Setkání s občany 2021

Setkání s občany z důvodu pandemie proběhlo on-line přenosem 29. dubna 2021 od 17 hodin.

Otázky a odpovědi

 1. Děkuji společnosti SVS za realizaci odkanalizování pro Kokonín a Vrkoslavice, konečně rozumný investiční počin, který opravdu něco přinese. Prosím, nechť město zajistí podmínky k realizaci co nejdříve. Kanalizace je potřeba z mnoha důvodů nejen těch ekologických, ale i budoucích rozvojových. Snad bude nyní lehce předimenzovaná i pro další budoucí využití v této lokalitě.

  Petr Roubíček -- náměstek primátora pro rozvoj města: Práce probíhají v souladu s harmonogramem. Běží zde další rozvojové aktivity z hlediska výstavby. Zkapacitnění ČOV v Rychnově u Jablonce nad Nisou počítá jednak s připojením stávajících již napojených nemovitostí, dále s připojením stávajících nemovitostí, které dosud nebyly napojeny a samozřejmě je nadimenzována i na napojení všech rozvojových lokalit určených územním plánem k zastavění.

 2. Díky městu za investice do škol a školky v Kokoníně! Klidně v tomto pokračujte, vybavujte učebny, rekonstruujte a vylepšujte budovy. Tobogán ve školce je fajn nápad, snad nebude zlobit kondenzát. Na sladění starší budovy a nové moderní přístavby jsem moc zvědav. Zatím okna nová šedá a původní bílá vedle sebe nic moc.

  Petr Roubíček -- náměstek primátora pro rozvoj města: Realizace probíhá podle schválené projektové dokumentace a estetický záměr kombinace nové a staré budovy je věcí projektanta a architekta, jejich řešení bylo městem odsouhlaseno.

 3. Je fajn, že se na sídlištích, kde je většinou veškerá infrastruktura, neustále řeší revitalizace apod., ale nešlo by také jednou zainvestovat do silniční sítě na Vrkoslavicích? Alespoň "levně, bezprojektově" a doplnit povrchy na prašné cesty alespoň v podobě šotoliny? To je opravdu levnější každý rok vysypávat díry štěrkem? Ulice: K Vodojemu, U Pískovny, Brusičská, Kavanova (podél louky do Kokonína), Kokonínská (za pivovarskými rybníky).

  Petr Roubíček -- náměstek primátora pro rozvoj města: Je zahrnuto do dlouhodobého investičního výhledu, souvisí i s vybudováním přípojek inženýrských sítí do soukromých parcel s plánovanou výstavbou soukromých investorů. Až poté je možné provádět definitivní povrchovou úpravu komunikací.

  Milan Kouřil -- náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku: Oddělení správy komunikací se alespoň v rámci své činnosti snaží udržet nezpevněné komunikace sjízdné.

 4. Nešlo by za školkou na konci Zámecké ulice odkoupit část pozemku od Lesů ČR a vytvořit parkoviště pro návštěvníky školky, hřbitova a pravoslavného kostela? Když už se ta kapacita školky navyšuje, tak tu bude zase více aut. U hřbitova také není kde parkovat. Nové parkoviště před školkou vyjde pouze na auta učitelek ve školce a možná jedno zbyde. Jen nápad...s Lesy ČR by mohla být domluva...

  Petr Roubíček -- náměstek primátora pro rozvoj města: Odbor územního a hospodářského rozvoje neřeší obecnou problematiku parkování v lokalitě. Co se týče MŠ Montessori, nároky na dopravní obsluhu a parkování spojené s provozem školky jsou řešeny v projektu vybudováním dostatečného počtu parkovacích míst.

 5. Kontroluje se technický stav hrází rybníků nad pivovarem? Nehrozí protržení? Občas nejspodnější rybník přetéká až do pivovarské budovy. Chápu, že je to soukromý majetek, ale aby někdy voda nespláchla Dlouhou ulici..... Spíš jen varování na možné riziko a snad je vše v pořádku.

  Milan Kouřil -- náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku: Vodoprávní úřad dlouhodobě a pravidelně kontroluje stav uvedených vodních nádrží, Pivovarských rybníků. V průběhu roku 2018 byly provedeny opakované kontrolní prohlídky plnění jednotlivých podmínek stanovených vlastníkům vodních děl v rozhodnutí vodoprávního úřadu ze dne 14. 9. 2017. Bylo zjištěno, že vlastníci areálu provedli řadu prací na splnění jednotlivých podmínek - došlo k postupné opravě kamenných zídek, pročištění bezpečnostních přelivů a jejich odtokových koryt tak, aby byla zajištěna stabilita jednotlivých technických a technologických prvků zajišťujících bezpečný a plynulý průtok povrchových vod.

  Rozhodnutí vodoprávního úřadu ze dne 7. 11. 2018 uložilo vykácet náletových dřevin do 2 metrů od břehové hrany vodních nádrží č. 1 a 2 a tím zajistit stabilitu a prodloužit životnost vodního díla. V květnu 2019 byla prořezávka břehových porostů zkontrolována s tím, že úkol byl splněn. Další úkoly vodoprávní úřad neuložil.

  K bezpečnému provozu vodních nádrží zpracoval odborník provozní a manipulační řád, který vodoprávní úřad schválil v r. 2016 s platností do roku 2036. Vodoprávní úřad učinil opatření v souladu s ustanovením vodního zákona a průběžně požaduje po vlastníku nádrží řádný provoz a údržbu.

 6. Bude se něco dít s Kokonínským lesoparkem? Nebo se nechá, jak je?

  Petr Roubíček -- náměstek primátora pro rozvoj města: Ano, zpracovává se projektová dokumentace a vzhledem k tomu, že město není schopno tento projekt realizovat pouze z vlastních finančních prostředků, hledají se možné zdroje dotačních peněz.

