OZV 7/2016 - o ochraně nočního klidu (úplné znění)

Obecně závazná vyhláška statutárního města Jablonec nad Nisou č. 7/2016, o ochraně nočního klidu, ve znění pozdějších předpisů 5/2017, 7/2017, 2/2018, 3/2018 a 5/2021

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou se usneslo usneseními č. ZM/221/2016 ze dne 24.11.2016, č. ZM/104/2017 ze dne 18.5.2017, č. ZM/171/2017 ze dne 21.9.2017, č. ZM/101/2018 ze dne 17.5.2018, č. ZM/170/2018 ze dne 25.9.2018 a č. ZM/129/2021 ze dne 17.6.2021,  vydat v souladu s ustanovením § 10 a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a dále v souladu § 47 odst. 6 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, § 5 odst. 6 zák. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, tuto obecně závaznou vyhlášku, tuto obecně závaznou vyhlášku

Článek 1.

Vymezení pojmů

 1. Veřejná akce je veřejnosti přístupný sportovní a kulturní podnik, včetně taneční zábavy a diskotéky.

 2. Doba nočního klidu je doba od 22:00 do 6:00 následujícího dne nebo doba vymezená pro výjimečné případy touto obecně závaznou vyhláškou.

Článek 2.

Omezení v době nočního klidu

 1. V době nočního klidu je každý povinen chovat se tak, aby nedošlo k rušení nočního klidu.

 2. Za rušení nočního klidu jsou považovány takové projevy osob v době nočního klidu, které jsou způsobilé porušit nebo ohrozit občanské soužití a veřejný pořádek např. hlasitými hlasovými projevy a vibracemi, reprodukovanou či živou hudbu nebo způsobováním hluku jinou činností.

Článek 3.

Stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší

 1. Doba nočního klidu se vymezuje od 3:00 do 6:00 v noci z 31. prosince na 1. ledna.

 2. Doba nočního klidu se vymezuje od 24:00 do 6:00 v noci z 30. dubna na 1. května pro tradiční akce „pálení čarodějnic“.

 3. Doba nočního klidu se vymezuje od 24:00 do 6:00 následujícího dne v době konání těchto tradičních veřejných akcí:

  a) „Muzejní noc pod Ještědem“, pořádáno v ul. Kostelní a ul. U Muzea, výjimka se vztahuje pro území ul. Kostelní a ul. U Muzea, výjimka na jednu noc (květen);

  b) „Festival pod Hrází“, pořádáno v lokalitě pod hrází přehrady Mšeno (Jablonecká přehrada), výjimka se vztahuje pro území uvedené v příloze č. 1, výjimka na jednu noc;

  c) „SUMMER JIB“, pořádáno v areálu Slunečních lázní, výjimka se vztahuje pro území uvedené v příloze č. 2, výjimka pro jednu noc;

  d) „Hudební festival mezi kopci“, pořádáno v lokalitě Tajvan u přehrady Mšeno (Jablonecká přehrada), výjimka se vztahuje pro území uvedené v příloze č. 3, výjimka pro jednu noc;

  e) „Kulturní slavnosti na Letní scéně Eurocentra“, pořádáno v areálu Letní scény Eurocentra Jablonec nad Nisou s.r.o., výjimka se vztahuje pro území uvedené v příloze č. 4, výjimka na nejvýše 5 nocí;

  f) „Pivní slavnosti”, pořádáno v centru města, výjimka se vztahuje pro území centra města[1] uvedeného v příloze č. 5, výjimka pro jednu noc;

  g) „Velikonoční slavnosti”, výjimka se vztahuje pro území centra města uvedeného v příloze č. 5, výjimka pro jednu noc;

  h) „Vánoční slavnosti“, pořádáno v centru města, výjimka se vztahuje pro území centra města uvedeného v příloze č. 5, výjimka pro jednu noc;

  i) „Slavnosti statutárního města Jablonec nad Nisou“, pořádáno v centru města, výjimka se vztahuje pro území centra města uvedeného v příloze č. 5, výjimka pro jednu noc;

  j) „Slavnosti sboru dobrovolných hasičů Jablonecké Paseky“, pořádáno v areálu hřiště za bývalou sokolovnou v ul. U Staré Lípy, výjimka se vztahuje pro území uvedené v příloze č. 6, výjimka pro jednu noc (duben)

  k) „Oslavy Sportu“, pořádáno v areálu fotbalového stadionu Střelnice, atletického stadionu a přilehlého parkoviště, výjimka se vztahuje pro území uvedené v příloze č.9, výjimka na nejvýše čtyři noci (červen – srpen).

  l) „Festivaly pivovaru Volt – Voltáž a Jedna nula“, pořádané v lokalitě areálu pivovaru Volt, výjimka se vztahuje pro území uvedené v příloze č. 10, výjimka nejvýše na tři noci (červenec-září)

 4. Doba nočního klidu se vymezuje od 4:00 do 6:00 v době konání těchto tradičních akcí:

  a) „JBC 4X Relevations“, pořádáno v (ski)areálu Dobrá Voda, výjimka se vztahuje pro území uvedené v příloze č. 7, výjimka na nejvýše 2 noci (červenec, srpen);

  b) „JBC Fest“, pořádáno v (ski)areálu Dobrá Voda, výjimka se vztahuje pro území uvedené v příloze č. 7, výjimka na nejvýše 3 noci (červen, červenec).

