21.05.2012 - Informace o rozhodnutí soudu v opatrovnictví

Poskytnuté informace dle zák. 106/1999 Sb.

Otázka

Dovoluji si obrátit se na nadepsaný správní orgán ~a ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, dále jako "Zákon", požádat o poskytnutí následující, z části statistické, informace pro období od roku 2010 doposud:

  • v jakém procentu případů bývají nezl. děti svěřeny rozhodnutím soudu, (nadepsaný správní orgán spadá pod územní obvod Okresního soudu v Jablonci n. Nisou), do péče matky, v jakém procentu bývají nezl. děti svěřeny do péče otce, v jakém procentu případů bývají nezl. děti svěřeny do střídavé péče rodičů
  • obvyklou četnost styku rodiče s dítětem, přiznávanou rozhodnutím příslušného soudu rodiči, jemuž dítě nebylo svěřeno do výchovy - např. každý druhý víkend od-do a jedno odpoledne v pracovním týdnu apod. (lze-li informaci dohledat, prosím též výslovně o kategorii nezl. dětí do 5 let věku)
  • v jakém procentu opatrovnických řízení bývají nezl. děti svěřeny do střídavé péče rodičů (lze-li informaci dohledat, prosím též výslovně o kategorii nezl. dětí do 5 let věku)
  • v jakém procentu opatrovnických věcí - řízení o svěření nezl. dítěte do výchovy pro dobu do rozvodu a pro dobu po rozvodu manželství, řízení o změně výchovného prostředí, se nadepsaný správní orgán v rámci plnění role opatrovníka nezletilého vyslovil a) pro svěření dítěte do výchovy matky, b) pro svěření dítěte do výchovy otce a c) pro svěření dítěte do střídavé péče rodičů, popř. d) pro svěření do výchovy jiné osoby než rodiče
  • zda je možno s nadepsaným správním orgánem komunikovat ústně či písemně přímo, tj. bez tlumočníka, v cizím jazyce a pokud ano, v jakém jazyce (v jakých jazycích) je tato komunikace možná
  • zda nadepsaný správní orgán poskytuje při výkonu své činnosti nějakou službu nad rámec běžné sociálně právní praxe (např. zda u nadepsaného OSPODU působí psycholog, pracovník specializující se na drogovou problematiku ve vztahu k mladistvým apod.)

Beru na vědomí, že statistické informace mohou být pouze orientační, tj. jsem srozuměn s tím, že se nemusí jednat o přesné údaje.

P. H.

Odpověď

Č.j.: 40167/2012
Bc. Radka Němečková
30. května 2012

Požadované statistické informace, které se týkají rozhodnutí Okresního soudu v Jablonci nad Nisou v opatrovnických řízeních o nezletilých dětech (svěření dětí  do péče matky – otce – střídavé péče obou rodičů, obvyklou četnost styku a zvláště v kategorii u dětí do 5 let věku)  za období od  roku 2010 doposud, náš úřad neeviduje a takovou statistikou nedisponuje.

Některá Vámi požadovaná data, týkající se rozhodovací praxe opatrovnických soudů Vám, pravděpodobně, může poskytnout Ministerstvo spravedlnosti ze soudních výkazů.

Statistické informace, které se týkají činností orgánů sociálně-právní ochrany dětí (dále jen OSPOD), lze vyžádat na Ministerstvu práce a sociálních věcí, eventuálně nahlédnout do ročenek MPSV na http://www.mpsv.cz/cs/3830.

K dotazu, zda je možno s nadepsaným správním orgánem komunikovat ústně či písemně přímo, tj. bez tlumočníka, v cizím jazyce a pokud ano, v jakém jazyce je tato komunikace možná sděluji:

Zákon o sociálně-právní ochraně dětí č. 359/1999 Sb., který upravuje činnost a postupy  OSPOD jednací jazyk blíže nevykládá, tudíž OSPOD postupuje v souladu § 16 (jednací jazyk) zákona č. 500/2004 Sb. správní řád.  

K dotazu, zda OSPOD MM Jablonec nad Nisou poskytuje při výkonu své činnosti nějakou službu nad rámec běžné sociálně právní praxe (např. zda u nadepsaného OSPODu působí psycholog, pracovník specializující se na drogovou problematiku ve vztahu k mladistvím apod.) sděluji:

Při OSPOD MM Jablonec nad Nisou od roku 2007 funguje psychologické poradenství – poradna Cesta, dále referent zaměřený na právní problematiku (správní řízení, přestupkové řízení, komplikované dědické řízení, schvalování právních úkonů za nezletilé apod.) a pracovnice specializující se na problematiku týraných a zneužívaných dětí.

Mgr. Hana Krámská
vedoucí oddělení SPOD

Vytvořeno 4.6.2012 14:54:12 | přečteno 3177x | Petr Vitvar
load