 7. Jsou nějaké závěry z jednání s ČEZ ohledně výpadků dodávek elektrické energie v lokalitě Kokonín? Není možno doplnit trafostanici z podzemního vedení, co prochází kolem školy a nad rybníky? Letos naštěstí ČEZ zajistil prořez kolem nadzemního vedení, tak to snad nějaký ten rok bude lepší. Nejčastější výpadky v zimním období a při silném větru. Letošní zima cca 4–5x bez proudu.

  Jiří Čeřovský - primátor: Vedení města bude problém řešit se zástupci společnosti ČEZ Distribuce.

 8. Lesy ČR nechávají po kácení větve v lese na hromadách, takže není možné ani lesem projít. Nebylo by možno instalovat např. na Brandlu jeden kotel na dřevěný odpad a pálit veškeré větve, dřevo, pařezy, nábytek, apod. a využít tak dřevo jako palivo pro výrobu tepla? Díky kůrovci je dřeva všude dost, hlavně měkkého na spálení.

  Milan Kouřil -- náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku: Záměrem oddělení správy veřejné zeleně je nechávat starší větve, listí apod. v lesích, neboť toto vše je zdrojem živin pro lesní porost. Kontrolu Lesů ČR vykonává státní správa lesů, jejichž pracovní náplní je i řešení této problematiky.

  Petr Roubíček -- náměstek primátora pro rozvoj města: Lesní pozemky jsou v první řadě pozemky určené k lesnickému hospodaření, tj. obnova, ochrana, výchova a těžba lesních porostů a ostatních činností zabezpečující plnění funkcí lesa. Tyto činnosti je povinen vlastník lesa vykonávat. Patří k nim v rámci těžby i ponechání větví na hromadách v lese, kde větve pomalu zetlí a tím získá půda obnovu živin. Je tedy jen na vlastníkovi lesa, zda se rozhodne využít této možnosti, nebo zda se rozhodne větve naštěpkovat, či odklidit. Jedná se o běžnou lesnickou praxi, prováděnou již mnoho let. Orgán státní správy lesů upozorňuje, že dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, v platném znění, má každý právo vstupovat do lesa na vlastní nebezpečí, sbírat tam pro vlastní potřebu lesní plody a suchou na zemi ležící klest. Při tom je povinen les nepoškozovat, nenarušovat lesní prostředí a dbát pokynů vlastníka, popřípadě nájemce lesa a jeho zaměstnanců. Při vstupu do lesa je každý povinen přizpůsobit své jednání stavu přírodního prostředí v lese a zvýšenému nebezpečí, které je se vstupem do lesa spojeno, a dbát své osobní bezpečnosti nebo bezpečnosti osob svěřených. Uvedená povinnost platí i při pohybu na účelových komunikacích v lese, vyznačených stezkách, pěšinách a trasách, odpočinkových místech a tábořištích.

 9. Již asi rok se snažím o nápravu zabezpečení přechodu pro chodce ve Mšeně na adrese Palackého 3520/55. Ale náprava v nedohlednu. Můj názor na celý problém je tento: Pokud zde bude umístěna jakákoliv pevná překážka na sezónu, problém to vyřeší pouze mimo zimní měsíce. Navrhuji proto přechod pro chodce sledovat např. kamerami. Nebo zde umístit stálou pevnou překážku. Děkuji předem za případnou odpověď nebo vysvětlení, v čem je problém.

  Vyjádření MP: Uvedenou problematiku jsme již řešili v květnu roku 2020, kdy 5. 5. 2020 jsme telefonovali s vedoucím prodejny Auto Kelly, panem Tomášem Havrdou, který uvedl, že parkovací plocha před prodejnou je v soukromém vlastnictví a je pronajata společnosti fa. Auto Kelly. Parkoviště je řádně schváleno Magistrátem města Jablonec nad Nisou a je označeno dopravním značením. Příjezd na parkovací plochu je ve směru od W-Baru a obruba chodníku je snížena. Všichni zaměstnanci i zákazníci jsou poučováni o příjezdu a odjezdu od prodejny. Pan Havrda uvedl, že přes inkriminovaný přechod pro chodce ze zaměstnanců nikdo nejezdí, ale za všechny zákazníky bohužel neručí, i když jsou poučeni. Před cca 2 lety před přechod pro chodce magistrát společně s fa. Auto Kelly umístil zábranu (2x tyč). Ta se po zimním období zpět už nevrátila, pan Havrda neví, proč. V zákoně o provozu na pozemních komunikací č. 361/2000 Sb. v § 2 písm. d) je vymezeno, že přechod pro chodce je místo na pozemní komunikaci určené pro přecházení chodců a je označeno příslušnou dopravní značkou, tudíž neslouží k vyjíždění vozidel na pozemní komunikaci. K zamezení případného vyjíždění či najíždění neukázněných řidičů k prodejně Auto Kelly přes přechod navrhuji umístit zpět zábranu (tyč či sloupek) nebo květináč. O tom však musí rozhodnout oddělení správy komunikací MMJN. Doporučuji obrátit se s žádostí o instalaci popsaných zábran na uvedený odbor magistrátu. MP bude místu věnovat pozornost v rámci výkonu služby. Informaci o problému předám Policii ČR na součinnostní schůzce, která se uskuteční dnes tj. 18.01.2021 v odpoledních hodinách.

  Vyjádření IAS: podnět „Oprava chodníku, zabezpečení přechodu pro chodce“ prostřednictvím aplikace Lepší Jablonec přišla 29. 4. 2020. Podnět jsme konzultovali s vedoucím oddělení správy komunikací, vedoucím oddělení investiční výstavby a ředitelem městské policie.

