10.12.2013 - Informace k parcele č. 1051 v k. ú. Rýnovice

Poskytnuté informace dle zák. 106/1999 Sb.

Otázka

  1. Kdo, kdy a s jakým záměrem nechal v r. 2012 vykolíkovat v lese p. č. 1051 v k. ú. Rýnovice parcelu pro komunikaci (později č. 1051/2).
  2. Kdo, kdy a s jakým záměrem nechal v r. 2013 pozemek převést do majetku města.

J. P.

Odpověď

Vážený pane,

na základě Vaší žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Vám v zákonem stanovené lhůtě 15-ti dnů sdělujeme následující:

  1. V rámci připravované směny pozemků mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a Lesy České republiky, s.p., bylo městem objednáno geometrické oddělení části p.p.č. 1051 v k.ú. Rýnovice, na které se nachází účelová komunikace. Zaměření bylo provedeno v září 2011, tato část má nyní parcelní číslo 1051/2.
  2. Na základě usnesení zastupitelstva města Jablonec nad Nisou dne 25.10.2012 byla uzavřena směnná smlouva s Lesy České republiky, s.p., která byla podepsána dne 15.7.2013, právní účinky nastaly dne 1.8.2013 a vklad vlastnického práva byl proveden dne 19.9.2013.

Původní parcela č. 1051 byla v katastru nemovitostí evidována jako lesní pozemek, nikoliv jako komunikace. Oddělením a směnou došlo jednak ke sjednocení vlastnického práva k celé komunikaci, která vede od sídliště Janovská k domům čp. 238, 244 a 249, jednak byla provedena změna druhu pozemku na ostatní plochu – ostatní komunikaci, čímž došlo k legalizaci této cesty.

S pozdravem

Ing. Libuše Pavízová
vedoucí majetkoprávního oddělení
Magistrátu města Jablonec nad Nisou

Vytvořeno 18.12.2013 10:05:43 | přečteno 1025x | Petr Vitvar
load