Opravné prostředky

(§ 5, odst. 1, písm. c/ zákona čís. 106/1999 Sb. )

Samostatná působnost obce

 • v samostatné působnosti rozhodují u obce tyto orgány:
  • zastupitelstvo města např. majetkoprávní operace1)
  • Rada města např. nájmy u majetku města2)
  • komise rady města (v rámci působnosti svěřené jim radou města)
  • výbory zastupitelstva města (v rámci působnosti svěřené jim zastupitelstvem města)
  • magistrát (v rámci působnosti svěřené mu zastupitelstvem nebo radou)
 • v samostatné působnosti se nevydávají s výjimkou §§ 56-58 zákona o obcích správní rozhodnutí a neplatí zákon 500/2004 Sb. Nelze se proto bránit formou odvolání,
 • proti rozhodnutím orgánů města v samostatné působnosti se lze bránit stížností uplatněnou
  • u vyššího orgánu obce
  • u Ministerstva vnitra (pozastavení pro nezákonnost 3))
  • u soudu (oblast správního soudnictví4))
 • pro podání stížnosti nejsou stanoveny žádné podmínky. Stížnost by ale měla obsahovat:
  • kdo ji podává a proti čemu směřuje
  • co se namítá a případné důkazní prostředky
  • datum a podpis

Přenesená působnost obce

 • kdo je kompetentní u magistrátu rozhodovat v přenesené působnosti (funkční příslušnost) určuje organizační řád
 • obecným procesním předpisem upravující postup při rozhodování je zákon 500/2004 Sb. správní řád
 • opravným prostředkem proti nepravomocnému rozhodnutí je odvolání
  každé rozhodnutí musí obsahovat tzv. poučení účastníka řízení, které určuje:
  • zda je odvolání přípustné
  • ke komu se účastník může odvolat (zpravidla ke Krajskému úřadu Libereckého kraje)
  • kde se odvolání podává (vždy u Magistrátu města Jablonec nad Nisou)
  • lhůtu do kdy je možno odvolání podat (zpravidla 15 dnů po doručení rozhodnutí)
 • odvolání lze podat5)
  • písemně (postačí předat na vnitřním informačním středisku v přízemí radnice)
  • ústně do protokolu (s účastníkem sepíše úředník, který rozhodnutí vydal)
  • telegraficky (faxem, e-mailem) s podmínkou, že bude do nejpozději do tří dnů doplněno písemně nebo ústně do protokolu
  • e-mailem na adresu epodatelny pokud je použit zaručený elektronický podpis
  • zákon má pro formu odvolání zvláštní požadavky. Platí obecné podmínky podání §37 správního řádu. Odvolání by mělo obsahovat dále:
   • v jakém rozsahu je odvolání napadáno
   • v čem je spatřován rozpor s právními předpisy
   • potřebný počet výtisků (pro všechny účastníky a správní orgán)
 • proti platebnímu příkazu je opravným prostředkem odpor a jeho včasným podáním se příkazní řízení ruší. Správ. orgán pokračuje ve správním řízení
 • zavádí se nový institut stížnosti podle §175 správního řádu proti nevhodnému chování úředníků nebo proti postupu správního orgánu tam, kde nelze použít odvolání
 • proti blokové pokutě se odvolat nelze
 • proti rozhodnutí o zamítnutí informace podle zák. 106/1999 Sb. lze podat odvolání ke Krajskému úřadu Libereckého kraje. Na postup při vyřizování žádosti o informace lze podat stížnost u Magistrátu města Jablonec nad Nisou.

1) zákon číslo 128/2000 Sb. - § 85
2) zákon číslo 128/2000 Sb - § 102
3) zákon číslo 128/2000 Sb. - § 123-125
4) zákon číslo 150/2002 Sb. soudní řád správní
5) zákon číslo 500/2004 Sb. správní řád

Vytvořeno 16.3.2004 11:49:05 - aktualizováno 13.3.2012 13:28:44 | přečteno 9966x | Petr Vitvar
load