  • výtluky na chodníku budou vyspraveny v rámci oprav dalších komunikací ve Mšeně;
  • výjezd vozidel od prodejny Auto Kelly – uvádíme výňatek z vyjádření autorizovaného dopravního inženýra, který se problematikou vjíždění osobních vozidel na chodník a čekací plochu přechodu pro chodce před prodejnou zaobíral již v roce 2019: „Aktuální stav nevyžaduje změnu dopravního značení, které je z mého pohledu standardní a pro tento případ plně dostačující. Řešená problematika spadá do kategorie přestupků proti Obecné úpravě provozu na pozemních komunikacích stanovené zákonem č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích (zákon o silničním provozu)“;
  • dopravní značení je zde dostatečné. Nevyžaduje změny, řidiči jsou povinni dodržovat dopravní předpisy, v opačném případě se vystavují riziku postihu. Proto jsme požádali městskou policii o častější dohled před prodejnou Auto Kelly.
  • Dílčí stavební úpravy či změny dopravního značení nejsou v této lokalitě prováděny/plánovány, neboť město má připravený projekt, který zahrnuje právě i tento úsek. Počítá se zde s cyklopruhy i celkovou úpravou komunikace a chodníku, zahájení prací plánujeme na rok 2021-2022, avšak skutečné zahájení je závislé na dostatku finančních prostředků.

  Milan Kouřil -- náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku: Oddělení silniční a dopravní i oddělení správy komunikací se zcela ztotožňují s odpovědí ředitele městské policie. Zábrana u přechodu se na zimu odstraňuje, a to z důvodu provádění zimní údržby přechodu a chodníku. Na zmiňovaný přechod nechalo oddělení investiční výstavby zpracovat projektovou dokumentaci, naplánované stavební úpravy budou zřejmě provedeny dle finančních možností města a dle aktuálnosti potřeby. V současné době jsou bohužel na komunikacích daleko nebezpečnější místa, která je třeba eliminovat.

  Petr Roubíček -- náměstek primátora pro rozvoj města: V příloze je výkres řešení zmiňovaného přechodu, který je součástí řešení celé komunikace Palackého včetně cyklopruhů. Tento projekt je připraven k realizaci v závislosti na získání dotačních prostředků. Snaha města je taková, aby v nejbližších letech, tedy 2022 (max. 2023) byla akce zrealizovaná.

  Mapa - přechod pro chodce v ul. Palackého, obrázek se otevře v novém okně

 10. Mám dotaz na situaci kolem vodní eroze břehů přehrady. Je známo, že pláže městu nepatří, vodní eroze však způsobuje jejich úbytek, a to poměrně razantním způsobem. Ptal jsem se na to v prosinci na Povodí Labe, ale do dnešního dne jsem neobdržel odpověď. Pokud má mít koupání v přehradě nějaký význam, musí tam být nějaké pláže – jedná se o místo před Povodím Labe, správcem přehrady a majitele pozemků na jejích březích. Eroze je pozorovatelná velmi významně na celém východním pobřeží, a to i na plážích rozesetých po obvodu první přehrady od první hráze až po druhou.

  Milan Kouřil -- náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku: Celý popisovaný problém je výhradně záležitostí Povodí Labe a město nemá žádnou možnost ho ovlivnit. Se zástupci Povodí Labe proběhla v poslední době řada jednání a místních šetření. Například ohledně zásahu do parku pod hlavní hrází přehrady, kde pracovníci Povodí Labe prováděli prořezy náletové a ostatní zeleně, výspravu nezpevněných cest a další.

 11. Měl bych dotaz na projekt sociálního zařízení u přehrady, který zastupitelstvo schválilo. Domnívám se, a neznám důvod proč, že město projekt nekomunikuje dobře. U přehrady mají vzniknout dřevěné objekty s převlékárnami, sprchami a občerstvením. Každý občan musí mít naprosto podivný pocit, že se město rozhodlo realizovat něco, oč občan nemá zájem. Samotný projekt působí velmi kontroverzně a já to nevnímám jinak.

  • Nechápu, proč byl vybrán koncept PLOVÁRNY, když přehradu lidé navštěvují celý rok?
  • Proč někomu vadí, že občerstvení má osobitou konstrukci?
  • Celou situaci vnímám z hlediska umístění více jak nešťastnou, chybí vizuální souvislosti plánovaných toalet s již existujícím objektem na poloostrově Tajvan, které se zrekonstruovaly za milion a slouží jen cirkusákům a bezdomovcům jako přístřešek.
  • Proč budou stavby dřevěné, když je třeba vystavět bytelné sociální zařízení v místech, kde jsou tři občerstvení?
  • Lokalizace nynějších toalet je pro oblast zásadní a nepostradatelná, ale celá situace by se měla přehodnotit a toalety by měly být zděné – navrhuji umístěná zděného objektu v místech "menšího" hřiště hned vedle nynějšího sociálního zázemí a čtyři herní prvky přemístit výše do herního parku či výše mimo to.
  • Jak město přišlo na kapacitu převlékáren a sprch?

  Petr Roubíček -- náměstek primátora pro rozvoj města: Děkujeme Vám za podněty, nicméně projekt k investiční akci Nové objekty zázemí přehrady vzešel z architektonické soutěže a v tuto chvíli je ve fázi rozpracovanosti projektové dokumentace tak, aby se akce stihla povolit a realizovat do spuštění na jaře 2022.

 12. Jako většina Jablonečáků jsme se těšili na realizaci terminálu dopravy včetně prodloužení tramvajové trati a stavby lávky k vlakové zastávce Centrum. Bylo to dostatečně přetřeseno i v Jabloneckém měsíčníku, tak jen doufám, že realizace v neokleštěné formě nastane, byť později, a zmizí místo připomínající kráter po pumě z 2.sv. války.

