OZV 4/2020 - o regulaci používání zábavní pyrotechniky a lampionů štěstí

Obecně závazná vyhláška statutárního města Jablonec nad Nisou č. 4/2020, o regulaci používání zábavní pyrotechniky a lampionů štěstí

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou v souladu s ustanovením § 10 písm. a), § 35 a ustanovením § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydalo na svém 9. zasedání dne 19. listopadu 2020 usnesením č. 176/ZM/2020 tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“)

Čl. 1

Předmět a cíl

 1. Předmětem této vyhlášky je stanovení zákazu používání zábavní pyrotechniky a lampionů štěstí, neboť se jedná o činnost, která by mohla narušit veřejný pořádek ve městě nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku.

 2. Cílem této vyhlášky je vytvoření opatření směřujících k ochraně před hlukem, světelným znečištěním, záblesky a k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku jako stavu, který umožňuje pokojné a bezpečné soužití občanů i návštěvníků města a vytváření příznivých podmínek pro život ve městě.

Čl. 2

Vymezení pojmů

 1. Používáním zábavní pyrotechniky se pro účely této vyhlášky rozumí používání zábavní pyrotechniky kategorie F1, F2, F3 nebo F4,[1] s výjimkou užití zábavní pyrotechniky kategorie F2 a F3 v rámci ohňostroje[2], nebo zábavní pyrotechniky kategorie F4 v rámci ohňostrojných prací[3].

 2. Lampionem štěstí se pro účely této vyhlášky rozumí výrobek, který se skládá z balonu různého tvaru a materiálového složení, schopného zachytit a po určitou dobu udržet zahřátý vzduch či horké spaliny, opatřeného v jednom místě otvorem pro vnikání teplého vzduchu či horkých spalin do vnitřní části balonu a dále hořlavé či nehořlavé nosné konstrukce vyvíječe plamenného hoření, horkých spalin či teplého vzduchu, umisťovaného v otvoru balonu. Výrobek je po naplnění balonu horkým vzduchem či spalinami z vyvíječe plamenného hoření určen k neřízenému vypuštění do volného prostředí.

Čl. 3

Zákaz používání zábavní pyrotechniky a vypouštění lampionů štěstí

Používání zábavní pyrotechniky a lampionů štěstí je na území statutárního města Jablonce nad Nisou zakázáno.

Čl. 4

Výjimky

 1. Zákaz stanovený v čl. 3 této vyhlášky se nevztahuje, s výjimkou lampionů štěstí, na silvestrovské oslavy, které se konají od 18.00 hodin 31. 12. do 02.00 hodin 1. 1. každého roku. Zákaz vypouštění lampionů štěstí platí bez výjimky po celý rok.

 2. Zákaz stanovený v čl. 3 se nevztahuje na pyrotechnické výrobky kategorie F1.[4]

 3. Rada města Jablonce nad Nisou může svým rozhodnutím[5] na základě žádosti podané minimálně 30 dní před konáním akce udělit pořadateli akce výjimku a povolit používání zábavní pyrotechniky, a to po vyhodnocení, zda případné udělení výjimky nenaruší veřejný pořádek ve městě.

 4. Kromě obecných náležitostí[6] musí žádost o výjimku obsahovat:

  a) předmět výjimky a zdůvodněni žádosti o výjimku,

  b) datum, čas, místo a rozsah používání pyrotechnických výrobků,

  c) návrh opatření k zajištění dodržování veřejného pořádku.

 5. Rada města může rozhodnout o udělení výjimky pouze tehdy, bude-li žádost obsahovat všechny stanovené náležitosti, a to po vyhodnocení, zda případné udělení výjimky nenaruší veřejných pořádek ve městě.

 6. Udělení výjimky nenahrazuje povinnost ohlásit provedení ohňostroje podle zvláštního předpisu.[7]

Čl. 5

Závěrečná ustanovení

 1. Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

RNDr. Jiří Čeřovský
primátor města

Ing. Milan Kouřil
náměstek primátora

OZV 4/2020 byla vydána na jednání ZM dne 19.11.2020 a nabývá účinnosti 9.12.2020


[1] § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice)

[2] v souladu s ustanovením § 32 odst. 1 zákona o pyrotechnice

[3] v souladu s ustanovením § 33 odst. 1 zákona o pyrotechnice

[4] §4 odst. 2 písm. a) zákona o pyrotechnice

[5] Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

[6] § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

[7] § 32 zákona o pyrotechnice

Vytvořeno 9.12.2020 | přečteno 1931x | Petr Vitvar
load