Regenerace bývalé požární zbrojnice a modernizace kamerového dohlížecího systému

03.03.2011 - Ve čtvrtek 3. března 2011 bylo slavnostně otevřeno nové sídlo Městské policie Jablonec nad Nisou, oddělení krizového řízení a Krizového centra.

Základní informace o projektu

 • Dotační program: Regionální operační program NUTS II Severovýchod (ROP SV)
 • Termín realizace stavby: 6. 11. 2009 - 15. 2. 2011
 • Celkové náklady projektu: 80 706 033,89 Kč
 • Celková dotace: 70 206 649,97 Kč
 • Prostředky ERDF: 57 162 867,54 Kč
 • Prostředky ze státní ho rozpočtu ČR: 5 043 782,43 Kč
 • Dotace Libereckého kraje: 8 000 000,00 Kč

Vzniklo nové sídlo městské policie, oddělení krizového řízení, prostory pro Krizové centrum zahrnující řídící pracoviště varovného informačního systému obyvatelstva, krizového štábu, povodňové komise, ale také potřebné nouzové ubytování pro osmnáct evakuovaných osob a kontaktní místo pro konzultace postižených obyvatel s psychologem.

Průběh rekonstrukce bývalé hasičárny, foto: J. Jiroutek, obrázek se otevře v novém okněNa starou zbrojnici získalo město dotaci

V březnu roku 2009 schválil Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod přidělení dotace na projekt Regenerace bývalé požární zbrojnice a modernizace kamerového a dohlížecího systému. Tehdy byly celkové náklady projektu vyčísleny na 71,2 milionu korun, přičemž dotace činila 65,8 milionu korun. Z toho bylo 60,5 mil. Kč z EU a 5,3 mil. Kč od státu.

Bývalá požární zbrojnice byla rekonstruována jako tzv. brownfield v centru města. Projekt zahrnul také modernizaci a rozšíření městského kamerového a dohlížecího systému. Ten původní zahrnoval osm kamerových bodů, nyní jich je celkem 26.

Urbanistické a architektonické řešení stavby

Bývalá hasičská zbrojnice je v centru Jablonce nad Nisou na území městské památkové zóny a skládá se ze dvou objektů - původní budovy s věží z přelomu 19. a 20. století a pozdější přístavby v jižní části. Návrh rozdělil objekt striktně na starou a novou část.

Stará část byla třípodlažní, částečně podsklepená, se sousední pětipodlažní věží. Dle návrhu bylo z budovy odstraněno nastavené podlaží a vyměněna původní asymetrická sedlová střecha s malým sklonem za střechu sedlovou se sklonem 35°. Okna jsou vyměněná tak, aby korespondovala se vzhledem těch původních z přelomu 19. a 20. století. Fasáda je zateplená a omítnutá, sedlové střechy nad původními budovami jsou dvouplášťové s hladkou betonovou krytinou z bobrovek, věž má střechu plechovou.

Novější částí požární zbrojnice byla dvoupodlažní budova a přízemní přístavba pěti garáží s plochými střechami s atikami. Od staré části se ta nová lišila hlavně plochou střechou a fasádou. Přestavbou vznikla kompaktní budova.

Součástí rekonstrukce je také nový vstup z ocelové nosné konstrukce s prosklenou střechou. Ve dvoře se objevilo venkovní točité ocelové schodiště, které zpřístupňuje patro hlavně 3. poschodí, kde vzniklo nouzové ubytování pro osmnáct lidí.

Operační středisko městské policie, foto: MP, obrázek se otevře v novém okněMěstský kamerový dohlížecí systém (MKDS)

Součástí projektu byla také modernizace a rozšíření městského kamerového dohlížecího systému. Dosavadní kamerové body byly rozšířené na současných dvacet šest, které mapují takřka celé katastrální území města.

Nový kamerový systém je digitální s moderním záznamovým zařízením, což umožňuje lepší, rychlejší a efektivnější spolupráci mezi složkami integrovaného záchranného systému (IZS) a krizovým řízením i tím, že do něj mohou vstupovat operační policie, hasičů a záchranné služby. Jeho nová podoba se může dále rozšiřovat, avšak už dnes představuje špičku v oblasti městských kamerových systémů v České republice.

