27.04.2012 - Počet odvolání proti správním řízením 2007-2012

Poskytnuté informace dle zák. 106/1999 Sb.

Otázka

Dobrý den, podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádám o poskytnutí těchto informací:

  1. Jaký je počet odvolání (§ 81 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů), podaných proti rozhodnutím vydaných ve správním řízení orgánem vaší obce v období od 1. 1. 2007 do data obdržení této žádosti?
  2. Poskytnutí informace uvedené v bodě 1. lze nahradit informací o počtu podaných odvolání ve správním řízení proti rozhodnutím vydaných orgánem vaší obce pouze jen ve Vámi libovolně zvolené agendě/agendách v přenesené působnosti (např. vybrané z důvodu, že jen v této oblasti si vedete evidenci), v období od 1. 1. 2007 do data obdržení této žádosti.
  3. K počtu podaných odvolání podle bodu 1. nebo 2. uveďte, kolika z těchto podaných odvolání za sledované období, bylo odvolacím správním orgánem vyhověno, resp. uveďte konkrétní způsoby rozhodnutí (tj. meritorní i nemeritorní), jak je stanoví § 90 správního řádu.

Ačkoliv získání těchto údajů může být spojeno s jistou administrativní náročností, jsem toho názoru, že jde o data, která by v prostředí dobré správy měla být snadno dohledatelná a (možná i veřejně) dostupná. To ostatně vyplývá i z judikatury (srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 9. 2. 2012, č. j. 1 As 141/2011 – 67), podle níž si lze jen stěží představit, jak by mohla být činnost správního orgánu v souladu s některými ze základních zásad, kdyby správní orgán nijak nereflektoval "zpětnou vazbu", jež mu poskytují rozhodnutí nadřízených správních orgánů a soudů. Podle judikatury lze považovat za stěží představitelné, že by správní orgán nedisponoval předmětnými evidencemi, protože se jedná o nutnou podmínku efektivity fungování každého orgánu veřejné správy. Pokud by správní orgán přece jen deklaroval, že žádné takové evidence nemá k dispozici, neuplatnila by se s ohledem na výše uvedené výluka z povinnosti poskytovat informace, neboť by správní orgán měl pouze povinnost napravit svou dřívější nečinnost.

Děkuji

S pozdravem

D. H.

Odpověď

Agenda přestupkového řízení:

2007

2008

2009

2010

2011

2012 do 30.04.

celkem

21

15

15

17

17

7

vyřízeno autoremedurou

3

0

0

0

0

0

potvrzená

8

11

6

9

9

5

zrušená

-

2

1

1

0

0

změněná

3

1

2

0

1

1

zrušená a vrácená k novému projednání

7

1

6

7

7

1

Vytvořeno 7.5.2012 9:30:51 | přečteno 1396x | Petr Vitvar
load