OZV 6/2021 - systém odpadového hospodářství (úplné znění)

Obecně závazná vyhláška statutárního města Jablonec nad Nisou č. 6/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 2/2022

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou se na svých zasedáních dne 17.06.2021 usnesením č. 138/ZM/2021 a 17. března 2022 usnesením č. ZM/55/2022 usneslo vydat na základě § 59 odst. 4 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen „zákon o odpadech") a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška"):

Čl. 1

Úvodní ustanovení

(1) Tato vyhláška stanovuje obecní systém odpadového hospodářství na území statutárního města Jablonec nad Nisou (dále též jen jako „město" nebo „obec").

(2) Každý je povinen odpad nebo movitou věc, které předává do obecního systému, odkládat na místa určená obcí v souladu s povinnostmi stanovenými pro daný druh, kategorii nebo materiál odpadu nebo movitých věcí zákonem o odpadech a touto vyhláškou1.

(3) V okamžiku, kdy osoba zapojená do obecního systému odloží movitou věc nebo odpad, s výjimkou výrobků s ukončenou životností, na místě obcí k tomuto účelu určeném, stává se obec vlastníkem této movité věci nebo odpadu2.

(4) Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny za účelem dalšího nakládání se směsným komunálním odpadem. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.

Čl. 2

Oddělené soustřeďování složek komunálního odpadu

(1) Osoby předávající komunální odpad na místa určená obcí jsou povinny odděleně soustřeďovat následující složky:

a. biologické odpady rostlinného původu,

b. papír,

c. plasty včetně PET lahví,

d. nápojové kartony,

e. sklo,

f. kovy,

g. nebezpečné odpady,

h. objemný odpad,

i. jedlé oleje a tuky,

j. textil

k. směsný komunální odpad

(2) Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění podle odstavce 1 písm. a), b), c), d), e), f), g), h), i) a j).

(3) Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek apod.).

Čl. 3

Soustřeďování papíru, skla, plastů, nápojových kartonů, kovů, textilu, jedlých olejů a tuků, biologického odpadu rostlinného původu

(1) Zvláštní sběrné nádoby (popelnice nebo kontejnery, případně podzemní kontejnery) barevně odlišené a označené příslušnými nápisy jsou určené k odkládání:

a) papíru -- barva modrá, případně s nápisem PAPÍR,

b) skla čirého -- barva bílá, případně s nápisem SKLO,

c) skla barevného -- barva zelená, případně s nápisem SKLO,

d) plastů a nápojových kartonů -- barva žlutá, případně* *s nápisem PLASTY,

e) kovů -- barva šedá, s nápisem KOVOVÉ ODPADY, případně KOVOVÉ OBALY,*

f) textilu -- barva bílá, případně s nápisem TEXTIL,*

g) jedlých olejů a tuků -- barva šedá, s nápisem JEDLÉ OLEJE A TUKY*

h) biologického odpadu rostlinného původu -- barva hnědá, s nápisem BIOODPAD

(2) Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny:

 • na městem určených stanovištích, jejichž seznam vede příslušný odbor Magistrátu města Jablonec nad Nisou a současně je zveřejněn na webových stránkách města Jablonec nad Nisou3

 • na individuálních stanovištích, tj. u jednotlivých nemovitostí na pozemcích vlastníka této nemovitosti v případě odpadů uvedených v odst. 1) písm. a) a d)

(3) Tříděný odpad (uvedený v odstavci 1) lze také odevzdávat ve sběrných dvorech. Seznam sběrných dvorů a dalších míst určených k odkládání odděleně soustřeďovaných složek komunálních odpadů a výčet odděleně soustřeďovaných složek komunálního odpadu, které je na daných místech možno odkládat, vede příslušný odbor Magistrátu města Jablonec nad Nisou a současně je zveřejněn na webových stránkách města Jablonec nad Nisou4.

