OZV 5/2004 - energetická koncepce města

Obecně závazná vyhláška Města Jablonce nad Nisou "k uskutečnění územní energetické koncepce města Jablonce nad Nisou"

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou se dne 15. dubna 2004 usneslo vydat podle čl. 104 odstavce 3 Ústavy České republiky č. 1/1993 Sb. a v souladu s §10 písm. d) dále § 84 odstavec 2, písm.i) zákona č 128/2000 Sb., zákona o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 4 odstavce 3 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií ve znění zákona č. 359/2003 Sb. obecně závaznou vyhlášku číslo 5/2004 k uskutečnění Územní energetické koncepci města Jablonce nad Nisou.

Článek 1

Obecná ustanovení

 1. Územní energetická koncepce města Jablonce nad Nisou je zpracována s výhledem na 20 let, když datum jejího přijetí je 15.4.2004.
 2. Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) určuje preferovaný způsob výroby tepelné energie pro vytápění, přípravu teplé užitkové vody, pro technologické účely a dále stanovuje zásady pro užití jednotlivých druhů paliv a energií na území města Jablonce nad Nisou.
 3. Územím města Jablonce nad Nisou se pro účely této vyhlášky rozumí katastrální území Jablonec nad Nisou, Proseč nad Nisou, Lukášov, Rýnovice, Mšeno nad Nisou, Jablonecké Paseky, Vrkoslavice a Kokonín.
Článek 2

Priority města Jablonce nad Nisou v zásobování energií

 1. V rámci přijaté územní energetické koncepce a v ní obsažené důvody ochrany ovzduší a životního prostředí upřednostňuje město Jablonec nad Nisou využívání takových forem energie a paliv pro výrobu tepelné energie na území města Jablonce nad Nisou, které jsou šetrné k životnímu prostředí a neznečišťují území města Jablonce nad Nisou.
 2. Město Jablonec nad Nisou ve smyslu přijaté územní energetické koncepce preferuje využití následujících forem energie1 a paliv v uvedeném pořadí:
  1. centrální zásobování teplem - (dále jako CZT),
  2. alternativní zdroje - obnovitelné a druhotné zdroje energie2,
  3. elektrickou energii a tepelná čerpadla,
  4. plynná a zkapalněná paliva,
  5. kapalná paliva,
  6. ostatní tuhá paliva3.

Využití způsobů využití forem energie uvedených v ustanovení čl. 2 odst. 2 písm. a) až e) jsou upřednostňována před formou využití energie uvedenou v ustanovení čl. 2 odst. 2 písm. f) této vyhlášky.

Článek 3

Správa územní energetické koncepce a energetické statistiky

 1. Správu územní energetické koncepce města Jablonce nad Nisou a energetické statistiky zajišťuje Městský úřad Jablonec nad Nisou.
 2. Městský úřad Jablonec nad Nisou dále zajišťuje a provádí zejména:
  1. posouzení souladu zamýšlené výstavby nebo rekonstrukce energetického zdroje nebo zařízení s územní energetickou koncepcí. K tomu vydává potřebná vyjádření a stanoviska;
  2. poskytuje informace a podklady pro tvorbu navazujících koncepčních dokumentů státní správy.
Článek 4

Sankce za porušování povinností stanovených touto vyhláškou

Porušování této vyhlášky se postihuje podle zvláštních zákonů.

Článek 5

Zrušující ustanovení

Dnem účinnosti této vyhlášky se ruší v příloze „ Závazné regulativy “ oddíl „ V. Energetické zóny “ obecně závazné vyhlášky č. 5/2002 ze dne 20.6.2002, jež nabyla účinnosti 14.7.2002 ve znění pozdějších změn a doplnění.

Článek 6

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem následujícím po dni jejího vyhlášení na úřední desce Městského úřadu Jablonec nad Nisou.

RNDr. Jiří Čeřovský
starosta města

Ing. Radovan Louda
místostarosta města

OZV byla vydána na 15. zasedání ZM dne 20.5.2004 a nabývá účinnosti 11.6.2004 (vyvěšeno na úřední desce 26.5.-10.6.2004)


 1. Pro využití v této vyhlášce uvedených preferovaných forem energie je povinností fyzických a právnických osob (vlastníků nemovitostí) prověřit technické možnosti a ekonomickou přijatelnost jimi volené formy energie, jak je upraveno v zákoně o ochraně ovzduší č. 86/2002 Sb.
 2. Obnovitelným energetickým zdrojem využitelný energetický zdroj, jehož energetický potenciál se obnovuje přírodními procesy. Druhotným energetickým zdrojem využitelný energetický zdroj, jehož energetický potenciál vzniká jako vedlejší produkt při přeměně a konečné spotřebě energie a při likvidaci odpadů
 3. S výjimkou paliv uvedených v Nařízení města Jablonec nad Nisou, jímž zakazuje na svém území spalování některých druhů paliv pro malé zdroje. Dále fyzické a právnické osoby (vlastníci nemovitostí - jako stavebníci podle § 139 zákona č.50/1976 Sb. (stavební zákon), v platn. zn. jsou povinni, je-li to pro ně technicky možné a ekonomicky přijatelné, u nových staveb nebo při změnách stávajících staveb využít centrálních zdrojů tepla, popřípadě alternativních zdrojů, pokud je jejich provozování v souladu se zákonem 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a předpisy vydanými k jeho provedení. Stavebníci jsou podle zákona o ochraně ovzduší rovněž povinni ověřit technickou a ekonomickou proveditelnost kombinované výroby tepla a energie (kombinované výroby elektřiny a tepla).
Vytvořeno 11.11.2004 12:09:08 | přečteno 6780x | Petr Vitvar
load