 5. Doba nočního klidu se vymezuje od 1:00 do 6:00 pro účely tradiční akce „Promítání v Letním kině“, pořádané v areálu Letního kina na Horním náměstí, výjimka se vztahuje pro území uvedené v příloze č. 8, výjimka pro období červen – září.

Článek 4.

Závazné podmínky pro pořádání veřejné akce

 1. Pořadatel veřejné akce uvedené v čl. 3 je povinen písemně ohlásit statutárnímu městu Jablonec nad Nisou konání konkrétní veřejné akce, a to nejméně 20 dnů přede dnem konání veřejné akce.

 2. V písemném oznámení o konání veřejné akce je pořádající povinen zejména uvést:

  • identifikaci osoby pořadatele (jméno, příjmení, obchodní jméno, datum narození, IC, bydliště, sídlo podnikání…)

  • místo a dobu konání veřejné akce

  • druh nebo účel veřejné akce

  • předpokládaný počet účastníků

  • kontaktní údaj na osobu pořadatele či osobu pořadatele zastupující

  • lhůtu, ve které zajistí úklid místa konání akce a způsob tohoto úklidu

 3. Informace o konkrétním termínu konání veřejných akcí uvedených v článku 3. této obecně závazné vyhlášky bude zveřejněna na úřední desce Magistrátu města Jablonec nad Nisou minimálně 5 dnů před datem konání.

Článek 5.

Účinnost a zrušovací ustanovení

 1. Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení.
 2. Touto obecně závaznou vyhláškou se zrušuje obecně závazná vyhláška města Jablonec nad Nisou č. 3/2016 o ochraně nočního klidu, ve znění pozdějších předpisů.

Ing. Petr Beitl, v.r.
primátor města

Ing. Miloš Vele, v.r.
náměstek primátora

OZV 7/2016 ve znění OZV 5/2021 nabyla účinnosti dne 09.07.2021


[1] Centrum města - jedná se o území městské památkové zóny stanovené vyhláškou Ministerstva kultury České republiky č. 476/1992 Sb., o prohlášení území historických jader vybraných měst za památkové zóny, ve znění pozdějších předpisů, hranice památkové zóny začíná ve Větrné ulici p.č. 909/28, 2348/2, pokračuje dále ulicí Palackého p.č. 2299/1 až na křižovatku s ulicí U jeslí p.č. 2546, obchází letní kino p.č. 1027/3 a dále p.č. 1934, 1797, přetíná ulici Saskovu p.č. 1036/1, kterou sleduje k jihu. Na křižovatce s ulicí Pod baštou se lomí, sleduje jí na křižovatku s ulicí Smetanovou p.č. 1702, podél ní přechází do ulice Nad mlýnem, kterou směřuje východně po p.č. 2396, 2396/2, 2414. Nad náměstím B. Němcové se lomí a sleduje vnější stranu p.č. 458/1, přetíná p.č. 1456/2, cestu p.č. 2430, ul. Podhorskou, prochází ulicí V nivách p.č. 2431, pod křižovatkou s ulicí Husovou se lomí, přetíná ulici V nivách a směřuje k západu po vnější straně p.č. 399/3, přetíná p.č. 1545/15, 399/2 a 1545/12, dále sleduje p.č. 1545/7, 1545/2, 1545/3, u vodoteče se lomí, sleduje její pravý břeh, vodoteč p.č. 2505 přetíná a pokračuje po vnější straně p.č. 1556/2, 2162. Přetíná ulici Novoveskou p.č. 2464/3, po její západní straně se vrací severním směrem, lomí se a po levém břehu říčky Lučanská Nisa p.č. 2502/1, směřuje stále západním směrem až k ulici Lidické p.č. 2065/10. Zde se lomí, sleduje jí jižně, přetíná tř. 5. května p.č. 2474/2, kterou sleduje západním směrem, dále ulicí Pražskou p.č. 2500/23, 2327/1, za Tyršovými sady se lomí k severu a sleduje ulici Poštovní p.č. 2533. Na křižovatce u učňovské školy se dvakrát lomí a pokračuje k severu po vnější straně p.č. 1318, 841/9, přetíná Jehlářskou ulici p.č. 2552, sleduje Lipovou ulici p.č. 2382/2, dále Libereckou ulici p.č. 2352/24, na křižovatce se lomí a sleduje Rýnovickou ulici p.č. 898/3 až na křižovatku s ulicí Větrnou, kde se hranice uzavírá.

Přílohy k OZV 7/2016

, autor: archiv MMJN

Příloha č. 1 k OZV 7/2016

 
, autor: archiv MMJN

Příloha č. 2 k OZV 7/2016

 
, autor: archiv MMJN

Příloha č. 3 k OZV 7/2016

 
, autor: archiv MMJN

Příloha č. 4 k OZV 7/2016

 
, autor: archiv MMJN

Příloha č. 5 k OZV 7/2016

 
, autor: archiv MMJN

Příloha č. 6 k OZV 7/2016

 
, autor: archiv MMJN

Příloha č. 7 k OZV 7/2016

 
, autor: archiv MMJN

Příloha č. 8 k OZV 7/2016

 
, autor: archiv MMJN

Příloha č. 9 k OZV 7/2016

 
, autor: archiv MMJN

Příloha č. 10 k OZV 7/2016

 
 
Vytvořeno 13.12.2016 8:20:10 - aktualizováno 17.10.2018 10:11:23 | přečteno 8447x | Petr Vitvar
load