13.07.2012 - Ukládání odpadu na parcele 807

Poskytnuté informace dle zák. 106/1999 Sb.

Otázka

V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o vysvětlení pochybností, spojených s odpady ze stavby spadající na magistrátu pod Vaši působnost.

Na pozemek sousedící s naším domem (parcela č, 801 v Lukášově) začala nedávno nákladní auta dnem i nocí navážet suť, hlínu a kamenivo. Navážení stále pokračuje poměrně rychle, nový materiál již pokrývá většinu parcely někde až do mocnosti přes 2 metry. Podle mých informací se jedná o materiál vytěžený při stavbě odvodňovací štoly od přehrady.

Mám obavy z porušení následujících dvou právních norem:

1) Zákona 185/2001 Sb. o nakládání s odpady.

V něm se mj. uvádí možnost nepovažovat vytěžený materiál ze stavební činnosti za odpad, ale pouze pokud je zpracován či uložen přímo na místě stavby (viz par. 2, odst. 1j). V tomto případě je materiál převážen mimo staveniště na vzdálenost cca dvou kilometrů. Prosím proto o Váš písemný komentář k tomuto odpadu, potvrzení jeho zdroje (výše uvedená stavba štoly), příp. odkaz na již zveřejněné dokumenty, zejména schválení skládky, osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností odpadu, informaci o složení atd.

2) Stavebního zákona 183/2006 Sb.

Nejsem si jistý, zda správně proběhlo stavební řízení ohledně terénních úprav na parcele 807. Jsme přímí sousedé, přesto nás nikdo nekontaktoval, na pozemku nebyla umístěna žádná informace o chystané stavbě. Prošel jsem si oznámení na webu města Jablonec až do roku 2010, ale nic vztahujícího se k parcele 807 jsem tam nenašel. Nevylučuji ovšem, že jsem něco přehlédl.

Rozsah navážky je značný, mění původní mírný sklon na víceméně horizontální plochu, čímž zhoršuje odtok vody od komunikace 1/14 (viz definice terénní úpravy v par. 3 odst. 1). Rozsah změn terénu jsem si zdokumentoval.

Stavební zákon sice povoluje ve vymezených případech stavbu neohlašovat (viz par. 103 odst. H), ale zde jsou jasně porušeny všechny 3 podmínky z výjimky. Cituji: "Stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu nevyžadují...terénní úpravy a zařízení malého rozsahu, a to úpravy terénu, násypy a výkopy do 1,5 m výšky nebo hloubky, pokud nejsou větší než 300 m2 a nehraničí s veřejnými pozemnímí komunikacemi a veřejnými prostranstvími". Nyní jsou násypy vysoké místy přes 2 metry a dále přibývají, plocha násypů několikanásobně překračuje limit 300 m2 a pozemek je de facto rezervou pro rozšiřování komuníkace 1/14...

Věřím, že rozumíte mým obavám a poskytnete mi vysvětlení Vy či Vámí řízený odbor stavebního a životního protředí. Žádám o odpověď písemnou formou na mou adresu ve lhůtách stanovených zákonem 106/1999 Sb. (typicky do 7 dnů dle druhu odpovědi).V případě již elektronicky zveřejněných dokumentů umístěných na dálkově dostupných veřejných zdrojích postačí uvést odkazy na ně.

Předem děkují,

J. D.

Odpověď

Spisová značka: 1151/201211SÚ/No
Č.j.: 52888/2012
Vyřizuje: Ing. Nožičková
nozickova@mestojablonec.cz
18.07.2012

Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), obdržel prostřednictvím náměstka primátora Petra Vobořila dne 13.7.2012 Váš dopis týkající se ukládání odpadu a terénních úprav na parcela č. 807 kú. Rýnovice.

Stavební úřad celou záležitost prošetřil a zjistil, že na uvedený pozemek je opravdu vyvážen materiál vzniklý budováním protipovodňové štoly v Jablonci nad Nisou. Dne 18.7.2012 a následně 21.7.2012 se na Magistrátu města Jablonec nad Nisou konalo jednání se zástupcem firmy Syner, uživatelem pozemku a autodopravcem.

K charakteru naváženého materiálu uvádíme, že se jedná o tzv. rubaninu - tedy kameni, žulu, perk a jiný materiál vzniklý ražbou štoly. Při jednání byly předloženy vyhovující výsledky zkoušek v souladu s vyhl č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu. Na odběry vzorků byl vypracován Plán postupu vzorkování.

Z hlediska zákona o odpadech nemá oddělení životního prostředí k naváženému materiálu připomínky.

Z hlediska stavebního zákona uvádíme, že na pozemku jsou prováděny terénní úpravy bez povolení stavebního úřadu. Na jednáních firma Syner sdělila, že navážení materiálu bylo okamžitě zastaveno. Stavební úřad zahájí řízení o odstranění stavby.

Ing. Mgr. Ivana Řimnáčová
vedoucí odboru stavebního a životního prostředí

Vytvořeno 23.7.2012 17:01:16 | přečteno 1878x | Petr Vitvar
load