15.08.2014 - Plán ochrany městské památkové zóny

Poskytnuté informace dle zák. 106/1999 Sb.

Otázka

V souladu s ustanovením zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů Vás žádám o vydání Plánu ochrany městské památkové zóny Jablonec nad Nisou, který nabude právní moci v nejbližších dnech, jak bylo sděleno v Rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje ze dne 11. srpna 2014, číslo jednací KULK 53225/2014, KSCR 107/2014.

Zároveň žádám o sdělení, jak došlo k vypracování tohoto plánu, jaký byl postup při jeho schvalování, kdo byl oprávněn se k němu vyjadřovat a dávat připomínky a na základě jakého titulu nabude právní moci. Zároveň žádám o sdělení, jestli tento Plán ochrany městské památkové zóny a zejména regulativy pro další užívání a obnovu jednotlivých objektů v městské památkové zóně byly projednány s vlastníky těchto objektů a jak byly vypořádány jejich připomínky.

J. S.

Odpověď

  1. Plán ochrany městské památkové zóny Jablonec nad Nisou (dále jen "Plán ochrany MPZ JNN") Vám v tuto chvíli nemůžeme poskytnout, neboť jeho vydání formou opatření obecné povahy, které zajišťuje Krajský úřad Libereckého kraje, zatím nenabylo právní moci. Od 20.08.2014 do 04.09.2014 je dokument vyvěšen na úřední desce a též na webových stránkách města

  2. Plán ochrany MPZ JNN pro město zpracovala společnost CASUA spol. s r.o. dle smlouvy o dílo č. 112-2013-OÚaHR/VO ze dne 20. 03. 2013

  3. Vypracovanou dokumentaci město předalo dne 06.11.2013 Krajskému úřadu Libereckého kraje jako podklad pro vydání Plánu ochrany MPZ JNN. Ten dokument projednal dle vyhl. č. 420/2008 Sb. s dotčenými orgány, kterými jsou Ministerstvo kultury ČR , Magistrát města Jablonec nad Nisou - oddělení územního plánování a statutární město Jablonec nad Nisou. Následně byl veřejnou vyhláškou doručen návrh opatření obecné povahy na vydání Plánu ochrany MPZ JNN, který byl vyvěšen na úřední desce Krajského úřadu Libereckého kraje od 02.06.2014 do 17.06.2014 a na úřední desce Magistrátu města Jablonec nad Nisou od 02.06.2014 do 04.07.2014. Ve lhůtě 30 dní od zveřejnění návrhu měl možnost kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy dotčeny, uplatnit písemné připomínky. Též mohli vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být přímo dotčeny, podat proti návrhu písemné odůvodněné námitky. Zde konstatujeme, že správnímu orgánu nebyly doručeny žádné připomínky ani námitky. Následně byla statutárnímu městu Jablonec nad Nisou doručena dopisem Krajského úřadu Libereckého kraje ze dne 15.08.2014 veřejná vyhláška, kterou se vydává opatření obecné povahy Plán ochrany MPZ JNN. Ta nabude právní moci po jejím vyvěšení na úřední desce, viz bod 1)
  4. Plán ochrany MPZ JNN má umožnit vlastníkům nemovitosti, které nejsou kulturní památkou, ale nacházejí se na území městské památkové zóny Jablonec nad Nisou, vykonávat na konkrétních nemovitostech specifikované činnost i bez povinnosti si předem vyžádat závazné stanovisko orgánu státní památkové péče dle §14 odst. 2 zákona č. 20/1987Sb., o státní památkové péči v platném znění. Toto opatření povede ke snížení administrativní zátěže majitelů těchto nemovitostí při výkonu svých vlastnických práv.

Ing. Tomáš Beneš
vedoucí odboru územního a hospodářského rozvoje

Vytvořeno 21.8.2014 9:04:36 | přečteno 1399x | Petr Vitvar