Svoz odpadu budou v Jablonci i nadále zajišťovat SKS, s.r.o.

, autor: archiv MMJN

21.12.2020 - Svoz odpadu i provoz sběrného dvoru budou v Jablonci nad Nisou i nadále zajišťovat Severočeské komunální služby, s.r.o. (SKS). Jako dosud bude možné odevzdávat zejména objemný a biologicky rozložitelný odpad na překladiště v Proseči, dvůr ve Smetanově ulici poslouží pro odkládání nebezpečného odpadu a vysloužilého elektrozařízení. Stejné zůstanou od 1. ledna 2021 pro občany platby za odpad, změní se však místo k uzavírání smluv.

V průběhu roku město vyhlásilo dvě veřejné zakázky – jedna k nakládání s komunálními odpady, druhá k provozu sběrného dvora. V obou uspěly Severočeské komunální služby, s.r.o.

Za svoz odpadu město nově zaplatí 45 mil. korun ročně. „Ceny za jednotlivé služby stoupají, oproti minulým rokům bychom však měli získat kvalitnější služby,“ říká ekonomický náměstek Milan Kouřil. Největší zastoupení v celkové produkci odpadů města má směsný komunální odpad (odpad odkládaný do černých popelnic a kontejnerů), za něj město bude platit zhruba 27 mil. korun ročně. „Nově budou cenu, kterou zaplatí město svozové společnosti, tvořit čtyři složky: za výsyp nádob, za odpad, za pronájem nádob včetně údržby, mytí a čipování a za pytlový svoz,“ popisuje Barbora Šnytrová z oddělení správy místního hospodářství.

Také cena za provoz sběrného dvora je o něco vyšší. „Vychází z modelového příkladu na základě předpokládaného množství odpadu za rok. Při plnění veřejné zakázky se jednotkové ceny vynásobí skutečným množstvím odpadu odevzdaném na sběrném dvoře a je tedy pravděpodobné, že výsledná cena za rok plnění se bude lišit od té nabídkové,“ říká náměstek Kouřil. „Jednotkové ceny jsou vyšší zejména kvůli předpokládanému růstu zákonného poplatku za ukládání odpadu na skládky. V té souvislosti se zvýší také ceny za ostatní způsoby nakládání s odpadem, ovšem zajistit provoz sběrného dvora je pro město důležité a zásadní,“ připomíná Milan Kouřil.

*všechny ceny jsou uvedené bez DPH

Hospodaření s odpadem bude stát víc, ale město bude mít větší pravomoci

Za hospodaření s odpady sice město zaplatí víc, ale také získá kvalitnější služby rozšířené o několik novinek.

  • Čipování nádob – město získá přehled o jednotlivých výsypech. Nádoba bez čipu se nevysype a platit se bude pouze za skutečně provedené výsypy, nikoli za teoretické, jako tomu bylo dosud. Všechny občanské nádoby by měly být očipované nejpozději do konce června 2021.
  • Svážet se bude pouze odpad od občanů města – město získá přehled o skutečném množství vyprodukovaných odpadů – nově bude součástí platby i cena za tunu odpadu.
  • Město bude moci nahlížet do informačního systému svozové společnosti, a tak kontrolovat jednotlivých výsypy, sledovat polohy vozidel apod.
  • Město bude moci ovlivnit harmonogram svozů.
  • Nádoby na odpady se budou pravidelně umývat.
  • Do budoucna se uvažuje o zavedení tzv. Door-to-door systému (občané by dostali kromě černé popelnice také nádobu na plasty a papír).
  • Od června by měl být sběrný dvůr otevřen pro občany každou sobotu o dvě hodiny déle, než tomu je nyní.

Kolik za odpady zaplatí Jablonečané

Pro rok 2021 město zatím nepočítá se zvýšením plateb za odpad, v novém ceníku platném od 1. ledna 2021 však občanům přibudou možnosti, co se týče volby velikosti nádoby a četnosti jejího svozu. Nejběžnější typ popelnice, tj. nádoba o objemu 120 l s vývozem 1x týdně, vyjde na 3 206 Kč za rok, kontejner o objemu 1 100 l pak na 26 375 Kč za stejné období.

