OZV 2/1996 - městská policie (úplné znění)

2/1996 + 2/2006 - úplné znění. Obecně závazná vyhláška Města Jablonce nad Nisou o městské policii.

Městské zastupitelstvo v Jablonci nad Nisou na základě ustanovení § 14, odstavec 1, písmeno i) a § 36, odstavec 1, písmeno f) zákona ČNR číslo 367/1990 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákone ČNR číslo 553/1991 Sb. o obecní policii ve znění pozdějších předpisů, vydává tuto obecně závaznou vyhlášku o městské policii:

Článek 1

Městské zastupitelstvo v Jablonci nad Nisou zřídilo na základě usnesení číslo XVII. ze 16. zasedání Městského zastupitelstva, konaného dne 25. 6. 1992 s účinností od 10. 7. 1992, podle § 37 zákona 367/1990 Sb. o obcích a § 1 odstavec 1, zákona číslo 553/1991 Sb. o obecní policii - Městskou policii v Jablonci nad Nisou k zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku.

Článek 7
  1. Dnem účinnosti této vyhlášky se ruší OZV O městské policii schválené na 9. zasedání MZ v Jablonci nad Nisou dne 25. 1. 1996.
  2. Tato OZV nabývá účinnosti 15-tý den následující po jejím zveřejnění na úřední desce Městského úřadu v Jablonci nad Nisou.

RNDr. Jiří Čeřovský
starosta města

Mgr. Soňa Paukrtová
zástupkyně starosty města

OZV byla schválena na 14. MZ dne 29. 8. 1996 a nabývá účinnosti 17. 9. 1996 (vyvěšeno na úřední desce 2. 9. 1996 - 18. 9. 1996)

OZV byla novelizována OZV č. 6/2006 vydanou na 32. ZM dne 20.4.2006 a nabývá účinnosti 7.5.2006.

Vytvořeno 14.7.2004 11:04:47 - aktualizováno 11.5.2006 9:36:01 | přečteno 6704x | Petr Vitvar
load