03.06.2020 - Demoliční výměry

Poskytnuté informace dle zák. 106/1999 Sb.

Otázka

Vážení, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon"), si Vás dovolujeme požádat o poskytnutí níže specifikovaných informací, které má Vaše obec k dispozici.

Žádáme o následující informace (dokumenty):

  1. Vydává Vaše obec (obecní úřad, stavební úřad) demoliční výměry (souhlasy s odstraněním staveb)?

  2. V případě kladné odpovědi na výše uvedený dotaz žádáme o poskytnutí kopií demoličních výměrů, které byly Vaší obcí vydány, konkrétně těch, které byly vydány od 30. 6. 2019 doposud.

  3. V případě, že probíhají u Vaší obce řízení o odstranění stavby, jejichž výsledkem má být vydání demoličního výměru, žádáme o bližší informace k těmto řízením, zejména pak o údaje o nemovitostech, kterých se projednávané odstranění týká.

Naše společnost si je vědoma omezení daných informačním zákonem, tedy skutečnosti, že některé informace povinný subjekt není oprávněn poskytnout. V této souvislosti jsme přesvědčeni, že ust. § 7 až 11 informačního zákona definující údaje, které nelze poskytovat (citlivé údaje, ochrana obchodního tajemství a podobně) nejsou v rozporu s naší žádostí.

Ve světle výše uvedeného máme za to, že v tomto případě lze požadované informace (dokumenty) bez dalšího poskytnout, neboť zde nejsou naplněny zákonné předpoklady pro nevyhovění této žádosti.

Samozřejmě je nám známa povinnost nést náklady spojené s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli ve smyslu ust. §17 odst. 1 informačního zákona.

S poděkováním a pozdravem

PB SCOM s.r.o.

Odpověď

Na základě Vaší žádosti Vám v příloze zasíláme kopie souhlasů s odstraněním stavby a kopii rozhodnutí odstranění stavby, které vydal Magistrát města Jablonec, odbor stavební a životního prostředí, stavební úřad v termínu od 30.6.2019 do 3.6.2020.

S pozdravem

Ing. Mgr. Ivana Řimnáčová, vedoucí odboru stavebního a životního prostředí

Příloha: ikona souboruKopie demoličních výměrů, probíhající řízení o odstranění stavby

Vytvořeno 19.6.2020 14:15:06 | přečteno 251x | Petr Vitvar
load