01.06.2020 - Veřejné zakázka - Uzavření dodatku k Mandátní smlouvě č. 13-2000-OF/OMP

Poskytnuté informace dle zák. 106/1999 Sb.

Otázka

Vážení, V minulosti jsme vás oslovili v souvislosti s vymáháním škody po odpovědných osobách, pokud jde o pokutu za veřejné zakázky: S0606/15 - Uzavření dodatku k Mandátní smlouvě č. 13-2000-OF/OMP

Podle vámi v minulosti poskytnutých informací nebyla škoda po odpovědné osobě vymáhána, přestože jsme Vás již v roce 2018 vyzývali k vymáhání škody. Vzhledem k tomu, že uplynula promlčecí doba, žádáme o informaci:

a) zda město přistoupilo k vymáhání škody formou podání žaloby, v kladném případě žádáme o sdělení, kdy a k jakému soudu byla žaloba podána a pod jakou spisovou značkou je řízení vedeno;

b) zda městu byla uhrazena i jen částečně způsobená škoda ze strany odpovědné osoby dobrovolně, v kladném případě označení odpovědné osoby, datum uhrazení a výši částky, která byla městu uhrazena;

c) pro případ že jste se rozhodli škodu nevymáhat, žádáme o kopii rozhodnutí orgánu, který takové rozhodnutí přijal (zastupitelstvo, rada) včetně podkladů, které k takovému rozhodnutí vedly (podklad pro jednání daného orgánu města k tomuto bodu).

d) Pokud se tématu věnoval některý jiný orgán města (výbor, komise apod.), žádáme o zápis z tohoto bodu jednání a o veškeré podkladové materiály k tomuto bodu jednání.

Za poskytnutí informace předem děkujeme.

Právo ve veřejném zájmu, z. s.

Odpověď

Vážení,

tímto podáváme informace dle zák. č. 106/1999 Sb., k níže uvedeným dotazům v souvislosti s vymáháním škody představující pokutu uloženou Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže za spáchání správního deliktu u veřejné zakázky: S0606/15 - Uzavření dodatku k Mandátní smlouvě č. 13-2000-OF/OMP.

Poskytnutí informací k níže uvedeným dotazům:

a) zda město přistoupilo k vymáhání škody formou podání žaloby, v kladném případě žádáme o sdělení, kdy a k jakému soudu byla žaloba podána a pod jakou spisovou značkou je řízení vedeno;

Město nepřistoupilo k vymáhání škody.

b) zda městu byla uhrazena i jen částečně způsobená škoda ze strany odpovědné osoby dobrovolně, v kladném případě označení odpovědné osoby, datum uhrazení a výši částky, která byla městu uhrazena;

Co do částky představující uloženou pokutu ze strany ÚOHS nebyla žádnou osobou hrazena jakákoliv částka.

c) pro případ že jste se rozhodli škodu nevymáhat, žádáme o kopii rozhodnutí orgánu, který takové rozhodnutí přijal (zastupitelstvo, rada) včetně podkladů, které k takovému rozhodnutí vedly (podklad pro jednání daného orgánu města k tomuto bodu).

Návrhové usnesení zastupitelstva města k nevymáhání eventuální škody představující uhrazenou pokutu ÚOHS a označení odpovědných osob bylo předmětem jednání zastupitelstva města (ZM) dne 23. 1. 2020. Tento bod byl na jednání ZM stažen k dopracováni na některé z dalších jednání ZM. S ohledem na pandemii koronaviru Covid – 19 v dalších měsících ZM nejednalo, popř. řešilo jen stěžejní body. Podkladem k rozhodnutí ZM bude také právní posudek advokátní kanceláře ve věci. Tento posudek Vám bude případně po rozhodnutí ZM k danému bodu poskytnut na základě žádosti. Předpoklad rozhodnutí ZM je nejbližší jednání po červnu 2020.

d) Pokud se tématu věnoval některý jiný orgán města (výbor, komise apod.), žádáme o zápis z tohoto bodu jednání a o veškeré podkladové materiály k tomuto bodu jednání.

Viz. k písm. c)

S pozdravem,

na základě pověření

Jiří Kučera, ved. oddělení právního a veřejných zakázek statutárního města Jablonec nad Nisou

Vytvořeno 19.6.2020 14:14:48 | přečteno 168x | Petr Vitvar
load