2020/3 - o odpadech

Obecně závazná vyhláška statutárního města Jablonec nad Nisou č. 3/2020, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Jablonec nad Nisou

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou se na svém 9. zasedání dne 19. listopadu 2020 usnesením č. 172/ZM/2020 usneslo vydat podle ustanovení § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1

Úvodní ustanovení

 1. Tato vyhláška stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Jablonec nad Nisou (dále též jen jako „město“).

 2. Systém nakládání s komunálním odpadem je závazný pro nepodnikající fyzické osoby, kterým vzniká na území města komunální odpad (dále jen „fyzické osoby“).

Čl. 2

Třídění komunálního odpadu

 1. Komunální odpad se třídí na složky:

  a) papír,

  b) sklo, které se třídí na:
  1) sklo čiré,
  2) sklo barevné,

  c) plasty,

  d) nápojové kartony,

  e) kovy,

  f) textil,

  g) biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu,

  h) nebezpečný odpad,

  i) jedlé oleje a tuky,

  j) objemný odpad,

  k) směsný odpad.

 2. Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob a pytlů (např. koberce, matrace, nábytek).

 3. Směsný odpad je zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění dle odst. 1 písm. a) až j).

Čl. 3

Oddělené soustřeďování složek komunálního odpadu

 1. Zvláštní sběrné nádoby (popelnice nebo kontejnery, případně vhozové šachty podzemního kontejneru) barevně odlišené a označené příslušnými nápisy jsou určené k odkládání:

  a) papíru - barva modrá, případně s nápisem PAPÍR,

  b) skla čirého – barva bílá, případně s nápisem SKLO,

  c) skla barevného – barva zelená, případně s nápisem SKLO,

  d) plastů a nápojových kartonů – barva žlutá, případně s nápisem PLASTY,

  e) kovů – barva šedá, s nápisem KOVOVÉ ODPADY, případně KOVOVÉ OBALY,

  f) textilu – barva bílá, případně s nápisem TEXTIL,

  g) jedlých olejů a tuků – barva šedá, s nápisem JEDLÉ OLEJE A TUKY.

 2. Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na městem určených stanovištích, jejichž seznam vede příslušný odbor Magistrátu města Jablonec nad Nisou a současně je zveřejněn na webových stránkách města Jablonec nad Nisou[1].

 3. Tříděný odpad (uvedený v odstavci 1) lze také odevzdávat ve sběrných dvorech. Seznam sběrných dvorů a dalších míst určených k odkládání odděleně soustřeďovaných složek komunálních odpadů a výčet odděleně soustřeďovaných složek komunálního odpadu, které je daných místech možno odkládat, vede příslušný odbor Magistrátu města Jablonec nad Nisou a současně je zveřejněn na webových stránkách města Jablonec nad Nisou[2].

 4. Ve sběrných dvorech a na dalších místech uvedených v čl. 3 odst. 3, 6 této vyhlášky je odkládání odděleně soustřeďovaných složek komunálního odpadu možné jen v jejich provozní době, a to výhradně do zvláštních sběrných nádob určených dle pokynů obsluhy. Jedlé oleje a tuky se odevzdávají v plastových uzavřených nádobách.

 5. Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů, než pro které jsou určeny.

 6. Vybrané využitelné složky komunálního odpadu (uvedené v odstavci 1 pod písmeny a, e), tj. papír a kovy,) lze odevzdat rovněž ve smluvně zapojených výkupnách[3], jejichž seznam je zveřejněn na webových stránkách města[4].

 7. Oddělené soustřeďování nebezpečného odpadu je zajišťováno celoročně do zvláštních sběrných nádob na sběrných dvorech, jejichž seznam vede příslušný odbor Magistrátu města Jablonec nad Nisou a současně je zveřejněn na webových stránkách statutárního města Jablonec nad Nisou[5]. Dále pak ambulantním svozem, který probíhá dvakrát ročně, a to přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených. Město o termínech a místech sběru informuje vyvěšením oznámení na webových stránkách města www.mestojablonec.cz.