„Strážníci již od poloviny roku 2010 testovali nový informační systém Memphis, který nahradil zastaralý informační systém Derik. Nový systém poskytuje nejen možnost zpracování, analytiku a ukládání dat, ale jeho nedílnou součástí jsou i malé přenosné počítače PDA, které strážníci využívají při své každodenní činnosti v terénu a mohou tak vstupovat do dalších databází, například odcizených vozidel. S PDA je také možnost pořídit okamžitý snímek místa,“ říká ředitel Městské policie Jablonec nad Nisou Jiří Rulc.

Kamerový systém v číslech

 • Počet kamerových bodů před rozšířením: 8
 • Záložní kamerová místa: 5
 • Nové kamerové body: 13
 • Celkem: 26

Více o kamerovém systému...

Požadavky na moderní kamerový systém

Když se připravoval projekt, byly do něj vloženy tyto základní požadavky. Tehdy podobný systém využívali jen v Praze a ve Zlíně.

 • modernizace současného technického vybavení
 • rozšíření kamerových bodů do rizikových oblastí města na základě výsledků dlouhodobé analýzy prováděné Policií ČR, městskou policií (MP) a oddělením krizového řízení
 • zabezpečení objektu městské policie a krizového řízení bezpečnostními a informačními prvky
 • integrace celé výpočetní části kamerového systému a krizového řízení do centrální sítě městského úřadu
 • zvýšení efektivity řízení operačního pracoviště MP
 • rychlejší přenos informací mezi hlídkami MP v terénu a operačním dispečinkem
 • sjednocení veškerých toků informací
 • vytvoření nových komunikačních uzlů kamerového systému se základními složkami Integrovaného záchranného systém na území města
 • snadnější práce s centrální databází událostí a přestupků
 • kontrola a evidence vozidel v databázi odcizených
 • rozšíření technologií kamerového systému a krizového řízení na další rizikové oblasti města
 • napojení okolních bezpečnostních systémů přímo navazujících na hranice Jablonce na operační dispečink MP
 • efektivní kontrola správy poplatků za parkování na území Jablonce

Zasedací místnost krizového řízení, foto: J. Jiroutek, obrázek se otevře v novém okněOddělení krizového řízení

Druhé a třetí patro rekonstruované budovy obývá Oddělení krizového řízení Městského úřadu v Jablonci nad Nisou. S novými prostorami získalo moderní zázemí, velmi důležité nouzové ubytování pro osmnáct lidí, stálý prostor pro práci krizového štábu a dvě záložní místnosti pro odpočinek jeho členů v případě nutnosti.

Existence stálého prostoru pro práci krizového štábu a povodňové komise i s možností ubytování pro jejich členy nám v případě krizové situace ušetří cenný čas. Až 40 minut jsme dosud ztráceli v dosavadních prostorách při přípravě pracovišť s plným vybavením k činnosti, než jsme mohli začít jednat a spolupracovat s ostatními složkami integrovaného záchranného systému. Od nahlášení krizové situace do počátku zahájení akce s plným vybavením jsme dosud ztráceli v dosavadních prostorách,“ konstatuje vědoucí oddělení krizového řízení Jiří Vaníček.

Povodeň potvrdila význam pravidelného školení

Loňská srpnová povodeň v Libereckém kraji kupříkladu prověřila připravenost krizového štábu Jablonecka. „Potvrdila se oprávněnost a význam pravidelného školení starostů obcí k řešení mimořádných událostí, povodní a pravidelného školení povodňových orgánů. To samé platí i o zřízení varovného informačního systému obyvatelstva na území města i v obcích ve správním obvodu obce s rozšířenou působností, který byl uveden do provozu v roce 2007, jako jediného vhodného a fungujícího prostředku k poskytování informací v zasažených oblastech,“ komentuje výsledek Vaníček.

