2013/3 - požární řád

Obecně závazná vyhláška statutárního města Jablonec nad Nisou č. 3/2013, Požární řád statutárního města Jablonec nad Nisou

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou se na svém zasedání dne 17.10.2013 usnesením č. 189/2013 usneslo vydat podle § 29, odst. 1, písm. o), bod 1., zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a dle § 10 písm. d), § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“): 

Článek 1

Úvodní ustanovení

Tato obecně závazná vyhláška statutárního města Jablonec nad Nisou upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany na území statutárního města Jablonec nad Nisou. Obsah obecně závazné vyhlášky odpovídá ustanovení § 15 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

Článek 2

Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany v statutárním městě Jablonec nad Nisou

 1. Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi na území města je zajištěna jednotkami sboru dobrovolných hasičů města (dále jen „JSDHO“) podle článku 5 této vyhlášky a přílohy č. 1 k této vyhlášce a dále následujícími jednotkami požární ochrany:
  1. Jednotka Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje, Územní odbor Jablonec nad Nisou, kategorie I., se sídlem Palackého 91, Jablonec nad Nisou,
  2. Jednotka sboru dobrovolných hasičů Jablonec nad Nisou - Jablonecké Paseky, kategorie III/2., se sídlem Pionýrů 7, Jablonec nad Nisou
  3. Jednotka sboru dobrovolných hasičů Jablonec nad Nisou - Kokonín, kategorie III/1., se sídlem Letní 400, Jablonec nad Nisou
  4. Jednotka sboru dobrovolných hasičů Jablonec nad Nisou – Proseč nad Nisou, kategorie III/1., se sídlem Prosečská 63, Jablonec nad Nisou
 2. Osoby pověřené zabezpečováním požární ochrany ve statutárním městě Jablonec nad Nisou jsou povinny se řídit a dodržovat povinnosti vyplývající z platných právních předpisů upravující účinnou ochranu života a zdraví občanů a majetku před požáry.[1]

Článek 3

Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru ve statutárním městě Jablonec nad Nisou

 1. Za činnosti, u kterých hrozí nebezpečí vzniku požáru, se dle místních podmínek pro účely této vyhlášky považuje zejména spalování hořlavých látek na volném prostranství, manipulace s otevřeným ohněm a žhavými předměty a manipulace s hořlavými kapalinami a plyny.
 2. Za objekty se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považují zejména budovy určené k ubytování, sklady hořlavých kapalin a plynů a hromadné garáže stanoví zvláštní právní předpisy[2].
 3. Akcemi pro účely této obecně závazné vyhlášky se rozumí pořádání kulturních, sportovních, společenských, zábavních, politických, obchodních, náboženských a jiných shromáždění, konaných na veřejném prostranství i mimo něj pod širým nebem se řídí zvláštním právním předpisem[3].
 4. Dobu se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru a podmínky požární bezpečnosti v této době stanoví zvláštní právní předpis3. 

Článek 4

Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany ve statutárním městě Jablonec nad Nisou

 1. Požární ochrana je na území statutárního města nepřetržitě zabezpečena službou Jednotky Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje, Územního odboru Jablonec nad Nisou a akceschopností jednotek sboru dobrovolných hasičů.
 2. Přijetí ohlášení požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události na území města je zabezpečeno systémem ohlašoven požárů a dalších míst pro hlášení požárů, uvedených  čl. 7 této vyhlášky a příloze č. 4 této vyhlášky. 

Článek 5

Kategorie jednotek sboru dobrovolných hasičů statutárního města Jablonec nad Nisou, jejich početní stav a vybavení

 1. Město Jablonec nad Nisou zřizuje tři  JSDHO, kdy dvě jednotky jsou zařazeny do kategorie JPO III/1 a jedna do kategorie JPO III/2.
 2. Kategorie JSDHO, jejich početní stavy, vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany, je uvedeno v příloze č. 1 této obecně závazné vyhlášky.
 3. Zřizované JSDHO se podílejí na plnění úkolů vyplývajících ze zvláštního statutu – předurčenosti jednotky k vybraným typům zásahů[4]. Seznam předurčenosti je uveden v příloze č. 5 této obecně závazné vyhlášky.