(4) Ve sběrných dvorech a na dalších místech uvedených v čl. 3 odst. 3 této vyhlášky je odkládání odděleně soustřeďovaných složek komunálního odpadu možné jen v jejich provozní době, a to výhradně do zvláštních sběrných nádob určených dle pokynů obsluhy. Jedlé oleje a tuky se odevzdávají v plastových uzavřených nádobách.

(5) Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů, než pro které jsou určeny.

(6) Zvláštní sběrné nádoby je povinnost plnit tak, aby je bylo možno uzavřít a odpad z nich při manipulaci nevypadával. Pokud to umožňuje povaha odpadu, je nutno objem odpadu před jeho odložením do sběrné nádoby minimalizovat.

(7) Oddělené soustřeďování biologicky rozložitelného odpadu rostlinného původu je zajišťováno rovněž do zvláštních sběrných nádob na sběrných dvorech5. Dále pak je odkládání biologicky rozložitelného odpadu rostlinného původu zajišťováno ambulantním svozem, který probíhá v období vegetace (zpravidla od dubna do listopadu), a to přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených. Město o termínech a místech sběru informuje vyvěšením oznámení na webových stránkách města www.mestojablonec.cz.

(8) Sběrné nádoby se umístí na svozovou trasu nejpozději do 6 hodin v den svozu. Nádoby nepřistavené v uvedený čas ve svozový den na svozové stanoviště nebudou vyvezeny^9^. Toto neplatí, pokud jsou nádoby umístěné na městem určených stanovištích na veřejném prostranství.

Čl. 4

Soustřeďování a svoz nebezpečného odpadu

(1) Oddělené soustřeďování nebezpečného odpadu je zajišťováno celoročně do zvláštních sběrných nádob na sběrných dvorech, jejichž seznam vede příslušný odbor Magistrátu města Jablonec nad Nisou a současně je zveřejněn na webových stránkách statutárního města Jablonec nad Nisou6. Odkládání nebezpečného odpadu je možné jen v jejich provozní době, a to výhradně dle pokynů obsluhy.

(2) Dále je soustřeďování a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu zajišťováno ambulantním svozem, který probíhá dvakrát ročně, a to přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených. Město o termínech a místech sběru informuje vyvěšením oznámení na webových stránkách města www.mestojablonec.cz.

Čl. 5

Soustřeďování a svoz objemného odpadu

(1) Oddělené soustřeďování objemného odpadu je zajišťováno ambulantním svozem, který probíhá dvakrát ročně, a to přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených. Město o termínech a místech sběru informuje vyvěšením oznámení na webových stránkách města www.mestojablonec.cz.

(2) Dalšími místy pro odkládání objemného odpadu jsou sběrné dvory a určená stanoviště7. Na těchto místech je odkládání odpadu možné jen v jejich provozní době, a to výhradně do zvláštních sběrných nádob určených dle pokynu obsluhy.

(3) Soustřeďování objemného odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 5) a 6).

Čl. 6

Soustřeďování směsného komunálního odpadu

(1) Směsný komunální odpad se odkládá do:

a) typizovaných sběrných nádob (popelnice a kontejnery označené logem oprávněné osoby) označených a určených k jednomu nebo více objektům,

b) igelitových pytlů8 označených logem oprávněné osoby a příslušnými nápisy,určených ke shromažďování směsného komunálního odpadu v místech, která leží mimo svozovou trasu9. Po naplnění a zavázání se pytle odkládají v den svozu ke svozové trase10,

c) odpadkových košů rozmístěných na veřejném prostranství, které jsou zvláštními sběrnými nádobami sloužícími pro odkládání drobného směsného komunálního odpadu, který vznikl v souvislosti s obecným užíváním veřejného prostranství.

(2) Stanoviště sběrných nádob a pytlů je místo, kde jsou trvale nebo přechodně umístěny za účelem odstranění směsného komunálního odpadu oprávněnou osobou. Stanoviště jsou individuální nebo společná pro více uživatelů11.

(3) Do sběrných nádob určených ke shromažďování směsného odpadu je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů a jiných odpadů12.

