11.07.2014 - Variantní řešení komunikace - Rýnovice

Poskytnuté informace dle zák. 106/1999 Sb.

Otázka

Poskytnutí informace (charakteristika): Variantní technícká řešení stávající komuníkace na pozemku 1073/1, 105112 k.ú. Rýnovíce Varíanta I., II., III.

Odpověď

Na základě Vaší žádosti o poskytnutí informace (podle zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů) Vám v příloze zasílám variantní technická řešení údržby komunikace na pozemku 1073/1, 1051/2 k.ú. Rýnovice.

Technická řešení byla rozdělena do tří variant a předložena zastupitelům města, kteří je dne 26. června 2014 vzali na vědomí a rozhodli o variantě částečných technických úprav týkající se šikmé části této komunikace – varianta č. II. s termínem realizace do konce roku 2014.

Ing. Petr Beitl
primátor

Zpracování variantních řešení údržby komunikace

Varianty: I., II., III.

Jedná se o obslužnou komunikaci na pozemku 1073/1, 1051/2 v k.ú. Rýnovice ukončenou slepě, která začíná v ulici Na Úbočí, její délka je něco málo přes půl kilometru, komunikace je vedena převážně lesem.

Varianta I.:

Na podněty občana bylo provedeno několik místních šetření, které reagovaly na „okamžitý velmi špatný, nesjízdný stav cesty“ dle popisu z dopisů pana Pokorného. Pokaždé byl stav zdokumentován a pokaždé bylo konstatováno, že lesní cesta je bez problémů sjízdná po celé své délce. Na cestě nejsou žádné vážné závady, které by bránily sjízdnosti, či schůdnosti. Z těchto důvodu není třeba komunikaci opravovat, rekonstruovat. V současné době touto komunikací projíždí i několikrát za týden ošetřovatelská služba k nemocnému žijícímu občanu. Z jejich strany nebyl dosud dán podnět, či nějaká stížnost. Zástupci města hovořili se zdravotní sestrou.

Varianta II.:

Varianta č. II. navrhuje technické řešení úprav stávajícího stavu výše uvedené účelové komunikace – lesní cesty. Veškeré stavební úpravy musí být nejprve schváleny CHKO Jizerské hory, Lesy ČR a Oddělením dopravním a silničním.

Technické řešení by spočívalo v užití přírodních zde vyskytujících se materiálů, jako například perk, štěrkopísek, mlat, dřevěné nebo ocelové spádnice k odvodnění, včetně hloubení příkopů, provedení potřebného vykácení apod.

Odhad finančních nákladů: 350 000,-Kč bez DPH 

Varianta III.:

Tato varianta představuje kompletní výstavbu nové pozemní komunikace, včetně řádného odvodnění. Založení nové komunikace včetně nových konstrukčních vrstev je stavbou, která podléhá stavebnímu povolení se souhlasem všech příslušných orgánů státní správy. Pro tuto variantu je třeba zpracovat kompletní projektovou dokumentaci.

Předběžný rozpočet pro tuto variantu:
Jednalo by se o: jednosměrnou zpevněnou pozemní komunikaci
Délka: 500 m
Šířka: 3,5m

Dle předběžného propočtu autorizovaného inženýra dopravních staveb projekt společnosti VALBEK s.r.o. by se jednalo o finanční náklady cca. 3.000 000,-Kč bez DPH. Při výstavbě veřejného osvětlení by se jednalo o finanční náklady cca.280 000,-Kč bez DPH.

Finanční náklady za projektovou dokumentaci, autorský dozor finanční by představovaly cca. 270 000,-Kč bez DPH.

Vytvořeno 16.7.2014 15:28:17 | přečteno 1436x | Petr Vitvar
load