 8. Oddělené soustřeďování biologicky rozložitelného odpadu rostlinného původu je zajišťováno celoročně do zvláštních sběrných nádob na sběrných dvorech[6]. Dále pak je odkládání biologicky rozložitelného odpadu rostlinného původu zajišťováno ambulantním svozem, který probíhá v období vegetace (zpravidla od dubna do listopadu), a to přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených. Město o termínech a místech sběru informuje vyvěšením oznámení na webových stránkách města www.mestojablonec.cz.

 9. Oddělené soustřeďování objemného odpadu je zajišťováno ambulantním svozem, který probíhá dvakrát ročně, a to přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených. Město o termínech a místech sběru informuje vyvěšením oznámení na webových stránkách města www.mestojablonec.cz. Dalšími místy pro odkládání objemného odpadu jsou sběrné dvory a určená stanoviště[7]. Na těchto místech je odkládání odpadu možné jen v jejich provozní době, a to výhradně do zvláštních sběrných nádob určených dle pokynu obsluhy.

Čl. 4

Oddělené soustřeďování směsného odpadu

 1. Směsný odpad se shromažďuje do:

  a) typizovaných sběrných nádob (popelnice a kontejnery označené logem oprávněné osoby) označených a určených k jednomu nebo více objektům. K odkládání směsného komunálního odpadu lze používat typy sběrových nádob, které jsou uvedeny v platném ceníku za komunální odpad. Platný ceník je zveřejněn na webových stránkách statutárního města Jablonec nad Nisou[8]

  b) pytlů označených logem oprávněné osoby a příslušnými nápisy, určených ke shromažďování směsného odpadu vyprodukovaného nahodilou zvýšenou produkcí odpadu, který se nevejde do typizované sběrné nádoby na směsný komunální odpad a v místech těžko přístupných svozové technice[9]. Po naplnění a zavázání se pytle odkládají v den svozu ke svozové trase[10],

  c) ve vybraných částech města do trvale umístěných velkoobjemových kontejnerů s vrchními víky[11],

  d) odpadkových košů rozmístěných na veřejném prostranství, které jsou zvláštními sběrnými nádobami sloužícími pro odkládání drobného směsného komunálního odpadu, který vznikl v souvislosti s obecným užíváním veřejného prostranství.

 2. Stanoviště sběrných nádob a pytlů je místo, kde jsou trvale nebo přechodně umístěny za účelem odstranění směsného komunálního odpadu oprávněnou osobou. Stanoviště jsou individuální nebo společná pro více uživatelů[12].

 3. Do sběrných nádob určených ke shromažďování směsného odpadu je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů a jiných odpadů[13].

 4. V případě, že při svozu nejsou sběrné nádoby dostupné nebo by mohlo dojít při manipulaci s nimi k poškození majetku, ponechá pověřená osoba nádoby nevyprázdněné.

 5. Sběrné nádoby na směsný komunální odpad se umísťují na dočasném stanovišti sběrných nádob (svozovou trasu) nejpozději ve 23 hodin dne předcházejícího svozovému dni včetně státních svátků. Nádoby nepřistavené v uvedený čas ve svozový den na svozové stanoviště nebudou vyvezeny[14]. Sběrné nádoby musí být v den svozu po provedení svozu bez zbytečného prodlení z dočasného stanoviště odstraněny.

Čl. 5

Povinnosti osob

 1. Fyzické osoby jsou povinny:

  a) komunální odpad třídit na složky uvedené v článku 2 a odkládat na místa určená k odkládání jednotlivých složek komunálního odpadu touto vyhláškou,

  b) ukládat do sběrných nádob pouze ty složky, které odpovídají označení sběrné nádoby dle této vyhlášky,

  c) odkládat popel do sběrných nádob na směsný komunální odpad až po úplném vychladnutí,

  d) u využitelných obalů (například krabic, PET lahví a plastových obalů) před vložením do sběrné nádoby nebo podzemního kontejneru zmenšit jejich objem (např. rozložením, stlačením, rozřezáním apod.),

  e) plnit sběrné nádoby tak, aby je bylo možno uzavřít a odpad z nich při manipulaci nevypadával.

