06.02.2020 - Stanoviska AOPK, Správy CHKO JH k návrhu ÚP Lučany n. N.

Poskytnuté informace dle zák. 106/1999 Sb.

Otázka

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o zpřístupnění následujících informací:

  1. stanovisko AOPK ČR, Správa CHKO JH k: Územní studie pro zastavitelnou plochu „A11“ město Lučany nad Nisou dle územního plánu města Lučany nad Nisou ze dne 13.10.2016 s nabytím účinnosti 11.11.2016
  2. Územní rozhodnutí nebo stavební povolení k umístění stavby na parcele č. 2169 v katastrálním území Lučany nad Nisou včetně vyjádření a nebo závazného stanoviska dotčeného orgánu AOPK ČR, Správa CHKO JH

S. J.

Odpověď

K vaší žádosti ze dne 21.2.2020 sdělujeme:

ad 1) Odbor územního a hospodářského rozvoje, oddělení územního a strategického plánování: Územní plán Lučany nad Nisou zařadil plochu A11 mezi plochy, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie. Ze stavebního zákona nevyplývá povinnost územní studii projednat s dotčenými orgány a veřejností. Pořizovatel nad rámec stavebního zákona požádal AOPK ČR, Správu CHKO JH, o vyjádření k řešení Územní studie A11 e-mailovou poštou. AOPK ČR, Správa CHKO JH, zaslala e-mailem své vyjádření včetně situace dne 10.6.2019. Požadavky vyplývající z tohoto vyjádření byly do Územní studie A11 zapracovány. Vyjádření AOPK ČR, Správy CHKO JH, včetně situace je přílohou (příloha č. 1) tohoto dokumentu.

ad 2) Odbor stavebního a životního prostředí, oddělení Stavební úřad: V příloze (příloha č. 2) je anonymizovaný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru č. j. 90847/2019 ze dne 1.11.2019 a povolení k nakládání s podzemními vodami č.j. 80515/2019 ze dne 8.10.2019

Přeji příjemný den

Bc. Pavlína Reichelová
vedoucí organizačního a personálního oddělení

ikona souboruPříloha 1 - Vyjádření AOPK ČR

ikona souboruPříloha 2 - Společný souhlas

Vytvořeno 11.2.2020 12:19:59 | přečteno 273x | Petr Vitvar
load