21.06.2013 - Nakládání s odpady, údržba komunikací a zeleně

Poskytnuté informace dle zák. 106/1999 Sb.

Otázka

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Vás tímto žádám o poskytnutí níže uvedených informací:

 1. Název a identifikační číslo subjektu (subjektů), který (-é) v současnosti zajišťuje (-í) pro Vaši obec služby v oblasti nakládání s odpady a péče o komunikace a veřejnou zeleň. Jmenovitě se jedná o:
  a. službu svozu směsného komunálního odpadu (kat. č. 20 03 01),
  b. službu svozu separovaných odpadů (papír - kat. č. 20 01 01, sklo - kat. č. 20 01 02, plasty kat. č. 20 01 39),
  c. službu svozu objemného odpadu (kat. č. 20 03 07),
  d. službu svozu nebezpečných odpadů ve skupině 20 Katalogu odpadů, pokud jsou výše uvedené služby Vaší obci poskytovány,
  e. službu zimní údržby komunikací,
  f. službu letní údržby komunikací,
  g. službu údržby veřejné zeleně.
 2. Datum vypršení platnosti uzavřených smluv se subjekty zajišťujícími služby dle bodu 1. výše.

Výše uvedená katalogová čísla jsou uvedena dle vyhlášky 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů.

L. F.

Odpověď

Služba

Název subjektu poskytujícího službu

IČ subjektu poskytujícího službu

Datum vypršení platnosti a účinnosti smlouvy

Svoz komunálního odpadu

Severočeské komunální služby, s.r.o.

62738542

Doba neurčitá

Svoz separovaných odpadů

Severočeské komunální služby, s.r.o.

62738542

Doba neurčitá

Svoz velkoobjemových odpadů

Severočeské komunální služby, s.r.o.

62738542

Doba neurčitá

Svoz nebezpečných odpadů

Severočeské komunální služby, s.r.o.

62738542

Doba neurčitá

Zimní údržba komunikací

Technické služby Jablonec nad Nisou, s. r. o.

25475509

Doba neurčitá

Letní údržba komunikací

Technické služby Jablonec nad Nisou, s. r. o.

25475509

Doba neurčitá

Údržby veřejné zeleně

Technické služby Jablonec nad Nisou, s. r. o.

25475509

Do 31.12.2013

Vytvořeno 28.6.2013 13:49:39 | přečteno 1214x | Petr Vitvar
load