  Petr Roubíček -- náměstek primátora pro rozvoj města: Jak již bylo veřejně prezentováno, ve věci Terminálu veřejné dopravy v Jablonci nad Nisou došlo pouze k odložení předpokládaného termínu realizace ve vazbě na žádost o získání finančních prostředků z nově připravovaných dotačních titulů, projekční příprava a povolovací procesy stavby nadále pokračují podle upraveného časového harmonogramu, stejně jako související prodloužení tramvajové trati. Celková složitost řešeného území a nutnost koordinace s dalšími připravovanými stavebními akcemi v okolí budoucího terminálu, jeho dopravní napojení, přeložky inženýrských sítí, přeložka koryta Nisy, toto vše přináší velké množství komplikací technického a organizačního charakteru, které je nutné komplexně vyřešit tak, aby výsledkem byl bezchybně fungující celek.

 13. Mnoho obyvatel Žižkova Vrchu (nejen těch, co přijedou vlakem) by potěšilo vybudování chodníku mezi hlavním nádražím ČD a Vodní ulicí. Nyní je tam pouze vyšlapaná pěšina, za vlhkého počasí dosti blátivá. Uvažuje se o propojení?

  Petr Roubíček -- náměstek primátora pro rozvoj města: V současné době není podobná akce v aktuálních investičních plánech města. Vyšlapaná pěšina se navíc nenachází na pozemcích města, ale společnosti České dráhy, a.s., v těsné blízkosti železniční trati, což je pro případnou realizaci tohoto záměru výrazně komplikující okolnost.

 14. Uvažujete o celkové obnově areálu zdraví, tzv. Srnčáku? Byla to chlouba Jablonce, teď spíš ostuda a torzo toho, co bylo. Přesto je hojně navštěvován.

  Petr Roubíček -- náměstek primátora pro rozvoj města: V minulosti byl na obnovu této lokality zpracován projekt, ale následně byla zpracována studie významnější stavby západního obchvatu. Po vyjasnění její finální trasy bude možné projekt obnovy Srnčího dolu případně oživit. V současné době není podobná akce v aktuálních investičních plánech města.

 15. Jak to vypadá s realizací křižovatky Palackého x U Přehrady pomocí tunelu a následné revitalizace ulice Palackého?

  Petr Roubíček -- náměstek primátora pro rozvoj města: V nejbližších týdnech bude zahájena výměna dopravní signalizace ke zlepšení dopravní situace v křižovatce. Ohledně řešení průjezdu Jabloncem v této lokalitě probíhá jednání s ŘSD a Libereckým krajem.

 16. Uvažujete o způsobu, jak docílit obnovy restaurace a rozhledny Petřín? Nynější stav je velmi smutný. Co třeba odkup a provozování městem?

  Milan Kouřil -- náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku: Město o odkoupení Petřína neuvažuje.

 17. Je mi známo, že magistrát se bude chtít zaobírat více lokalitou Sluneční lázně, a tak bych se chtěl zeptat, jestli se počítá se zachováním skautské loděnice na stávajícím místě? Nebo bude přesunuta a kam? Případně zda je se Skauty jednáno?

  Petr Roubíček -- náměstek primátora pro rozvoj města: Se skauty je jednáno, řešení lokality Sluneční lázně bude součástí budoucí studie zahrnující území od sauny až po Bižuterii. Podle výsledků studie bude rozhodnuto o zachování nebo přemístění skautské loděnice.

 18. Dozvěděl jsem se, že bylo místní šetření k veřejným toaletám u přehrady na mšenské straně. Zajímalo by mě, o co šlo a co se zkoumalo? Dle mé praxe pláž přehrady navštěvují zejména místní, kteří bydlí v docházkové vzdálenosti od přehrady, tedy požadavek na převlékárny, když si s sebou mohou vzít župan či mnohem pohodlněji se omýt doma, není zde vůbec nutný. Je však potřeba uvést, že by veřejné toalety měla být otevřené a přístupné.

  Petr Roubíček -- náměstek primátora pro rozvoj města: V rámci projektu na nové objekty zázemí přehrady, který se nyní zpracovává, je řešena i lokalita U Prutu, zde se uvažuje o umístění celoročního modulového objektu, který zahrnuje celoroční hygienické zařízení, občerstvení, sezonní převlékárny a venkovní sprchu. Místní šetření mělo prověřit prostorové možnosti lokality pro umístění navrhovaného objektu a součástí bylo i posouzení stavu místní zeleně.

 19. Byl bych rád, kdyby se Sluneční lázně nejmenoval jen ten objekt, ale celý areál. Jestliže se bude vytvářet studie či projekt, mělo by se počítat s celým areálem. Problém objektu nynějších "lázní" vidím hlavně v jeho umístění.

  • Bylo by možné se zamyslet nad celým areálem jako nad relaxačně sportovní oblastí, kde existují písečná volejbalová hřiště, hřiště na petanque a herní prvky pro děti? Nejde o zbourání Slunečních lázní, ale jejich otevření do celého prostoru.
  • Jako problém či překážku spatřuji nové bariéry v prostoru, které tvoří lavičky u cesty rozdělující studentskou pláž.

  Petr Roubíček -- náměstek primátora pro rozvoj města: Na uvažovaný rozvoj této lokality bude městským architektem zpracována ověřovací studie zahrnující území od sauny až po Bižuterii.

 20. Parkování na šachovnici (Mšenská 20) - je již plán, kdy se to bude realizovat?

  Petr Roubíček -- náměstek primátora pro rozvoj města: V lokalitě jsou nevyjasněné majetkoprávní vztahy, nejprve musí dojít k jejich vyjasnění. Město bude v této problematice jednat s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových. Zároveň musí být provedeno srovnání s územním plánem, následně je možné začít akci projekčně připravovat. Je nutné zmínit, že z ankety provedené v lokalitě vyplynul nerozhodný závěr, kdy polovina obyvatel si zde realizaci parkování přeje a druhá polovina ne.

