OZV 9/2021 - o regulaci hlučných činností

Obecně závazná vyhláška statutárního města Jablonec nad Nisou č. 9/2021, o regulaci hlučných činností.

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou se na svém jednání dne 21. října 2021 usneslo usnesením č. ZM/175/2021 vydat v souladu s ustanovením s § 10 písm. a) a písm. c) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška"):

Čl. I.

Úvodní ustanovení

  1. Předmětem úpravy této obecně závazné vyhlášky (dále jen „vyhláška") je zajištění místních záležitostí veřejného pořádku, regulace hlučných zařízení, ochrana životního prostředí, ochrana bezpečnosti, zdraví a majetku na území statutárního města Jablonec nad Nisou (dále jen „město").

  2. Cílem této obecně závazné vyhlášky je vytvoření opatření směřujících k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku jako stavu, který umožňuje pokojné a bezpečné soužití občanů i návštěvníků města.

Čl. II.

Vymezení pojmů

  1. „Veřejným pořádkem" se pro účely této vyhlášky rozumí vyvážený stav společenských vztahů respektující vžitá a místně uznávaná pravidla způsobu života a společenského chování vycházejících z místních poměrů a v prostředí města Jablonec nad Nisou obecně přijímaných zásad a pravidel morálky.

  2. „Veřejným prostranstvím" jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru 1

Čl. III

Vymezení činností, které by mohly narušit veřejný pořádek ve městě Jablonec nad Nisou nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku

Činnostmi, které by mohly narušit veřejný pořádek ve městě Jablonec nad Nisou nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku jsou mimo případy stanovené jinými právními předpisy:

a) obtěžování reprodukovaným hlukem nebo šíření hlasité reprodukované hudby případně hluku na veřejná prostranství

Čl. IV.

Zákaz činností na některých veřejných prostranství

V souvislosti s potřebou ochrany dobrých mravů, bezpečnosti, zdraví, majetku a mravního vývoje dětí a mládeže, jsou zakázány:

a) obtěžování reprodukovaným hlukem nebo šíření hlasité reprodukované hudby případně hluku na veřejná prostranství nacházející se v bezprostředním sousedství objektů k trvalému nebo přechodnému bydlení, a to ze statických i mobilních zdrojů, včetně takového obtěžování či šíření z nemovitostí v sousedství uvedených veřejných prostranství či z automobilů. Uvedený zákaz se nevztahuje na provozování kulturních akcí pořádaných v souladu se zákonem a obecně závaznými vyhláškami města, zejména obecně závaznou vyhláškou o ochraně nočního klidu2. Uvedený zákaz se dále nevztahuje na veřejná shromáždění konaná v souladu se zákonem, dále na hudební produkci šířenou při provozování pohostinských zařízení během provozování restauračních zahrádek3 v rozsahu mimo dobu nočního klidu4, na hluk způsobený běžným provozem dopravních prostředků nebo hluk způsobený chodem zařízení, pokud nejsou provozována v rozporu s obecně závaznými předpisy.

Čl. V.

Dohled

Dohled nad dodržováním ustanovení této vyhlášky zajišťuje Městská policie Jablonec nad Nisou a příslušné odbory Magistrátu města Jablonec nad Nisou.

Čl. VI.

Sankce

Porušení ustanovení této vyhlášky bude postihováno podle zvláštních právních předpisů5.

Čl. VII.

Účinnost vyhlášky

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení na úřední desce Magistrátu města Jablonec nad Nisou.

RNDr. Jiří Čeřovský v.r.
primátor města

Ing. Milan Kouřil v.r.
náměstek primátora

OZV 9/2021 byla vydána na 9. ZM dne 21.10.2021 a nabývá účinnosti 17.11.2021  1. § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.↩︎

  2. Obecně závazná vyhláška statutárního města Jablonec nad Nisou č. 7/2016, o ochraně nočního klidu, ve znění pozdějších předpisů↩︎

  3. Čl. 2 písm. f) Nařízení města Jablonce nad Nisou č. 3/2009, tržní řád, ve znění pozdějších předpisů↩︎

  4. Čl. 1 odst. 2 obecně závazné vyhlášky statutárního města Jablonec nad Nisou č. 7/2016, o ochraně nočního klidu, ve znění pozdějších předpisů↩︎

  5. Viz. zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů↩︎

Vytvořeno 16.11.2021 10:36:39 | přečteno 883x | Petr Vitvar
load