19.03.2013 - Poskytnuté právní služby od JUDr. Beldy v letech 2010 a 2011

Poskytnuté informace dle zák. 106/1999 Sb.

Otázka

Ve smyslu ustanovení zákona č. 106/1999 Sb, žádám o poskytnutí informace:

  1. Jaké právní služby poskytl v letech 2010 a 2011 pro Statutární město Jablonec nad Nisou advokát JUDr. Jaroslav Belda, Evidenční číslo 07505, IČ:66227127 ?
  2. Jaký byl celkový finanční objem vyplacených prostředků (odměny, či fakturace) za tyto právní služby?

P. H.

Odpověď

Dne 5.3.2013 obdrželo statutární město Jablonec nad Nisou (dále jen "město") Vaši žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informaclm. Tato žádost byla rozčleněna na dva body. K těmto bodům Vaši žádosti (viz text odlišený kurzivou) Vám město v souladu s ustanovenlm § 14 odst. 5 plsm. d) zákona č. 106/1999 Sb., zákon o svobodném přistupu k informaclm, v platném zněnl, poskytuje požadované informace:

1) Jaké právní služby poskytl v letech 2010, 2011, a 2012, pro Statutáml mésto Jablonec nad Nisou, advokát JUDr. Jaroslav Belda, evidenčnl člslo 07505, IC: 662271277?

JUDr. Belda, adv. , ev.č. 07505 poskytl ve výše uvedných letech tyto služby:

1. právní úkony spojené se zastupováním města jako žalobce u Okresního soudu v Jablonci nad Nlsou proti žalovaným M.M. a M.Z. v soudním řízení o vydáni bezdůvodného obohaceni ve výši 1.333.000 Kč, č.j. 5 C 142/2008

2. právní úkony spojené se zastupovánlm města jako žalobce u Okresního soudu v Jablonci nad Nisou proti žalovaným M.M., M.Z. a M.P. v soudním řízení o vyklizení nemovitosti, č.j. 10 C 63/2003

3. právní úkony spojené se zastupováním města jako žalovaného u Krajského soudu v Ústí nad Labem - pobočka Liberec v soudním  řízení o vyvlastnění, žalobci M.M. a M.Z., č.j. 5 C 7/2008

4. Právní úkony spojené s přípravou a vypracovánlm směnné smlouvy ze dne 20.4.2012 uzavřené mezi Městem a M.M. a M.Z.

Výše uvedenými úkony byly zejména: účast na soudnich jednáních, příprava písemných podkladů k jednání, mimosoudní jednáni s protistranou a další. JUDr. Beldovi dále náležely další náhrady dle advokátního tarifu (cestovné, režijní paušál..).

2) Jaký byl celkový finanční objem vyplacených prostředků (odmény, fakturace) za tyto právní služby?

Celkový finanční objem vyplacený za tyto služby byl 338.762,- Kč.

Jiří Kučera, v. r.
vedoucí odd. právní a veřejných zakázek
Statutární město Jablonec nad Nisou

Vytvořeno 25.3.2013 13:27:25 | přečteno 1726x | Petr Vitvar
load