Článek 6

Přehled zdrojů vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti

 1. Přehled zdrojů vody pro hašení požárů je uveden v příloze č. 2. této obecně závazné vyhlášky.
 2. Povinnosti vlastníků a uživatelů zdrojů vody stanoví zvláštní předpis.[5]

Článek 7

Seznam ohlašoven požárů, jejich označení a způsob vyhlášení požárního poplachu ve statutárním městě Jablonec nad Nisou a jeho místních částech

 1. Seznam ohlašoven požárů je uveden v příloze 3 obecně závazné vyhlášky. Ohlašovny požárů jsou označeny tabulkou „Ohlašovna požárů“.
 2. Označení ohlašoven požárů je provedenou formou zřetelného označení s nápisem „OHLAŠOVNA POŽÁRU“, když toto označení je vždy na objektu viditelně umístěno.
 3. Požární poplach ve statutárním městě Jablonec nad Nisou se vyhlašuje:
  1. požární sirénou nepřetržitým tónem po dobu 2 krát 25 sekund s 10 sekundovou prodlevou, celková doba trvání požární sirény je 60 sekund,
  2. telefonicky a prostředky radiového spojení.
 4. Požár lze hlásit také stálé službě Městské policie Jablonec nad Nisou na telefonní číslo 156.

Článek 8

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany

Požární jednotky určené k výjezdu při požárním poplachu na území statutárního města Jablonec nad Nisou jsou uvedeny v příloze č. 4. této obecně závazné vyhlášky.

Článek 9

Sankce

Sankce za porušení povinností na úseku požární ochrany jsou upraveny obecně závaznými právními předpisy.[6]

Článek 10

Zrušovací ustanovení

Dnem účinnosti této vyhlášky se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 13/2006, požární řád města Jablonce nad Nisou, ze dne 12. října 2006.

Článek 11

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.12. 2013.

Ing. Petr Beitl
primátor města

Mgr. Soňa Paukrtová
náměstkyně primátora

OZV 3/2013 byla vydána na 10. zasedání ZM dne 17.října 2013 a nabývá účinnosti 1.12.2013

vyvěšeno (29.10.2013 – 13.11.2013)

Příloha č. 1

Kategorie JSDHO, jejich početní stavy, vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany je uvedeno 

Část města Zařazení Velikost jednotky Vybavení
Požární technika Věcné prostředky

Kokonín

JPO-III/1

12 členů

CAS 24 PRAGA

DA 12 A 30

TA 2 DAIHATSU

6 ks dýchacích přístrojů; 1 ks přetlakový ventilátor; 2 ks motorových pil; 1 ks rozbrušovací pila; 2 ks elektrocentrál;

1 ks plovoucí čerpadlo;

1 ks kalového čerpadla; 1 ks nákladní přívěs; osobní ochranné prostředky;

Proseč n. N.

JPO-III/1

12 členů

CAS 24 TATRA

VEA LADA NIVA

OA ŠKODA FELICIA

6 ks dýchacích přístrojů; 2 ks motorových pil, 1 ks rozbrušovací pila; 2 ks elektrocentrál;

1 ks plovoucí čerpadlo;

2 ks kalového čerpadla;

1 ks motorový člun; 1 ks nákladní přívěs; osobní ochranné prostředky;

Jablonecké Paseky

JPO-III/2

24 členů

CAS 24 TATRA

DA 12 A 30

DA 9 SANTANA

8 ks dýchacích přístrojů; 1 ks přetlakový ventilátor; 2 ks motorových pil, rozbrušovací pila; 1 ks elektrocentrály;

2 ks plovoucích čerpadel;

1 ks kalového čerpadla; 1 ks nákladní přívěs;  osobní ochranné prostředky;

Příloha č. 2

Zdroje vody pro hašení požárů a další zdroje požární vody, které svou kapacitou, umístěním a vybavením umožňují účinný požární zásah:

Požární nádrže Správce Odběrná místa Určení

- U tenisu

MSM Jablonec n. N.

 

Proseč

- J. K. Tyla

MSM Jablonec n. N.

 

Rýnovice

- Tyršova stezka

MSM Jablonec n. N.

