08.06.2012 - Poskytnutí kopie stavebního povolení

Poskytnuté informace dle zák. 106/1999 Sb.

Otázka

Dobrý den,

v návaznosti na § 4 odst. 1 zákona Č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, si Vás tímto dovoluji požádat o zaslání elektronické verze, případně kopie stavebního povolení Městského úřadu Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, stavební úřad Č. j. 61979/2010 ze dne 30. června 2010.

Předem děkuji a jsem s pozdravem

D. M.

Odpověď

Spisová značka: 916/2012/SPR/OŽP/St
Č.j.: 43636/2012
Vyřizuje: Stehnová
Tel.: 483 357 269
Fax: 483 357 353
E-mail: stehnova@mestojablonec.cz
Vyhotoveno dne: 11.6.2012

ZÁZNAM

Mališ Nevrkla Legal, advokátní kancelář, s.r.o., IČ 28909771, Na Rybníčku č.p. 1329/5, , 120 00  Praha 2

(dále jen "žadatel") dne 8.6.2012 podal elektronicky žádost o podání informace ve věci:

zaslání elektronické verze, případně kopie stavebního povolení Městského úřadu Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, stavební úřad č.j. 61979/2010 ze dne 30.června 2010.

Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení životního prostředí a státní památkové péče, jako stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), poskytuje v souladu s § 4 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, k Vaší žádosti informaci, že pod Vámi uvedeným č.j. a datem povolení bylo vydáno a nabylo právní moci rozhodnutí,

Bedřichov - přeložky vodovodního řadu, splaškové kanalizační stoky, dešťové kanalizační stoky nový areál na stadionu  Bedřichov

na pozemku st. p. 127, parc. č. 522/1, 522/4, 522/5, 522/8, 528/1, 528/6, 699/2, 699/3 v katastrálním území Bedřichov u Jablonce nad Nisou.

Stavba byla povolena rozhodnutím vodoprávního úřadu, odbor rozvoje MěÚ Jablonec nad Nisou dne 30.6.2010, čj: 61979/2010, sp.zn: 1036/2010/SPR/OŽP/St.

Otisk úředního razítka

Ing. Mgr. Ivana Řimnáčová
Vedoucí odboru stavebního a životního prostředí

Za správnost: Ing. Dana Karmazínová

Příloha kopie rozhodnutí dne 30.6.2010

Vytvořeno 6.12.2012 10:43:06 | přečteno 1773x | Petr Vitvar
load