Ceník - komunální odpad

Kontaktní místo bude na radnici

Na základě mandátní smlouvy SKS, s.r.o., uzavírala pro Jablonec smlouvy a vybírala platby od občanů za sběr, svoz, třídění, využívání a zneškodňování komunálního odpadu. Vedla také evidenci platících i dlužníků. To se však od ledna 2021 změní. Tato agenda přechází na město.

„Pro naprostou většinu občanů se tím nic nezmění, stávající smlouvy zůstávají v platnosti. Pouze v případě, že si někdo bude chtít nově objednat popelnici, nepůjde do SKS, jako tomu bylo doposud, ale na nové pracoviště v radnici přímo přístupné z ulice Kamenné,“ vysvětluje Barbora Šnytrová.

„Pracoviště v radnici bude od 1. ledna připravené kompletně obsloužit občany, otevřené bude v pondělí a středu od 8 do 11 a od 15 do 17 hodin,“ říká tajemník magistrátu Marek Řeháček s tím, že ostatní dny v týdnu si budou moci lidé tyto věci vyřídit přímo na odboru ekonomiky po předchozí telefonické domluvě (483 357 253). Na novém pracovišti bude možné nejen uzavřít novou smlouvu, změnit četnost vývozů či velikost nádoby, ale také přímo zaplatit úhradu za popelnici.

Nová obecně závazná vyhláška o odpadech

V listopadu jablonečtí zastupitelé schválili novou obecně závaznou vyhlášku (OZV) o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města, tj. vyhlášku o odpadech. Platit začne od 1. ledna 2021 a upravuje pravidla pro nepodnikající fyzické osoby v oblasti nakládání s odpady.

„Ačkoliv většina ustanovení se oproti stávající vyhlášce nezměnila, rádi bychom připomněli občanům, jaké povinnosti jim ukládá. Jednou z těch základních je třídit odpad na papír, sklo, plasty, nápojové kartony, kovy, textil, biologicky rozložitelný, nebezpečný, objemný a směsný komunální odpad, jedlé oleje a tuky,“ komentuje vyhlášku Barbora Šnytrová.

Papír, sklo (barevné a čiré), plasty, nápojové kartony, kovy a textil se ukládají do barevně odlišených nádob na veřejných stanovištích - papír patří do modrého kontejneru, plasty do žlutého. Společně s plasty se do žlutého kontejneru ukládá i nápojový karton, jako krabice od džusů, mléka apod. „Sklo patří do zelených nádob, některá stanoviště jsou doplněna o bílý kontejner na čiré sklo, jinde zas najdeme bílo-zelenou nádobu, tzv. zvon pro bílé i barevné sklo. Na kovy jsou určeny šedé a na textil bílé speciální nádoby. Biologicky rozložitelný, nebezpečný a objemný odpad, jedlé oleje a tuky lze odložit ve sběrných dvorech a na sběrných místech nebo při ambulantních svozech,“ doplňuje Šnytrová.

Po vytřídění všech složek zbyde směsný komunální odpad. „Ten patří do černé popelnice nebo kontejneru o dostatečném objemu, případně do speciálních pytlů označených logem svozové společnosti v místech, kam se nedostane svozová technika,“ říká Barbora Šnytrová.

Kromě povinnosti třídit odpad jsou Jablonečané povinni ukládat do sběrných nádob pouze ty složky, které odpovídají označení sběrné nádoby. „Krabice, PET lahve a plastové obaly nejprve rozložte, rozřezejte nebo sešlápněte, aby se jejich objem zmenšil, sběrné nádoby se daly uzavřít a odpad z nich při manipulaci nevypadával,“ uzavírá Šnytrová.

Za porušení povinnosti stanovené v obecně závazné vyhlášce lze uložit pokutu až do výše 100 tis. Kč. Věnujte proto, prosím, pozornost správnému nakládání s odpady. (jn)

Obecně závazná vyhláška 3/2020 - o odpadech

Vytvořeno 21.12.2020 15:39:51 | přečteno 862x | Petr Vitvar
Štítky: životní prostředí