 

Kokonín

Přírodní zdroje Správce Odběrná místa Určení

- řeka Nisa

- Bílá Nisa

- Lučanská Nisa

Povodí Labe

po celé délce svého toku

Jablonec nad Nisou

- Mšenský potok

Povodí Labe

po celé délce svého toku

Jablonec nad Nisou

- Novoveský potok

Povodí Labe

po celé délce svého toku

Jablonecké Paseky

Jablonec nad Nisou

- Vodní dílo Mšeno 1

Povodí Labe

Loděnice

přehradní hráz 1 - 2 přehrada

parkoviště „Bižuterie“

Jablonec nad Nisou

Mšeno nad Nisou

Jablonecké Paseky

- Novoveské koupaliště

MSM Jablonec n. N.

levobřežní hráz

Jablonecké Paseky

- Pivovarské rybníky

 

Hráz

Vrkoslavice

Víceúčelové zdroje Správce Odběrná místa Určení

- plavecký bazén

Plavecký bazén o.p.s.

Sv. Čecha 4204

Jablonec nad Nisou

Jablonecké Paseky

- podzemní a nadzemní hydranty

SČVK a.s.

Teplice

Závod Vratislavice

viz. plán města

Jablonec nad Nisou

Příloha č. 3

Seznam ohlašoven požáru:

Jablonecké Paseky

 • Prokop Michal, Pasecké nám. 2
  tel.: 724 179 439
 • Benda Pavel Vysoká 84
  tel.:777 687 879
 • Požární zbrojnice, Pionýrů 7
  tel.: 483 312 035

Kokonín

 • Tuček Rudolf
  tel.: 736 682 198
 • Šilhán Miroslav, Rychnovská 114
  tel.: 777 688 012
 • Vaňátko Petr, Maršovická 78
  tel.: 728 547 424
 • Požární zbrojnice, Letní 400
  tel.: 483 302 205, 724 179 441

Proseč nad Nisou

 • Drahokoupil Luděk, Za Tratí 878
  tel.: 724 179 442
 • Dýcka Jiří, Prosečská 125
  tel.: 608 222 470
 • Zdeněk Šimon, Na Palouku 97
  tel.: 608 740 110
 • Požární zbrojnice, Prosečská 63
  tel.: 483 311 228

Příloha č. 4

Při vzniku požáru nebo jiné mimořádné události jsou pro poskytnutí pomoci v územním obvodu města určeny tyto jednotky požární ochrany:

Město Katastrální území Jednotka PO Kat. OV Jednotka PO Kat. OV

Jablonec nad Nisou

Kokonín

HZS LK stanice Jablonec nad Nisou;

 

I.

JSDHO

Kokonín

III.

Lukášov

JSDHO

Jablonecké Paseky

Mšeno nad Nisou

JSDHO

Jablonecké Paseky

Proseč nad Nisou

JSDHO

Proseč nad Nisou

Rýnovice

JSDHO

Proseč nad Nisou

Vrkoslavice

JSDHO

Kokonín

Příloha č. 5

Pro statutární město Jablonec nad Nisou – předurčené jednotky:

Město Typ předurčenosti Jednotka PO Kat. OV

Jablonec nad Nisou

Pro zásahy v souvislosti s úniky nebezpečných látek;

JSDHO Jablonecké

Paseky

JSDHO Kokonín

III.

Pro zásahy v souvislosti s větrnými smrštěmi a sněhovými kalamitami;

JSDHO Jablonecké

Paseky

JSDHO Kokonín

JSDHO Proseč nad Nisou

Pro zásahy v souvislosti s následky živelných pohrom způsobených vodou;

JSDHO Jablonecké

Paseky

JSDHO Proseč nad Nisou


[1] Zákon 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů; nařízení Libereckého kraje č. 2/2012, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území Libereckého kraje jednotkami požární ochrany.

[2] § 15 a následující, vyhláška 246/2001 Sb., požární prevenci.

[3] Nařízení Libereckého kraje č. 6/2002, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob, ve znění pozdějších předpisů.

[4] Příloha č. 4, nařízení Libereckého kraje č. 2/2012.

[5] § 7 odst. 1, zákona č. 133/1985 Sb.

[6] Viz § 76-79 zákona č. 133/1985 Sb., a § 26 odst. 1 písm. m) cit. zákona; zákon 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 128/2000 Sb., o obcích.

Vytvořeno 1.12.2013 | přečteno 2905x | Petr Vitvar
load