24.01.2014 - Kolaudace Jungmanova 5

Poskytnuté informace dle zák. 106/1999 Sb.

Otázka

Po informacích od Vás, následně od bývalého starosty p. Tulpy, tisku, dokumentace, která mi byla poskytnuta a nyní z odpovědi na moji stížnost vedenou pod č.j.: IAS/stížnost č.59/2013, žádám dle z.č. 106/2009 o svobodném přístupu k informacím o níže uvedené informace, abych mohla posoudit zda nedošlo k porušení minimálně § 2 odst. 4 a § 3 z. č. 500/2004 Sb. a dalších právních předpisů.

- jaká výše pokuty byla udělena vlastníkovi stavby nebo provozovateli za dlouhodobé porušení stavebního zákona v obou provozovnách, jenž jsou předmětem mé stíŽnosti a zda udělená pokuta koresponduje s výší pokut udělených za přestupek na území města Jablonec nad Nisou se shodnou skutkovou podstatou (např. 1433/2009/SPR/SÚ/Fa, č.j.: 37384/2009) a jakým zpŮsobem se v tomto odrazí doba přestupkového jednání.

- který pracovník stavebního úřadu řešil věc provozoven v objektu Jungmanova 5/602 v roce 2012, který nyní a který ve věci vedené pod č.j.: IAS/Hř/2009.

- proč nevyzval stavební uřad provozovatele k okamžitému ukončení hudebních produkcí tak jak to učinil např. pod. Sp.zn. 440/20098/SÚ/Fa, č.j.: 24892/2009.

- proč nedošlo k řešení věci už v roce 2012, kdy byla řešena stížnost na rušení nočního klidu ze strany Krajské hygienické stanice, která tento podnět postoupila Magistrátu Jablonec nad Nisou z hlediska věcné příslušnosti. Z jakého důvodu vznikla tak velká časová prodleva řešení věci mezi postoupením věci KHS a mou stížnosti? Dbá snad stavební úřad na nerušené bydlení pouze v určitých částech města? Pokud ano, z jakého důvodu?

A.K.

Odpověď

Dne 24. ledna 2014 jsem obdržel vaší žádost o poskytnutí informací dle uvedeného zákona, jelikož informace, které požadujte, jsou výhradně v správě stavebního úřadu, požádal jsem je o zpracování odpovědi, kterou vám tímto předávám:

  1. Vlastníkovi objektu byla ve správním řízení uložena pokuta za spáchání přestupku proti stavebnímu zákonu podle § 178 odst. 1 písm. g) stavebního zákona, tj. užívání stavby v rozporu s kolaudačním rozhodnutím. Výši pokuty uložené v tomto řízení  nejsem oprávněn Vám sdělovat vzhledem k tomu, že přestupkové řízení je neveřejné, účastníkem řízení  dle zák. č. 200/1990 Sb.  ( zákon o přestupcích v platném znění) byl v tomto případě pouze obviněný z přestupku. Na poskytování informací z přestupkových spisů se nevztahuje zákon č. 106/1999 Sb. ve smyslu judikatury Nejvyššího správního soudu.
  2. Záležitost provozoven v objektu Jungmanova 5, Jablonec nad Nisou řeší referentka stavebního úřadu p. Blanka Funke a vedoucí stavebního úřadu Ing. Alena Nožičková.
  3. Stavební úřad vyzval písemností ze dne 13. 12. 2012 vlastníka objektu ke zjednání nápravy, tj. k uvedení účelu stavby do souladu s vymezeným účelem užívání. Protože ke zjednání nápravy nedošlo, vedl stavební úřad, jak je výše uvedeno, s vlastníkem stavby řízení o správním deliktu, ve kterém byla uložena pokuta za porušení stavebního zákona.
  4. Užívání stavby v rozporu s kolaudací je stavebním úřadem řešeno již od r. 2012 na základě podnětů. Vlastník objektu požádal o změnu užívání a v současné době doplňuje podklady. Stavební úřad upozorňuje, že změnu v účelu užívání stavby oznamuje stavebnímu úřadu osoba, která má ke stavbě vlastnické právo, nebo prokáže právo změnit užívání stavby. Z toho vyplývá, že institut změny účelu užívání stavby je založen výlučně na procesní aktivitě vlastníka či jiného oprávněného, a nemůže být nahrazován aktivním konáním správního orgánu v tom smyslu, že by řízení o změně účelu užívání stavby inicioval, jestliže k tomu nemá zákonné zmocnění.

Stavební úřad vždy v obdobných případech postupuje stejným způsobem.

S pozdravem

Martin Oklamčák
Oddělení interního auditu a stížností

Vytvořeno 31.1.2014 10:36:00 | přečteno 1589x | Petr Vitvar