 2. K zajištění bezproblémového chodu systému nakládání se směsným komunálním odpadem, zejména za účelem správného vyprazdňování sběrných nádob, se stanoví zákaz zhutňování nebo udupávání odpadu ve sběrných nádobách.

Čl. 6

Platba za komunální odpad

 1. Na území města je stanovena úhrada za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů od fyzických osob na základě smlouvy.

 2. Fyzické osoby uzavírají smlouvu o sběru, odvozu a odstranění komunálního odpadu se statutárním městem Jablonec nad Nisou. Smlouva se uzavírá v budově Magistrátu města Jablonec nad Nisou, Mírové náměstí 3100/19, Jablonec nad Nisou. Součástí smlouvy je objednávkový formulář, který specifikuje např. počet a objem nádob pro potřebu jednotlivých domů a domácností, stanoviště nádoby, frekvenci vývozu apod. Služba je zpoplatněna na základě aktuálního ceníku, který je společně se vzorem smlouvy zveřejněný na webových stránkách města[15].

Čl. 7

Zrušovací ustanovení

Ke dni 1.1.2021 se zrušuje Obecně závazná vyhláška statutárního města Jablonce nad Nisou č. 2/2017, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systému nakládání se stavebním odpadem na území města Jablonce n. N. (vyhláška o nakládání s odpady), ze dne 23. března 2017.

Čl. 8

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 1. 2021

Ing. Milan Kouřil
náměstek primátora

RNDr. Jiří Čeřovský
primátor

OZV 3/2020 byla vydána na jednání ZM dne 19.11.2020 a nabývá účinnosti 1.1.2021


[1] Tříděný odpad

[2] Sběrné dvory

[3] Město s uvedenými výkupnami uzavřelo písemnou smlouvu k zajištění povinností původce komunálního odpadu v souladu s ustanovením § 4 odst. 1 písm. x) a § 16 zákona o odpadech.

[4] Výkupny

[5] Sběrné dvory

[6] Sběrné dvory

[7] Sběrné dvory

[8] Ceník - komunální odpad

[9] Jedná se o doplňkový systém k běžným typizovaným sběrným nádobám (popelnice a kontejnery) na směsný komunální odpad nebo v případě rekreačních objektů a lokalit nedostupných pro svozovou techniku jako náhrada za běžné typizované nádoby. Prodej pytlů je zajištěn v budově Magistrátu města Jablonec nad Nisou za úplatu v okamžiku jejich převzetí.

[10] Aktuální svozová trasa je zveřejněna na webových stránkách města, příp. informaci o svozové trase podá příslušný odbor Magistrátu města Jablonec nad Nisou.

[11] Jedná se z kapacitních důvodů o náhradní systém za běžné typizované sběrné nádoby (popelnice a kontejnery) na směsný komunální odpad.

[12] Sběrné nádoby a pytle musí být umístěny v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a dalšími zvláštními předpisy.

[13] V případě, že ve sběrných nádobách budou zjištěny odpady, které nejsou zařazeny dle Katalogu odpadů jako komunální odpad, např. stavební odpad, pověřená osoba ponechá nádoby nevyprázdněné.

[14] Aktuální svozová trasa je zveřejněna na webových stránkách města, příp. informaci o svozové trase podá příslušný odbor Magistrátu města Jablonec nad Nisou.

[15] Objednání popelnice (kontejneru)Ceník - komunální odpad

Vytvořeno 1.1.2021 | přečteno 651x | Petr Vitvar
load