2010/4 - zákaz konzumace alkoholu na veřejném prostranství (úplné znění)

Úplné znění Obecně závazné vyhlášky města Jablonce nad Nisou č. 4/2010 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství ve znění pozdějších předpisů č. 2/2016 ze dne 21.4.2016, č. 9/2017 ze dne 16.11.2017 a 8/2021 ze dne 17.11.2021.

Část I.

Základní ustanovení

Čl. 1

Cílem této obecně závazné vyhlášky je v rámci zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na území města Jablonec nad Nisou vymezit některé plochy veřejného prostranství[1], na kterých se zakazuje konzumovat alkoholické nápoje[2], a tím vytvořit opatření směřující k ochraně veřejného pořádku, dobrých mravů zejména u dětí a mladistvých.

Část II.

Zákaz konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství

Čl. 2

Zakazuje se konzumace alkoholických nápojů na vymezených plochách veřejného prostranství na území města Jablonec nad Nisou. Soupis těchto prostranství je uveden v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této obecně závazné vyhlášky.

Čl. 3

Dále je zakázáno konzumovat alkoholické nápoje:

a) na zastávkách městské hromadné dopravy a v okruhu od označníku zastávky

b) u škol a školských zařízení a v okruhu od nich

Čl. 4

Zákaz dle čl. 2 a čl. 3 této obecně závazné vyhlášky se nevztahuje:

(1) na prostory zahrádek a předzahrádek umístěných na veřejných prostranstvích u provozoven restaurací, kaváren a cukráren, a to po dobu jejich provozní doby.

(2) na silvestrovské oslavy, které se konají v noci ze dne 31. prosince na 1. ledna každého roku od 14.00 hodin 31. prosince do 05.00 hodin 1. ledna.

(3) na velikonoční slavnosti a trhy, vánoční slavnosti a trhy, letní a podzimní slavnosti, slavnosti nebo oslavy k významnému jubileu města, pivní slavnosti, divadelní, slavnosti řemeslné trhy a farmářské trhy.“

Část III.

Účinnost

Čl. 5

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15 dnem od jejího vyhlášení na úřední desce Magistrátu města Jablonec nad Nisou.

Ing. Petr Beitl
primátor města

Ing. Miloš Vele
náměstek primátora

Příloha č. 1 obecně závazné vyhlášky města Jablonec nad Nisou č. 4/2010 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství

Vymezení ploch veřejného prostranství se zákazem konzumace alkoholu:

 1. Horní náměstí

 2. Dolní náměstí

 3. Mírové náměstí

 4. Anenské náměstí

 5. Komenského ulice

 6. Jugoslávská ulice, od křižovatky s ulicí Komenského po křižovatku s ulicí Generála Mrázka

 7. Jehlářská ulice

 8. v okruhu od OD Kaufland, U Kostela 4186/37, Jablonec nad Nisou-Mšeno nad Nisou

 9. v okruhu od OD Albert, U Kostela 4186/35, Jablonec nad Nisou-Mšeno nad Nisou

 10. konečná stanice tramvajové linky č. 11 mezi ulicemi u Balvanu a Nová Pasířská

 11. v okruhu od budovy nádraží, Nádražní 1090/32, Jablonec nad Nisou

 12. v prostoru autobusového nádraží mezi ulicemi Luční a Lipanská a v okruhu od budovy č.p. 379, Luční 3, Jablonec nad Nisou

 13. Tyršův park

 14. park Nová Pasířská

 15. park mezi ulicemi Pod Baštou a Saskova

 16. park na křižovatce ulic 5. května a Perlová

 17. park mezi ulicemi Antonína Dvořáka, Opletalova a Máchova

 18. Amfiteátr v ulici U Muzea, mimo konání kulturních akcí

 19. Vrchlického sady

 20. park Smetanova-Mánesova

 21. park Vzdušná-Kokonínská

 22. park Nerudova ul.

 23. park Janáčkova ul.

 24. park v ulici Generála Mrázka

 25. park u Městského divadla mezi ulicemi Liberecká, Poštovní, Jehlářská a Lípová

 26. veřejné prostranství ohraničené spojnicemi ulic Nová Pasířská, Vodní, Havlíčkova, Nádražní, Sadová, Pražská a U Balvanu, včetně dotčených částí těchto ulic

 27. veřejné prostranství ohraničené spojnicemi ulic Na Vršku a Liberecká, včetně dotčených částí těchto ulic

 28. veřejné prostranství ohraničené spojnicemi ulic Liberecká, Budovatelů a Lípová, včetně dotčených částí těchto ulic

 29. Lesopark Žižkův vrch

 30. Park u Paseckého náměstí


[1] § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

[2] § 2 písm. f) zákona č. 65/2017 o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů

Vytvořeno 5.10.2010 8:30:40 - aktualizováno 16.11.2021 10:36:29 | přečteno 5018x | Petr Vitvar
load