Jak podpořit nemotorovou dopravu?

, autor: archiv MMJN
10.03.2021 - Zájemci o dění v dopravě na Liberecku, kteří v minulém roce sledovali postup zpracování nového Plánu udržitelné městské mobility pro Liberec a Jablonec n. Nisou, ani v tomto roce nepřijdou zkrátka. Na první polovinu roku 2021 je naplánováno veřejné projednání návrhů zpracovatelského týmu vycházejících z dokončené analýzy, hodnocení dopadů řešení na životní prostředí a úspěšné finální schválení projektu.

Dostupné podklady i nově provedené modely a analýzy včetně průzkumu dopravního chování vedly k odhalení jednotlivých charakteristik území obou měst a jejich okolí. Příznačné jsou pro ně velké rozdíly mezi hustě obydlenými sídlišti a centry měst na jedné a zahradními městy a vesnickými sídly na druhé straně. Koncentrace výroby a obchodů je zároveň směřována do průmyslových zón měst do nákupních center. Finální verze analýzy Plánu udržitelné městské mobility bude během března pro zájemce umístěna na webových stránkách projektu Chytře na cestu.

Dostatek vstupních informací podmínkou úspěšných řešení

Na základě zjištění bylo identifikováno celkem osm tematických oblastí, u kterých je poukazováno na slabé stránky. Zlepšení by měla přinést právě vznikající návrhová část plánu, která již prošla jednáním pracovních skupin a řídicí skupiny. Dopravní experti se tak v současnosti zabývají řešením nefunkčnosti vnitřního městského okruhu Liberce vedeného přes náměstí F. X. Šaldy, přetěžovaných napojení na silnici I/35, nedostatečné uliční sítě Liberce či vedení intenzivní dopravy centrem Jablonce. V rámci parkování byl identifikován nedostatek parkovacích kapacit v centrech měst a na sídlištích při současné absenci záchytných parkovišť.

Analýza poukázala na rozmístění nejsilnějších přepravních vazeb osobní automobilové či nákladní dopravy. Jedná se o nákupní, obchodní, průmyslové zóny, popřípadě centra měst jako například liberecká nákupní zóna Sever, Nákupní centrum Nisa, průmyslová zóna Liberec-Jih nebo nákupní zóna Želivského v Jablonci nad Nisou. Oblasti s vysokými intenzitami dopravy jsou zároveň zasaženy nejvyšší hlukovou zátěží. Na předních místech seznamu hlukově exponovaných míst se nacházejí ulice Podhorská a Pražská v Jablonci a ulice Ještědská v Liberci. „V rámci řešení nákladní a kombinované dopravy se zabýváme nevyhovujícími parametry železničních tratí a stanic nebo přesunutím zdrojů nákladní dopravy z center měst podél řeky Nisy. Soustředíme se i na současné nedostatečné kapacity napojení libereckých průmyslových zón a jablonecké průmyslové zóny Rýnovice,“ komentuje Jan Kašík, vedoucí projektového týmu.

Prostor pro nemotorovou dopravu

„Díky provedenému průzkumu dopravního chování jsme se dozvěděli, že ačkoli míra automobilizace v zájmovém území je oproti České republice podprůměrná, je i tak osobní automobil volbou pro téměř 50 % cest,“ popisuje Jan Kašík a dodává: „Zlepšení by měla přinést širší podpora nemotorových forem dopravy a zároveň systematické posilování důvěry ze strany občanů.“ Úspěšnému rozvinutí cyklodopravy brání složitá majetková jednání ve vztahu k vlastnictví pozemků, nespojitost cyklistických tras, bariéry v podobě silnic a železnic a absence míst k odstavení jízdního kola. Chodci se na území potýkají s nedostatečnou bezbariérovostí a chybějícími chodníky v některých lokalitách. Pěší dopravu by zároveň podpořilo výraznější zklidnění ulic. Situaci obecně negativně ovlivňuje chybějící koncepce určující trasy pro pěší a jejich ochranu na okrajích měst.

Graf - Podíly cest podle druhu dopravy Liberec–Jablonec z roku 2020

Lepší propojení systémů hromadné dopravy ve prospěch obyvatel

Městská hromadná doprava stále není dostatečně integrovaná s příměstskou, chybí on-line prodeje jízdenek a moderní způsoby podávání informací o veřejné dopravě. Plán navrhne nová v řešení v podobě informačních a telematických systémů. V případě městské hromadné dopravy by mělo dojít k plnohodnotné integraci s regionální dopravou tak, aby bylo umožněno sjednocení všech jízdenek, informačních systémů i zastávek a také efektivnímu propojení jabloneckého a libereckého dopravního systému.

S konkrétním zněním jednotlivých návrhů se budou moci všichni zájemci seznámit na v pořadí již druhém veřejném projednání Plánu udržitelné městské mobility, které se uskuteční 17. března od 16:00 pro Liberec a od 18:00 pro Jablonec nad Nisou. Vzhledem k trvající epidemiologické situaci a přetrvávajícím omezením veřejného života je již v tuto chvíli zřejmé, že projednání se bude opět možné zúčastnit prostřednictvím přímého přenosu přes YouTube kanál s možností pokládat dotazy v chatu. Další podrobné informace budou postupně zveřejňovány na webových stránkách projektu Chytře na cestu. Celý proces povede k úspěšnému schválení finální verze komplexního dokumentu včetně zhodnocení dopadů na životní prostředí.

O Operačním programu Zaměstnanost

Na projekt „Plán udržitelné městské mobility Liberec-Jablonec nad Nisou 2021–2030“ je poskytována finanční podpora EU. Podpora z fondů EU je stejně jako v minulých letech i v období 2014–2020 rozdělována prostřednictvím operačních programů. Jedním z nich je OP Zaměstnanost, jehož řídicím orgánem je Ministerstvo práce a sociálních věcí. OP Zaměstnanost pokrývá oblasti podpory zaměstnanosti, rovných příležitostí, adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů, dalšího vzdělávání, sociálního začleňování a boje s chudobou, modernizace veřejné správy a veřejných služeb a podpory mezinárodní spolupráce a sociálních inovací v oblasti zaměstnanosti, sociálního začleňování a veřejné správy.

Další informace

Vytvořeno 10.3.2021 14:03:27 | přečteno 308x | Petr Vitvar
Štítky: doprava a komunikace
 
load