(4) Sběrné nádoby je povinnost plnit tak, aby je bylo možno uzavřít a odpad z nich při manipulaci nevypadával. Popel může být do sběrných nádob na směsný komunální odpad odkládán až po úplném vychladnutí. K zajištění bezproblémového chodu systému nakládání se směsným komunálním odpadem, zejména za účelem správného vyprazdňování sběrných nádob, se stanoví zákaz zhutňování nebo udupávání odpadu ve sběrných nádobách.

(5) V případě, že při svozu nejsou sběrné nádoby dostupné nebo by mohlo dojít při manipulaci s nimi k poškození majetku, ponechá pověřená osoba nádoby nevyprázdněné.

(6) Sběrné nádoby na směsný komunální odpad se umísťují na dočasném stanovišti sběrných nádob (svozovou trasu) nejpozději ve 23 hodin dne předcházejícího svozovému dni včetně státních svátků. Nádoby nepřistavené v uvedený čas ve svozový den na svozové stanoviště nebudou vyvezeny13. Sběrné nádoby musí být v den svozu po provedení svozu bez zbytečného prodlení z dočasného stanoviště odstraněny.

Čl. 7

Nakládání s komunálním odpadem vznikajícím na území obce při činnosti právnických a podnikajících fyzických osob

(1) Právnické a podnikající fyzické osoby zapojené do obecního systému na základě smluv s obcí komunální odpad dle čl. 2 odst. 1 písm. b), c), d), e) předávají:

a) do zvláštních sběrných nádob uvedených v čl. 3 odst. 1 a 2 v případě, že nemají ve svých prostorách možnost umístit sběrné nádoby na tyto druhy odpadů,

b) do typizovaných sběrných nádob barevně odlišených podle druhu odpadu, které budou označeny a určeny pro jednotlivé zapojené osoby.

(2) Výše úhrady za zapojení do obecního systému se stanoví na základě aktuálního ceníku, který je společně se vzorem smlouvy zveřejněný na webových stránkách města14.

(3) Soustřeďování odpadu právnickými a fyzickými osobami zapojenými do obecního systému podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 5) a 6).

(4) Stanoviště sběrných nádob uvedených v odst. 1 písm. b) je místo, kde jsou trvale nebo přechodně umístěny za účelem odstranění směsného komunálního odpadu oprávněnou osobou. Stanoviště jsou individuální nebo společná pro více uživatelů15.

(5) V případě, že při svozu nejsou sběrné nádoby uvedené v odst. 1 písm. b) dostupné nebo by mohlo dojít při manipulaci s nimi k poškození majetku, ponechá pověřená osoba nádoby nevyprázdněné.

(6) Sběrné nádoby uvedené v odst. 1 písm. b) se umísťují na dočasném stanovišti sběrných nádob (svozovou trasu) nejpozději ve 23 hodin dne předcházejícího svozovému dni včetně státních svátků. Nádoby nepřistavené v uvedený čas ve svozový den na svozové stanoviště nebudou vyvezeny16. Sběrné nádoby musí být v den svozu po provedení svozu bez zbytečného prodlení z dočasného stanoviště odstraněny.

Čl. 8

Nakládání s movitými věcmi v rámci předcházení vzniku odpadu

(1) Obec v rámci předcházení vzniku odpadu za účelem jejich opětovného použití nakládá s těmito movitými věcmi:

a) drobný nečalouněný nábytek (včetně zahradního, například židle, stoly, skříňky, dětský nábytek)

b) zařízení a vybavení domácnosti (například keramické, porcelánové i skleněné nádobí, hrnce, plechy na pečení, talíře, nože, stínidla, nářadí, hodiny, přepravky, bedny)

c) obrazy, rámy na obrazy, vázy, dekorace do domácnosti, květináče, zahradní náčiní, mechanické domácí spotřebiče

d) mediální produkty (například CD, DVD, knihy, časopisy, pohlednice)

e) hračky a sportovní vybavení (například lyže, sáně, kola)

(2) Movité věci uvedené v odst. 1 lze předávat do sběrných dvorů a na místa uvedená na webových stránkách města17. Odkládání movitých věcí je možné jen v jejich provozní době, a to výhradně dle pokynů obsluhy. Movitá věc musí být předána v takovém stavu, aby bylo možné její opětovné použití.