 21. Parkování v ul. Pobřežní - v místě vyhořelého domu pana Urbance se bude realizovat parkoviště, na které je vydané stavební povolení již 5 let a mělo se realizovat v r. 2020, z důvodu úspor kvůli krizi bylo odloženo? Pokud se neplánuje parkoviště zrealizovat, je nějaký plán na úpravu prostoru?

  Petr Roubíček -- náměstek primátora pro rozvoj města: Aby bylo parkování v lokalitě odlehčeno, bude v roce 2021 řešeno parkování na zpevněné ploše v areálu ZŠ Arbesova. Po zhodnocení vlivu této úpravy parkovacích ploch bude zvážena realizace původního záměru v místě bývalého domu p. Urbance.

 22. Kompostárna - jsou nějaké plány do budoucna, kde by mohla stát kompostárna?

  Milan Kouřil -- náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku: Svoz bioodpadu pomocí hnědých nádob je do budoucna v plánu. Vybudování kompostárny či bioplynové stanice prozatím ve fázi úvah a příprav, nicméně jedna lokalita je již uvažována a řešena.

 23. Plánuje město vytvořit re-use centrum, aby ještě použitelný nábytek nekončil bez užitku na hromadě na Proseči a funkční spotřebiče ještě sloužily?

  Milan Kouřil -- náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku: Re-Use centrum bude zřízeno ve sběrném dvoře ve Smetanově ul. 91. Fungovat začne 1.1.2022. Elektrospotřebiče však z důvodu bezpečnosti do jeho provozu zahrnout nelze, z nábytku pouze drobnější nábytek, a to bez čalounění.

 24. Na sběrném dvoře by byl vymezený prostor (kontejner) na čistý obalový materiál a kartony, kam by občané nosili krabice a bublinky a e-shopy odebíraly - plánuje město takový prospěšný projekt, jako je Planeta našim dětem, podpořit?

  Milan Kouřil -- náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku: V případě, že bude v plánovaném Re-Use centru dostatek prostoru a provozovatel (Severočeské komunální služby) umožní tuto aktivitu, pak město takový projekt podpoří.

 25. Je v nové smlouvě s SKS ošetřené, že odpad po vysypání z černé popelnice do svozového popelářského auta je stále v majetku města a město tak může rozhodovat o jeho osudu nebo je to stejné jako v minulé smlouvě, že při vysypání odpadu do auta SKS je majitelem odpadu SKS a může s odpadem nakládat podle svého uvážení bez možnosti města ovlivnit proces?

  Milan Kouřil -- náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku: Toto zůstalo stejné. V momentě předání odpadu oprávněné osobě, tzn. v momentě naložení odpadu do svozového vozidla, se odpad stává majetkem svozové společnosti, přechází na ní i kompletní odpovědnost a povinnosti. Pokud by město omezilo plnění zakázky např. tím, že by určilo, jak má společnost s odpadem nakládat, mohlo by to být v rozporu se zákonem o zadávání veřejných zakázek a odpovídající rozhodovací praxí ÚOHS. Nicméně dodavatel služeb je povinen dodržovat zákon o odpadech vč. hierarchie nakládání s odpady.

 26. Již je postavená nová budova po vyhořelé třídírně plastu a papíru na Proseči 8/2018, chybí v ní ale třídírna, je tam jen lis. Je to v majetku SKS? Nelze se domluvit s SKS, že by odpad třídili v Jablonci? Je efektivnější dovést odpad ze žlutých a modrých popelnic na třídírnu do Liberce?

  Milan Kouřil -- náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku: Toto je věcí SKS. Pro SKS je výhodnější odvézt plasty na třídírnu do Liberce. Pokud je nám známo, pak papír se slisuje v hale na Proseči a dále předává zpracovatelům.

 27. Bylo by možné instalovat koš na odpadky v oblasti skalky mezi druhou a třetí přehradou, jelikož se tu odpad množí?

  Milan Kouřil -- náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku: Jednáme s Technickými službami na umístění odpadkového koše.

 28. Plánuje se ve městě nějaké další workoutové hřiště? Podobné, jako je na Horní Proseči?

  Milan Kouřil -- náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku: Jedno fitness hřiště je v rámci projektu OIV navrženo na sídlišti Šumava, v ul. Jeronýmova. Ze strany oddělení správy veřejné zeleně není na území města v letošním roce plánováno vybudování dalšího workoutového či fitness hřiště.

  Dále doplňuji, že z našich dosavadních zkušeností vyplývá, že ve větší míře jsou využívána tato hřiště instalovaná v okrajových lokalitách, kde nejsou tolik na očích veřejnosti (Proseč, lesopark Žižkův Vrch a na dětském hřišti Za Hrází). Hřiště, které je na sídlišti Nová Pasířská, není využíváno v takové míře jako jmenované lokality. S ohledem na výše uvedené je pro nás obtížnější dohledávat místa, na kterých by byly workouty a fitness dostatečně využívány.

  Petr Roubíček -- náměstek primátora pro rozvoj města: Odbor územního a hospodářského rozvoje nemá v aktuálním investičním plánu realizaci workoutových hřišť.

 29. Bude nějaký záměr z participativního rozpočtu, který se týká zastínění hřišť, realizován? Např. u Rákosníčka v ul. B. Němcové nebo u Bižuterie s pirátskou lodí, kde ten problém je nejvýraznější?

  Milan Kouřil -- náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku:]{.underline} V letošním roce bude realizováno zastínění pískoviště a skluzavek na obou zmíněných hřištích. Práce jsou již objednané, ale z klimatických důvodů jsme byli nuceni prodloužit termín realizace, a to do 31.5.2021.