Podle slov Jiřího Vaníčka je pro zvládnutí událostí zásadní znalost situace, jasné řízení-velení, koordinované nasazení sil a prostředků, koordinovaná humanitární a jiná pomoc.

Bezdrátový rozhlas, obrázek se otevře v novém okněRozhlasový Varovný informační systém obyvatel (VISO)

Myšlenka na vybudování rozhlasového varovného systému vznikla v roce 2005, kdy Jablonec nad Nisou spolu s ostatními obcemi Mikroregionu Jizerské hory začal usilovat o získání dotace z fondů Evropské unie, konkrétně ze Společného regionálního operačního programu na bezdrátový rozhlas VISO 2002.

To se podařilo a v květnu 2007 byl v Jablonci slavnostně zahájen provoz nově vybudovaných a zrekonstruovaných míst veřejného přístupu k internetu a sítě bezdrátového rozhlasu. Projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie a České republiky v rámci Společného regionálního operačního programu. Celkové náklady přesáhly 6 milionů korun, z toho 64 % byla dotace z EU, 9 % dotace ze státního rozpočtu a 27 % se podílel Mikroregion Jizerské hory, který sdružuje obce Bedřichov, Jablonec nad Nisou, Janov nad Nisou, Lučany nad Nisou, Nová Ves nad Nisou, Pulečný, Rychnov nad Nisou a Smržovka.

Prvotním cílem celého projektu bylo rozšíření sítě širokopásmového bezdrátového internetu, ale i zřízení bezdrátového rozhlasu v podobě VISO - Varovný informační systém obyvatel. Ten spočívá v tom, že v osmi obcích zapojených do projektu byl nainstalován moderní bezdrátový ozvučovací systém, který nahradí do budoucna dožívající drátové rozvody veřejného rozhlasu.

Modernizací spojenou s právě skončeným projektem přestavby se razantně rozšířil také systém VISO. Na začátku bylo bezdrátových hlásičů deset, dnes jich je celkem 46. Prostřednictvím hlásiče dostávají lidé rychlé informace při mimořádných událostech, jako jsou záplavy nebo únik nebezpečných látek do vody, hlásiče mohou také suplovat městský rozhlas. V případě potřeby není nutné spustit všechny hlásiče najednou, ale vybrat jen konkrétní lokalitu.

Novinkou v rámci rozšíření varovného a informačního systému jsou informační panely. Těch se ve městě objeví šest, a to na vjezdech do města od Liberce, od Prahy, Železného Brodu a Tanvaldu. „Tedy na místech, kde potřebujeme informovat řidiče o změnách v dopravě ve městě. Například předloni, když Jablonec postihla v říjnu nečekaná sněhová kalamita, která poškodila ve velkém rozsahu dřeviny a některé komunikace byly neprůjezdné, mohly informační tabule návštěvníky nasměrovat na objízdné trasy,“ vysvětluje Vaníček.

Když vypadne elektřina

Pokud se přeruší dodávka elektrického proudu, je zde připraven výkonný náhradní zdroj elektřiny v podobě dieselagregátu umístěného v garážích. Ten je schopen do maximálně 15 sekund začít dodávat elektrický proud do celé budovy městské policie a krizového centra po dobu 15 hodin s jednou náplní pohonných hmot.

Nová budova městské policie a krizového řízení

Fotogalerie zrekonstruované bývalé hasičárny

Vizualizace regenerace bývalé hasičárny

 

Z průběhu rekonstrukce, foto: MP

 

Dokončení rekonstrukce, foto: J. Jiroutek

 

Vchod do budovy, foto: P. Vitvar

 

Chodba a venkovní schodiště, foto: J. Jiroutek

 

Jednací místnost, foto: J. Jiroutek

 

Pracoviště IT PS radar, foto: MP

 

Šatny, foto: J. Jiroutek

 

Operační středisko, foto: MP

 

Nouzové ubytování, foto: J. Jiroutek

 

Schodiště, foto: J. Jiroutek

 

Interiér věže, foto: J. Jiroutek

 
 
Vytvořeno 3.3.2011 12:45:51 | přečteno 4795x | Petr Vitvar
Štítky: městská policie
 
load