OZV 4/2018 - udržování čistoty ulic a veřejných prostranství (úplné znění)

Obecně závazná vyhláška statutárního města Jablonec nad Nisou č. 4/2018 k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně, ve znění pozdějších předpisů 7/2021.

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou se usneslo usnesením č. ZM/171/2018 ze dne 25. 9. 2018 a usnesením č. ZM/159/2021 ze dne 16. 9. 2021 vydat podle ustanovení § 10 písm. a) a písm. c) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1

Úvodní ustanovení

(1) Předmětem této obecně závazné vyhlášky je stanovení povinností k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, k ochraně zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně (dále jen „veřejná zeleň“).

(2) Cílem této obecně závazné vyhlášky je vytvoření opatření směřujících k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku jako stavu, který umožňuje pokojné a bezpečné soužití občanů i návštěvníků města Jablonec nad Nisou (dále jen „město“), vytváření příznivých podmínek pro život ve městě, zlepšování estetického vzhledu města a zlepšování ochrany veřejné zeleně.

Čl. 2

Základní pojmy

(1) Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru[1].

(2) Veřejnou zelení se pro účely této obecně závazné vyhlášky rozumí ta část veřejných prostranství, kterou tvoří plochy s dřevinami, bylinami a jejich společenstvy přirozeně nebo uměle vyvinutými. Součástí veřejné zeleně jsou i samostatně rostoucí stromy či keře, jakož i přenosné nádoby s vysazenou zelení, pokud tyto rostou, nebo jsou umístěny na veřejném prostranství.

Čl. 3

Čistota ulic a jiných veřejných prostranství

(1) Každý je povinen počínat si tak, aby nezpůsobil znečištění ulic a jiných veřejných prostranství. Kdo způsobí znečištění ulice či jiného veřejného prostranství, je povinen znečištění neprodleně odstranit.

(2) Na všech veřejných prostranstvích, která se nacházejí na částech území města, které jsou vymezeny v textové a grafické části Přílohy č. 1, která je nedílnou součástí této vyhlášky, je zakázáno umísťování krmiva a potravin pro ptactvo a jiná volně žijící nebo toulavá zvířata.

(3) Zákaz stanovený v odst. 2 se se nevztahuje na krmení ptactva v krmítcích umístěných na veřejných prostranství se souhlasem vlastníka veřejného prostranství.

Čl. 4

Ochrana veřejné zeleně

(1) Každý je povinen počínat si tak, aby nezpůsobil znečištění či poškození veřejné zeleně.

(2) Na plochách veřejné zeleně je zakázáno:

a) táboření, stanování, bivakování, nocování a jim podobné formy přespávání,

b) rozdělávání ohňů, vyjma veřejných ohnišť zřízených městem pro tyto účely vymezených v textové a grafické části Přilohy č. 2, která je nedílnou součástí této vyhlášky,

c) vjíždění motorovými vozidly s výjimkou vozidel provádějících povolenou údržbu veřejné zeleně, technickou obsluhu či instalaci zařízení města, a umisťování motorových vozidel[2].

(3) Zákaz stanovený v odst. 2 písm. b) se nevztahuje na rozdělávání ohňů v den konání tradiční akce Pálení čarodějnic dne 30. dubna každého roku se souhlasem vlastníka dotčené plochy veřejné zeleně.

Čl. 5

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení.

Ing. Miloš Vele
náměstek primátora

Ing. Petr Beitl
primátor

OZV 4/2018 ve znění OZV 7/2021 nabyla účinnosti dne 09.10.2021


[1] § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

[2] § 2 písm. g) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů.


Příloha č. 1

Příloha č. 1 obecně závazné vyhlášky statutárního města Jablonec nad Nisou č. 4/2018 k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně

Textová část:

Vymezení ploch veřejného prostranství se zákazem umisťování krmiva a potravin pro ptactvo a jiná volně žijící nebo toulavá zvířata:

  1. veřejné prostranství ohraničené spojnicemi ulic Pod baštou, propojkou do ul. Hasičská, Hasičská, Mírové nám., Podhorská, Náměstí Dr. Farského, Jiráskova, U Muzea, Soukenná, Anenské nám., U Zeleného stromu, Kostelní, Komenského, Liberecká, Opletalova, 28. října, Horní nám., Palackého a k ní přilehlé volné prostranství před letním kinem.

  2. Tyršův park

  3. Koryto Lužické Nisy od ul. Fügnerova po ul. U Lávky

Grafická část:

Mapa - plochy se zákazem umisťování krmiva a potravin pro zvířata, obrázek se otevře v novém okně

Příloha č. 2

Příloha č. 2 obecně závazné vyhlášky statutárního města Jablonec nad Nisou č. 4/2018 k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně

Textová část:

Plochy s veřejnými ohništi:

Veřejná ohniště jsou umístěna v níže uvedených lokalitách:

a) Areál Srnčí Důl – na pozemkové parcele č. 429/7, katastrální území a obec Jablonec nad Nisou

b) Areál Novoveské koupaliště – na pozemkové parcele č. 1660/2, katastrální území a obec Jablonec nad Nisou

c) Areál Tajvan – na pozemkové parcele č. 1554, katastrální území Mšeno nad Nisou, obec Jablonec nad Nisou

d) Areál Stará Osada – na pozemkové parcele č. 904/1, katastrální území Rýnovice, obec Jablonec nad Nisou

e) Areál Proseč - Široká – na pozemkové parcele č. 721, katastrální území Proseč nad Nisou, obec Jablonec nad Nisou

f) část pozemkové parcely č. 1081/1, katastrální území Rýnovice (Areál Rýnovice)

Grafická část:

Lokality veřejných ohnišť

, autor: archiv MMJN

Areál Srnčí důl

ul. Jateční, p. p. č. 429/7, k. ú. Jablonec n. N
 
, autor: archiv MMJN

Areál Novoveské koupaliště

ul. Novoveská, p. p. č. 1660/2, k. ú. Jablonec n. N.
 
, autor: archiv MMJN

Areál Tajvan

ul. Průběžná, p. p. č. 1554, k. ú. Mšeno n. N.
 
, autor: archiv MMJN

Areál Stará osada

ul. Stará osada, p. p. č. 904/1, k. ú. Rýnovice
 
, autor: archiv MMJN

Areál Proseč – Kynologické cvičiště

ul. Široká na p. p. č. 721, k. ú. Proseč n. N.
 
, autor: archiv MMJN

Areál Rýnovice

p.p.č. 1081/1, k.ú. Rýnovice
 
 
Vytvořeno 12.10.2018 10:40:15 | přečteno 1376x | Petr Vitvar
load