 30. Jakým způsobem je nastaveno fungování osadních výborů, konkrétně OV Mšeno? Naše rodina velmi uvítala dobrovolnou aktivitu paní V. Kaššovicové, která na své náklady zajistila komunitní kompostér ve Mšeně a který jsme hojně využívali. Tento kompostér musí být nyní odstraněn, a to mimo jiné i kvůli tomu, že někteří členové OV této aktivitě nejsou nakloněni. Domníval jsem se, že OV zastupuje zájmy obyvatel Mšena, zajímá se o to, co by obyvatelé rádi, co je v městské části trápí apod. a sesbírané podněty dále předkládá na magistrát. V uvedeném případě mi ovšem připadá, že si OV názor obyvatel Mšena nezjišťoval, protože jinak by se dozvěděl, že celá řada obyvatel (zejména z panel. domů, kteří jinou možnost, jak vytřídit bio odpad v Jbc nemají) kompostér využívala. Pevně věřím, že není možné, aby OV rozhodoval o "osudu Mšena" podle toho, co považují za správné jeho vybraní členové, aniž by se zajímali o názor ostatních obyvatel. Tento zpátečnický přístup OV ke komunitnímu kompostování, se kterým máme pozitivní zkušenost z jiné obce, nás velmi mrzí a s rozhodnutím OV nesouhlasíme.

  Jiří Čeřovský - primátor: Osadní výbory v Jablonci nad Nisou jsou poradními orgány zastupitelstva města a jejich fungování je nastaveno v duchu relevantní části Zákona o obcích k problematice osadních výborů. *Osadní výbor je oprávněn předkládat zastupitelstvu obce, radě obce a výborům návrhy týkající se rozvoje části obce a rozpočtu obce, vyjadřovat se k návrhům předkládaným zastupitelstvu obce a radě obce k rozhodnutí, pokud se týkají části obce, vyjadřovat se k připomínkám a podnětům předkládaným občany obce, kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu v části obce, orgánům obce. Zjednodušeně a srozumitelně řečeno, osadní výbor by měl plnit především funkci jakéhosi prostředníka mezi magistrátem a občany. Současné vedení města svěřilo do rukou osadních výborů také koordinaci realizace jednotlivých projektů z participativního rozpočtu. Při řešení problémů ve Vaší lokalitě se obracejte na tamní osadní výbor, který vše řádně projedná a následně dále řeší s magistrátem. Kontakty na jednotlivé osadní výbory najdete na oficiálních webových stránkách města v rubrice Samospráva.

  Milan Kouřil -- náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku: K dotazu na komunitní kompostéry mohu říci, že v letošním roce město pořídí šest komunitních kompostérů, které budou vyrobeny z odolného materiálu, aby bylo možné umístit je do veřejného prostoru. Zároveň budou zabezpečeny všechny potřebné funkce kompostování, včetně minimalizace vzniku zápachu. Kompostéry budou uzamykatelné a klíč získá pouze zapojená skupina osob. V rámci skupiny bude zvolena osoba, která bude dohlížet na čistotu materiálu, kvalitu kompostu, organizovat překopávání apod.

  Komunitní kompostéry budou umístěny i na území Mšena. Kompostér u kostela ve Mšeně byl odstraněn i z toho důvodu, že si to nepřál vlastník pozemku.

  Do budoucna plánujeme pořízení dalších komunitních kompostérů a jejich umístění v lokalitách, kde se najde dostatečný počet zájemců o kompostování.

 31. Probíhá rekonstrukce ulice V Aleji. Ráda bych se zeptala, jestli se tam myslí na zasakování vody? Zatím jsem v horní části ulice viděla vyasfaltovaná parkovací místa, doufám, že toto je stav provizorní a podle současných trendů bude využito co nejvíce možností, jak vodu vsáknout, a ne nechat odtéci do kanalizace.

  Petr Roubíček -- náměstek primátora pro rozvoj města: Rekonstrukce ul. V Aleji probíhá podle schválené projektové dokumentace, která byla standardním způsobem projednána s účastníky stavebního řízení. Během přípravy projektu proběhla jednání s obyvateli ul. V Aleji a do výsledné podoby projektu byly kompromisním způsobem zapracovány jejich požadavky na parkování a revitalizaci zeleně, v tomto případě byl částečně řešen i aspekt zasakování srážkových vod, které jsou drenážně zaústěny do ploch veřejné zeleně.

 32. Chystá se v Jablonci kompostárna nebo jiné řešení biologického odpadu z domácností (sídliště Mšeno aj.)? Nemyslím tím odvoz na skládku Proseč, ale možnost vyhazování každodenního odpadu (slupky po vaření apod, prostě co se hodí do bioodpadu). Využití cenného odpadu (kompost ev. bioplynová energie?) vs. spalování, za které město ještě draze platí...

  Milan Kouřil -- náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku: Svoz bioodpadu pomocí hnědých nádob je do budoucna v plánu. Vybudování kompostárny či bioplynové stanice prozatím ve fázi úvah.

 33. Jaké změny se plánují v oblasti odpadů? Obávám se, že pokud se zavedou poplatky dle počtu vývozu, budou lidé přemýšlet, jak ušetřit.

  Milan Kouřil – náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku: Dle nové odpadové legislativy již nebude možný současný systém plateb za odpady, tj. úhrada na základě smlouvy. Od roku 2022 bude potřeba zavést místní poplatek. Obec má možnost zvolit jeden ze dvou druhů poplatků. V současnosti probíhá příprava obecně závazné vyhlášky (OZV), která se bude týkat placení za odpady. Schválení OZV je v kompetenci zastupitelstva. Do té doby ještě proběhnou jednání za účelem ke stanovení poplatku a jeho výše (pracovní skupina, která připravuje vyhlášku o poplatku, se přiklání k poplatku podle kapacity nádob. Důvodů je několik: nejvíce se podobá současnému systému plateb, na který jsou občané zvyklí, je spravedlivější, protože lidé zaplatí tolik odpadu, kolik ho vyprodukují, jedná se o motivační systém, kdy se lidé více zapojí do třídění odpadu atd. Nicméně rozhodnuto ještě není).

