15.08.2014 - Zápisy z jednání s p. Knapovou

Poskytnuté informace dle zák. 106/1999 Sb.

Otázka

V souladu s ustanovením zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů Vás žádám o poskytnutí záznamů a zápisů z jednání paní Moniky Knapové (přítomen byl i pan Safer Knap), na Stavebním ú řadě v Jablonci nad Nisou ve věc i stížnost i na zateplení dvorní fasády objektu CORSO spol., s. r. o. na adrese Mírové náměstí 17 v Jablonci nad Nisou.

J. S.

Odpověď

Rozhodnutím orgánu státní památkové péče Vám bylo povoleno zateplení dvorní fasády objektu CORSO spol. s.r.o. Dne 23.7.2014 se na odbor stavební a životního prostředí dostavila paní Monika Knapová a pan Safer Knap. Oba žádali informaci z jakého důvodu nebyl pan Safer Knap účastníkem správního řízení a to na základě zástavního práva k ppč. 86/1 v k.ú. Jablonec nad Nisou, když nově realizované zateplení nad tento pozemek zasahuje.

Oba jmenovaní byli seznámeni se skutečností, že již bylo ve věci vydáno rozhodnutí, proti kterému byl podán řádný opravný prostředek (odvolání) a veškerý spisový materiál byl postoupen nadřízenému (odvolacímu) orgánu tj. Krajskému úřadu Libereckého kraje, který má věc v řešení. Paní Monika Knapová a pan Safer Knap tedy vyslovili názor, že p. Safer Knap byl opomenut jako účastník řízení při rozhodování o zateplení dvorní fasády objektu CORSO. Ve smyslu výše uvedeného bylo oběma jmenovaným sděleno, že věc již řeší druhoinstanční orgán na který se v této věci musí obrátit.

O podání této informace nebyl sepsán písemný záznam.

Ing. Mgr. Ivana Řimnáčová
vedoucí odboru stavebního a životního prostředí

Vytvořeno 25.8.2014 9:15:00 | přečteno 1273x | Petr Vitvar