Veřejné projednání nového strategického plánu

, autor: Petr Vitvar
Prezentace Strategického plánu města Jablonec nad Nisou na období 2021-2030

Návrh nového Strategického plánu města Jablonec nad Nisou 2021–2030


Odpovědi na dotazy, které nebyly v online přenosu


1) Stejně jako energie je důležité téma voda -- jak se ve strategickém plánu myslí na zadržování vody v krajině?

Strategický plán s problematikou zadržování vody v krajině pracuje a město počítá s aktivitami, které povedou ke zvýšení retenční schopnosti krajiny. Konkrétně je tato oblast řešena na následujících místech:

- Specifický cíl 3.2.2 - Zkvalitnit péči o veřejnou zeleň a zvyšovat biodiverzitu území

- Specifický cíl 3.3.2 - Zvyšovat klimatickou odolnost města

2) Sleduji dění ve městě prostřednictvím městských kanálů, zajímá mě, zda zamýšlíte ve strategickém plánu nějaké rozšíření spolupráce s občany?

Spolupráci s občany je v rámci strategického plánu věnována dostatečná pozornost, a to v rámci Specifického cíle 4.1.2 (Posilovat komunikaci s veřejností a její efektivní zapojení na dění ve městě). Města mimo jiné předpokládá zpracování komunikační strategie, která celou oblast komunikace lépe koncepčně uchopí a rovněž přispěje k větší participaci občanů na dění ve městě. Dále se počítá s průběžnou optimalizací činnosti osadních výborů či zvýšení uplatnitelnosti participativního rozpočtu.

3) Během lockdownu se objevily ve městě party dětí a velmi mladých lidí, kteří nás ohrožují. I my dospělí se jich bojíme. Jak je možné tento problém vymýtit?

Jedná se o široký problém, k jehož vyřešení je nezbytné provázat mnoho oblastí. Primární by měla být především prevence a vytváření takového prostředí, které nebude vyzývat k nežádoucí činnosti mladých. Jednat se může o dostatečnou nabídku mimoškolních aktivit (kultura, sport atp.), minimalizaci nabídky návykových látek, četnou a viditelnou přítomnost městské policie, propracovaný kamerový systém, kvalitní veřejný prostor atp. Na všechny tyto oblasti je ve strategickém plánu dostatečně pamatováno.

4) Integrace cizinců -- jak?

Z našeho pohledu je klíčové především vytvořit dobré podmínky pro organizace podporující národnostní menšiny a cizince. Pokud je takových organizací nedostatek a problém je v podmínkách města závažný, je nezbytné být z pozice města aktivní a přítomnost příslušné organizace zajistit. Právě k tomu velmi dobře slouží komunitní plánování, které je v Jablonci nad Nisou na vysoké úrovni a my jej budeme dále rozvíjet.

5) Jablonec je určitě zajímavé město i z pohledu turistů. Jsme městem sportu a skla, ale mám pocit, že mnoho turistů k nám nejezdí. Myslí město v plánu na to, jak zvýšit zájem o město?

Od roku 2016 do začátku pandemie byl patrný vysoký nárůst počtu turistů, kteří se ve městě ubytovali (viz str. 62 strategického plánu). V návrhové části SP je oblast cestovního ruchu řešena v dostatečné míře, a to v rámci Specifického cíle 1.2.4 (Zvyšovat potenciál cestovního ruchu). Město v následujících letech plánuje celou oblast lépe koncepčně uchopit, vypracovat určitou strategii rozvoje cestovního ruchu a více podporovat výstavbu a modernizaci infrastruktury cestovního ruchu, rozvíjet hlavní nosná témata města a regionu (např. Křišťálové údolí, Jizerské hory atp.) či ve větším rozsahu využívat moderní technologie a inovace (např. rozvoj městské aplikace, navigační systém atp.).

6) Jak strategický plán pracuje s veřejným prostorem?

Veřejnému prostoru je věnována vysoká pozornost a celé oblasti je věnována jedna z jedenácti strategických priorit - Strategický cíl 3.2.1 (Zlepšit stav veřejného prostoru). Problematika veřejného prostoru je rozpracována do tří specifických cílů (3.2.1, 3.2.2 a 3.2.3), v rámci kterých jsou navržena konkrétní opatření blíže specifikující konkrétní aktivity, jež město plánuje v následujících letech realizovat. Mezi takovými opatřeními lze mj. uvést průběžnou revitalizaci veřejných prostranství vč. okolí Lužické Nisy, obnovu městského mobiliáře, efektivní údržbu a rozvoj městské zeleně, revitalizaci parků, zvyšování biodiverzity v městském prostředí či zvyšování prostupnosti města pro nemotorovou dopravu.

7) Líbí se mi návrh nové vize města. Ráda bych se zeptala, kdo jej vymyslel a jak s ním bude město dále pracovat?

Nová vize města byla zpracována na základě participativního přístupu, tj. na její finální podobě se podíleli členové pracovních skupin a tým zpracovatele. Jedná se tedy o kolektivní dílo. Po schválení celého strategického plánu město zvažuje tento dokument (vč. vize) vhodně komunikovat občanům města a dále s ním vizuálně pracovat v rámci různých komunikačních kanálů (např. na webu města).

8) Ve strategickém dokumentu není zmíněn průzkum kvality života (Index kvality života), který se každoročně vyhlašuje a který má svá jasná kritéria. V hodnocení 205 obcí s ORP je Jablonec v klesajícím trendu. Návrhy vychází z metodiky nedostatků ve městě, a to v oblasti vztahů a služeb, kde se permanentně propadáváme již několik let za sebou.

V rámci analytické části bylo v první řadě pracováno s daty vydanými Českým statistickým úřadem, jejichž relevance a spolehlivost je pro účely tvorby strategického plánu nejvyšší. V případech, kdy daná tematická oblast není těmito daty dostatečně podchycena, byly využity jiné zdroje. Z datové platformy Obce v datech, kterou zmiňujete, jsme rovněž čerpali, a to v oblastech životního prostředí a zdravotnictví. Souhrnný Index kvality života však nepovažujeme vzhledem k jeho konstrukci za nutné ve strategickém plánu blíže diskutovat.

Projekt Zlepšení strategického řízení a plánování udržitelného rozvoje v Jablonci nad Nisou je spolufinancován z EU z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Vytvořeno 29.10.2021 9:18:31 | přečteno 1377x | Petr Vitvar
load