 34. Kdy a jestli vůbec se plánuje vybudování chodníku v Janovské ulici? Chodí tam dost lidí i děti do školy a hlavně v zimě je to velmi nebezpečné.

  Petr Roubíček – náměstek primátora pro rozvoj města: Chodník v Janovské ulici není v aktuálním investičním plánu města. Komunikace je ve vlastnictví Krajské správy silnic Libereckého kraje. Město vstoupí v této věci do jednání s Libereckým krajem.

 35. Bude se řešit parkování v ul. Čelakovského - například parkovacím domem??

  Petr Roubíček -- náměstek primátora pro rozvoj města: Parkovací dům v ulici Čelakovského není v aktuálním investičním plánu města.

 36. Před pár týdny bylo uvedeno v TV RTM +, že se nadále pokračuje v projektu západní tangenty mezi příjezdem od Prahy po OK Tovární, který by měl sloužit jako obchvat města. Můžete tuhle informaci ozřejmit?

  Petr Roubíček – náměstek primátora pro rozvoj města: Projekt západní tangenty neřeší město, ale ŘSD, které k němu zpracovalo posouzení EIA. Celá navrhovaná trasa se nyní nachází v územní rezervě, která je stanovena na části lokality Srnčí důl směrem k Rádlu. Aby bylo možné v přípravě projektu pokračovat, musí dojít ke změně územního plánu, který je nutné dát do souladu se Zásadami územního rozvoje Libereckého kraje, bez změny ÚP není možné pokračovat v dalších krocích. Problematiku uvedení Územního plánu Jablonec nad Nisou do souladu s Aktualizací č. 1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje řeší Změna č. 8, jejíž pořizování zkráceným postupem bylo zahájeno rozhodnutím Zastupitelstva města dne 20. 5. 2021. Následovat bude zpracování návrhu Změny, který bude poté projednán s veřejností a dotčenými orgány na veřejném projednání. Termín projednání bude teprve upřesněn.

 37. V červnu 2019 byl na městem svolaném setkání s občany ke zjištění zájmu o vodovod (zájem byl skoro 100 %) učiněn ústní příslib realizace vodovodu v horizontu cca 3 let. Dle informace z počátku roku 2021 z investičního oddělení je stavba zařazena do rozpočtu města 2021 do akcí "B" a bude realizována, pokud to finanční situace města dovolí.

  Dotaz č. 1: Kdy bude akce realizována a pokud nebude v letošním roce realizována z rozpočtu "B" (toto označení používám na základě odpovědi z magistrátu), bude v roce 2022 zcela jasně zařazena do rozpočtu "A"?

  Petr Roubíček -- náměstek primátora pro rozvoj města: V letošním roce se akce realizovat nebude, protože ještě není vydané stavební povolení, a to z důvodu rozšíření projektové dokumentace o vodovodní řad V1/0, který se nachází na p.p.č. 1121/1, 1120, k.ú. Proseč nad Nisou. Tento vodovodní řad slouží jako příprava pro budoucí rozšíření zástavby RD v dané lokalitě. Předpoklad získání stavebního povolení do konce roku 2021. Po získání stavebního povolení, následuje vyhotovení projektové dokumentace ve stupni DPS (dokumentace provádění stavby), aby se stavba mohla soutěžit. Součástí realizace stavby bude vybudování veřejných částí vodovodních přípojek, které budou ukončeny vodoměrnou šachtou za hranicí soukromého pozemku. Takto SMJN vychází vstříc občanům, aby se nemuselo zasahovat do nového povrchu komunikace. Po realizaci stavby budou jednotlivé části veřejných vodovodních přípojek odprodány jednotlivým vlastníkům RD za symbolickou částku. Podmínkou převzetí SČVK, a.s. do provozování je nutnost sepsání žádosti na vodovodní přípojku před kolaudací vodovodního řadu. Po zaplacení částky za přípojku, obdržíte od SMJN kupní smlouvu a předávací protokol, tím přechází přípojka do Vašeho vlastnictví. Následně si každý vlastník vodovodní přípojky uzavře se SČVK, a.s. žádost na vodovodní přípojku. Pokud nebudou sepsány všechny žádosti o připojení u veřejných částí přípojek, které byly součástí stavebního povolení, nedá SČVK, a.s. souhlas s kolaudací stavby. Projektovou dokumentaci na část vodovodní přípojky od vodoměrné šachty po přístup do RD si zajišťuje každý vlastník samostatně na své náklady. Oddělení investiční výstavby má tuto stavbu naplánovanou realizovat v roce 2022, bude zařazena do rozpočtu města, ale záleží na schválení rozpočtu zastupitelstvem města. Rozpočet na rok 2022 se bude schvalovat v únoru 2022.

  ikona souboruVýkres - Koordinační situace I. - vodovod I. etapa ul. Na Palouku
  ikona souboruVýkres - Koordinační situace II. - vodovod I. etapa ul. Na Palouku

  Dotaz č. 2: Na jaké konkrétní politiky se mohou občané obracet s žádostí o prosazení realizace výstavby? Jakým způsobem mohou občané přinést projednávání tématu na jednání zastupitelstva?

  Petr Roubíček -- náměstek primátora pro rozvoj města: Celá tato záležitost spadá do mé gesce. Obrátit se lze přímo na mě a vše se mnou domluvit.

