OZV 1/2019 - o regulaci provozování hazardních her

Obecně závazná vyhláška města Jablonec nad Nisou č. 1/2019, o regulaci provozování hazardních her na území města Jablonec nad Nisou

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou se usneslo na svém zasedání dne 16.4.2019 usnesením č. ZM/64/2019 vydat v souladu ustanovením § 12 odst. 1 zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 10 písm. a) a d), § 35 a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“).

Článek 1

Předmět a cíl

(1) Předmětem vyhlášky je regulace a stanovení opatření k zabezpečení veřejného pořádku při provozování hazardních her.

(2) Předmětem a cílem této vyhlášky je omezit společenská rizika vyplývající z provozování některých hazardních her, které často tvoří tzv. předpolí činností rozporných s veřejným pořádkem a dobrými mravy, které mají vliv nejen na jejich účastníky, ale také na osoby jim blízké, osoby sociálně vyloučené, děti, mladistvé a seniory. Cílem je umožnit pokojné a bezpečné soužití občanů i návštěvníků města, uspokojit jejich potřeby a zároveň vytvořit příznivé podmínky pro život ve městě.

Článek 2

Zákaz provozování

Provozování technické hry1 je na celém území obce zakázáno.

Článek 3

Přechodné ustanovení

Technickou hru povolenou přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky lze provozovat nejdéle do doby platnosti vydaného povolení.

Článek 4

Účinnost a zrušovací ustanovení

(1) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.8.2021.

(2) Touto obecně závaznou vyhláškou se zrušuje obecně závazná vyhláška města Jablonec nad Nisou č. 3/2015, o regulaci provozování hazardních her na území města Jablonec nad Nisou, ve znění pozdějších předpisů.

Bc. Milan Kroupa
primátor

MgA. Jakub Chuchlík
náměstek primátora

OZV 1/2019 byla vydána na 4. ZM dne 16.4.2019 a nabývá účinnosti 1.8.2021
(vyvěšeno na úřední desce od 18.4. 2019 do 2.5.2019)1 § 3 odst. 2 písm. e) zák. č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů
Vytvořeno 3.5.2019 12:57:34 | přečteno 813x | Petr Vitvar
load