Čl. 9

Nakládání s výrobky s ukončenou životností v rámci služby pro výrobce (zpětný odběr)

(1) Obec v rámci služby pro výrobce nakládá s těmito výrobky s ukončenou životností:

a) elektrozařízení

b) baterie a akumulátory

(2) Výrobky s ukončenou životností uvedené v odst. 1 lze předávat do sběrných dvorů a na místa uvedená na webových stránkách města18. Na těchto místech je odkládání odpadu možné jen v jejich provozní době, a to výhradně do zvláštních sběrných nádob určených dle pokynu obsluhy.

(3) Výrobky s ukončenou životností uvedené v odst. 1 lze, pokud to umožňují jejich rozměry, předávat rovněž do zvláštních sběrných nádob červené barvy, které jsou umístěny na městem určených stanovištích, jejichž seznam vede příslušný odbor Magistrátu města Jablonec nad Nisou a současně je zveřejněn na webových stránkách města Jablonec nad Nisou19.

Čl. 10

Zrušovací ustanovení

Ke dni 1.1.2022 se zrušuje Obecně závazná vyhláška statutárního města Jablonce nad Nisou č. 3/2020, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Jablonce n. N. (vyhláška o nakládání s odpady), ze dne 19. listopadu 2020.

Čl. 11

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 1. 2022

RNDr. Jiří Čeřovský
primátor města

Ing. Milan Kouřil
náměstek primátora

OZV 6/2021 ve znění OZV 2/2022 byla vydána na ZM dne 17.3.2022 a nabyla účinnosti 1.1.2022 ve znění OZV 6/2021 a OZV č.2/2022 nabyla účinnosti dne 1.6.2022


 1. § 61 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech↩︎

 2. § 60 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech↩︎

 3. Tříděný odpad ↩︎

 4. Sběrné dvory ↩︎

 5. Sběrné dvory ↩︎

 6. Sběrné dvory ↩︎

 7. Sběrné dvory ↩︎

 8. Jedná se o doplňkový systém k běžným typizovaným sběrným nádobám (popelnice a kontejnery) na směsný komunální odpad v případě rekreačních objektů a lokalit, které leží mimo svozovou trasu (např. v místech nedostupných pro svozovou techniku), jako náhrada za běžné typizované nádoby. Výdej pytlů je zajištěn v budově Magistrátu města Jablonec nad Nisou.↩︎

 9. Aktuální svozová trasa je zveřejněna na webových stránkách města, příp. informaci o svozové trase podá příslušný odbor Magistrátu města Jablonec nad Nisou.↩︎

 10. Aktuální svozová trasa je zveřejněna na webových stránkách města, příp. informaci o svozové trase podá příslušný odbor Magistrátu města Jablonec nad Nisou.↩︎

 11. Sběrné nádoby a pytle musí být umístěny v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a dalšími zvláštními předpisy.↩︎

 12. V případě, že ve sběrných nádobách budou zjištěny odpady, které nejsou zařazeny dle Katalogu odpadů jako komunální odpad, např. stavební odpad, pověřená osoba může ponechat nádoby nevyprázdněné.↩︎

 13. Aktuální svozová trasa je zveřejněna na webových stránkách města, příp. informaci o svozové trase podá příslušný odbor Magistrátu města Jablonec nad Nisou.↩︎

 14. Odpady pro podnikatele ↩︎

 15. Sběrné nádoby a pytle musí být umístěny v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a dalšími zvláštními předpisy.↩︎

 16. Informaci o svozové trase a svozovém dni podá příslušný odbor Magistrátu města Jablonec nad Nisou při podpisu smlouvy.↩︎

 17. Sběrné dvory ↩︎

 18. Elektrozařízení ↩︎

 19. Elektrozařízení ↩︎

Vytvořeno 1.1.2022 | přečteno 1213x | Petr Vitvar
load