 38. Proběhnou prosím nějaké úpravy v ul. Nová Pasířská? Na minulém setkání s občany bylo přislíbeno doplnění čar na křižovatce s ul. Sadovou, aby bylo zřejmé, kudy vede hlavní silnice. Zatím k tomu nedošlo. Auta jedoucí od parkoviště od tramvaje rovně ke gymnáziu často nedávají přednost. Zóna 30 v ul. Nová Pasířská pro větší bezpečnost? Jednosměrný provoz - jak se vyvíjí záměr parkovacího domu u křižovatky s ul. Vodní (změna územního plánu) - počítá město reálně s výstavbou?

  Petr Roubíček -- náměstek primátora pro rozvoj města: Odpověď jen na parkoviště Vodní: Statutární město ve svých úvahách a plánu investic stále s výstavbou parkoviště pro cca 44 +3 osobní automobily počítá. Rozšíření plochy stávajícího parkoviště zasahuje do dotačního projektu Park Nová Pasířská, u které již končí období udržitelnosti projektu a nyní čekáme na přijetí V. změny územního plánu pro umístění parkoviště v ploše veřejné zeleně. Poté bude dokončeno povolení stavby a v dalším rozpočtovém období bude parkoviště pro svou důležitost zařazeno do plánu investic na příslušný rok.

  Milan Kouřil -- náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku: Podle silničního správního úřadu byla naposledy podána žádost na celoroční zjednosměrnění dne 1.12.2020. K zahájenému řízení dal zástupce KŘ Policie ČR nesouhlasné vyjádření, hlavním odůvodněním bylo, že „...zavedení jednosměrného provozu v ulici Nová Pasířská tak, jak je uvedeno ve Vašem návrhu, by vedlo k nárůstu beztak již vysokých intenzit a hustoty dopravy v ulicích Nádražní a Havlíčkova, kde se nachází Gymnázium, školka, točna BUS, dvě restaurace, SČVK a stavebniny Astra s nákladní dopravou, dále zvýšený pěší provoz směr nádraží ČD, nebo směr sídliště a ZŠ Žižkův vrch. V současnosti si řidiči jízdou ulicemi Nádražní a Havlíčkova denně zkracují cestu směr západní nebo severní část města, (tj. cíle Proseč, Rýnovice, Mšeno, Bedřichov, Liberec apod.), a to z důvodu časově i délkově kratší cesty k cíli, nebo aby se vyhnuli zejména ve špičkových dopravních hodinách zácpám na silnici 1/65 Nová Pražská příp. semaforu U Lázní. Kromě uvedeného se na ulici Nádražní (u gymnázia) a U Balvanu (u ubytovny) nachází historicky umístěné přechody pro chodce, které nesplňují dnešní normy na bezpečné přechody pro chodce a nelze proto souhlasit s navýšením provozu silniční dopravy přes tyto přechody...". Na základě tohoto nesouhlasu bylo dne 15.2.2021 svoláno jednání za účastni zástupců odboru technického -- oddělení správy komunikací, a primátora města. Výsledkem tohoto jednání bylo doporučení vzít podanou žádost zpět a po skončení výkopových prací a vedení objízdných tras v ulici Nová Pasířská tuto pustit do obousměrného provozu. Zpětvzetím žádosti bylo řízení dne 18.2.2021 zastaveno.

  Křižovatka je vyznačena svislým dopravním značením hlavní silnice a dej přednost v jízdě včetně dodatkových tabulek s tvarem křižovatky. Na tuto křižovatku žádné požadavky na vodorovné dopravní značení neevidujeme.

  Mapa - křižovatka Nová Pasířská x Sadová x U Balvanu, obrázek se otevře v novém okně

 39. Kdy by mohlo dojít k přesunu sběrného dvora do Brandlu? Plánuje se provádět v současném dvoru opatření na snížení prašnosti a hluku, když zde bude provoz pokračovat?

  Milan Kouřil -- náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku: Lokalita je městu známa, vše je ve fázi přípravy. Podnět ohledně prašnosti a hlučnosti předáme k řešení na SKS.

 40. Proč město zve na očkování proti covid-19 matku, která je už dva roky mrtvá a doklad o jejím úmrtí jsem před dvěma lety předal na matriku městského úřadu? Nesvědčí to o nepořádku, který tam existuje?

  David Mánek -- náměstek primátora pro oblast humanitní: Město Jablonec nezasílá žádnou výzvu k očkování. Registrace i rezervace k očkování proti covid-19 je výhradně věcí MZ ČR. Osoby z vyhlašovaných skupin se mohou k očkování registrovat pomocí centrálního registru Ministerstva zdravotnictví ČR, a i toto přihlášení je dobrovolné. Ze zaslané výzvy není jasné, o jakou věc jde, výzvu k očkování však mohu vyloučit.

 41. Počítá se s vybudováním chodníku/ů podél ulice U Přehrady od vjezdu do parkoviště ELP a parkoviště Jablotronu směrem k bývalé Bižuterii a Tescu? Pro pěší je v současné době tento úsek nepohodlný a nebezpečný po obou stranách ulice. Jediným řešením je vstoupit přes zákaz na nově upravené parkoviště Jablotronu. V zimě se chůze po krajnici ulice U Přehrady stává ještě obtížnější a nebezpečnější.

  Petr Roubíček -- náměstek primátora pro rozvoj města: Požadovaný chodník je součástí projektu řešení křižovatky u Tesca a objektu bývalé Bižuterie dnes Jablontron. Stavbu bude za finanční spoluúčasti města stavět Krajská správa silnic LK. Město zajišťovalo územní řízení a stavební povolení si zajišťuje KSS LK sama. Stavební povolení zatím nebylo vydáno.

Projekt Zlepšení strategického řízení a plánování udržitelného rozvoje v Jablonci nad Nisou je spolufinancován z EU z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Vytvořeno 20.4.2021 10:16:46 | přečteno 1264x | Petr Vitvar
Štítky: ma21
 
load