03.06.2020 - Způsob hodnocení projektů

Poskytnuté informace dle zák. 106/1999 Sb.

Otázka

Zdvořile žádám o zaslání informace ohledně způsobu hodnocení investičních (výstavba nových) nebo i neinvestičních (opravy) projektů technické a dopravní infrastruktury (např. ekonomické hodnocení). Zda existuje nějaký obecný metodický pokyn, vnitřní nařízení nebo něco jiného podle čeho se při vyhodnocování projektů řídíte, zda ho realizovat či nikoliv. Případně na základě čeho volíte projekt z více možností při omezeném rozpočtu na realizaci (např. nový chodník nebo nové veřejné osvětlení).

Technickou infrastrukturou rozumím: vodovod, kanalizace, centralizované zásobování teplem, zásobování plynem nebo veřejné osvětlení.

Dopravní infrastrukturou rozumím: silnice všech tříd, tramvajové tratě, trolejbusové tratě, cyklostezky a chodníky.

P. K.

Odpověď

K Vaší žádosti o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. doručené 3.6.2020 sdělujeme:

Odbor technický, oddělení správy komunikací

Opravy městského majetku z oblasti dopravní infrastruktury jako jsou místní komunikace, mosty a propustky a technické zařízení s tímto související, se řídí především výší poskytnutých finančních prostředků a stavem dopravní infrastruktury dle Zákona č. 13/1997 Sb. – o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášky č. 104/1997 Sb. Zde jsou stanoveny jak postupy provádění kontrol jednotlivých zařízení, tak postupy údržby a oprav.

V případě veřejného osvětlení rozhoduje stav vedení a sloupů. V případě dožití zařízení, dochází k jeho výměně, samozřejmě dle výše poskytnutých finančních prostředků.

Odbor územního a hospodářského rozvoje, oddělení investiční výstavby

Na odboru územního a hospodářského rozvoje MMJN je zpracován dlouho, středně a poté krátkodobý plán investic, do kterého jsou zahrnuty požadavky na vybudování či opravu technické infrastruktury. Tyto požadavky vycházejí ze společenské potřeby investice, rovněž dle požadavku občanů na setkávání s nimi. V tomto volebním období je na magistrátu zaveden i tzv. participativní rozpočet, kdy občané prostřednictvím osadních výborů uplatňují svoje požadavky pro danou oblast.

Pro následně určené investice se poté stanovuje odhad nákladů a tedy ekonomická výhodnost. Např. u vodohospodářských děl je důležitý i počet ekvivalentních připojených obyvatel pro připojení, požadovaný vodohospodářskou společností. Důležitým faktorem pro výběr investice je i možnost získání dotace, tedy přizpůsobení investice dotačním programům.

Zastupitelstvu se předkládá plán investic pro následující rok ke schválení, které buď schválením či neschválením rozhodne o zařazení připravovaného záměru k realizaci. Do materiálů pro zastupitelstvo jsou zahrnuty jak projekční práce, tak rovněž i realizace. Jednotlivé projekty jsou stručně popsány, je zde uveden i předpokládaný náklad. Rozhodující slovo pro výběr má tedy zastupitelstvo.

Pro výběr zhotovitelů projektů i pro realizaci jsou organizována výběrová řízení. Celý tento proces probíhá v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a dle platných směrnic Magistrátu města Jablonec nad Nisou.

Bc. Pavlína Reichelová, vedoucí organizačního a personálního oddělení

Vytvořeno 10.6.2020 17:16:28 | přečteno 304x | Petr Vitvar
load