné osoby dobrovolně, v kladném případě označení odpovědné osoby, datum uhrazení a výši částky, která byla městu uhrazena;

c) pro případ že jste se rozhodli škodu nevymáhat, žádáme o kopii rozhodnutí orgánu, který takové rozhodnutí přijal (zastupitelstvo, rada) včetně podkladů, které k takovému rozhodnutí vedly (podklad pro jednání daného orgánu města k tomuto bodu).

d) Pokud se tématu věnoval některý jiný orgán města (výbor, komise apod.), žádáme o zápis z tohoto bodu jednání a o veškeré podkladové materiály k tomuto bodu jednání.

e) Pokud v dané věci byl vypracován nějaký odborný posudek či stanovisko, žádáme o jeho poskytnutí (v červnu 2020 jste avizovali, že nějaké právní stanovisko bude zpracováno a že je na základě další žádosti poskytnete).

Za poskytnutí informace předem děkujeme.

Právo ve veřejném zájmu, z. s.

Odpověď

Vážení,

na základě Vaší žádosti ze dne 6.9.2020 o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zasíláme požadované informace. Informace jsou řazeny v posloupnosti dle Vaší žádosti.

a) zda město přistoupilo k vymáhání škody formou podání žaloby, v kladném případě žádáme o sdělení, kdy a k jakému soudu byla žaloba podána a pod jakou spisovou značkou je řízení vedeno;

Odpověď: Město nepřistoupilo k vymáhání škody formou podání žaloby.

b) zda městu byla uhrazena i jen částečně způsobená škoda ze strany odpovědné osoby dobrovolně, v kladném případě označení odpovědné osoby, datum uhrazení a výši částky, která byla městu uhrazena;

Odpověď: Městu žádná škoda ve věci nebyla uhrazena.

c) pro případ že jste se rozhodli škodu nevymáhat, žádáme o kopii rozhodnutí orgánu, který takové rozhodnutí přijal (zastupitelstvo, rada) včetně podkladů, které k takovému rozhodnutí vedly (podklad pro jednání daného orgánu města k tomuto bodu).

Odpověď: Rozhodnutí ve věci vymáhání škody nebylo doposud orgánem města přijato.

d) Pokud se tématu věnoval některý jiný orgán města (výbor, komise apod.), žádáme o zápis z tohoto bodu jednání a o veškeré podkladové materiály k tomuto bodu jednání.

Odpověď: Tématu se jiný orgán města (komise, výbor) nevěnoval formou vydání rozhodnutí.

e) Pokud v dané věci byl vypracován nějaký odborný posudek či stanovisko, žádáme o jeho poskytnutí (v červnu 2020 jste avizovali, že nějaké právní stanovisko bude zpracováno a že je na základě další žádosti poskytnete)

Odpověď: U této informace, resp. poskytnutí stanoviska v souladu s § 11 odst. 1 písm. b) zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších přepisů, omezujme jeho poskytnutí do doby, než ve věci rozhodne příslušný orgán, tj. Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou. Po vydání rozhodnutí bude podkladové právní stanovisko žadateli poskytnuto.

na základě pověření Mgr. Jiří Kučera, v.r., vedoucí odd. právního a veřejných zakázek

Vytvořeno 21.9.2020 17:34:58 | přečteno 209x | Petr Vitvar
load