OZV 3/2017 - o deratizaci

Obecně závazná vyhláška Statutárního města Jablonec nad Nisou č. 3/2017, kterou se nařizuje provedení speciální ochranné deratizace.

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou vydalo dne 23.3.2017 usnesením č. 60/2017 na základě ustanovení § 96 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ust. § 10 písm. d), § 35 a § 84 odst. 2) písm. h) zákona č 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek 1

Úvodní ustanovení

Tato vyhláška ustanovuje termín provádění speciální ochranné deratizace1 na celém území statutárního města Jablonec nad Nisou (dále jen území města).

Článek 2

Provedení speciální ochranné deratizace

2.1. Na základě zvýšeného výskytu  potkana obecného (Rattus norvegicus) se k ochraně zdraví před vznikem a šířením infekčních onemocnění  nařizuje na území města provedení speciální ochranné deratizace.

2.2. Speciální ochranná deratizace se provede na území města v době od 1. 5. 2017  do 30. 6. 2017.

2.3. Speciální ochrannou deratizaci zajistí a provedou osoby stanovené zvláštním právnim předpisem.2

Článek 3

Sankce

Porušení povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou lze postihnout podle platných právních předpisů.3

Článek 4

Závěrečná ustanovení

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení a pozbývá platnosti dnem 31. 12. 2017.

Ing. Petr Beitl
primátor města

Ing. Miloš Vele
náměstek primátora

OZV 3/2017 byla vydána na 3. ZM dne 23.3.2017 a nabývá účinnosti 11.4.2017

(vyvěšeno na úřední desce od 27.03.2017 do 10.4.2017)  1. § 55 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  2. § 57 odst. 2 „speciální ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci je povinna dle potřeby ve své provozovně zajistit každá fyzická osoba, která je podnikatelem, právnická osoba a každá osoba při likvidaci původců nákaz, při zvýšeném výskytu škodlivých a epidemiologicky významných členovců, hlodavců a dalších živočichů. Jde-li o obytné místnosti, pobytové místnosti a nebytové prostory nesloužící k podnikání, má povinnost podle věty první vlastník nemovitosti nebo společenství vlastníků a u nemovitosti v majetku České republiky organizační složka státu nebo příspěvková organizace, které přísluší hospodaření s ní“ a § 58 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  3. dle § 29 odst. 1 písm. c) zákona o přestupcích se přestupku dopustí ten, kdo „nesplní povinnost zajistit při zvýšeném výskytu přenašečů infekčních onemocnění, škodlivých nebo epidemiologicky významných členovců, hlodavců nebo dalších živočichů provedení speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce nebo deratizace“. Podle § 92l odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví „Právnická nebo podnikající fyzická osoba uvedená v § 57 odst. 2 se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 57 odst. 2 nezajistí provedení speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce nebo deratizace.
Vytvořeno 10.4.2017 14:19:13 | přečteno 849x | Petr Vitvar
load