OZV 1/2023 - o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Obecně závazná vyhláška statutárního města Jablonec nad Nisou č. 1/2023 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou se na svém zasedání dne 23. března 2023 usnesením č. ZM/42/2023 usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích"), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška"):

Úvodní ustanovení

1) Statutární město Jablonec nad Nisou touto vyhláškou zavádí místní poplatek za užívání veřejného prostranství (dále jen „poplatek").

2) Správcem poplatku je Magistrát města Jablonec nad Nisou.1

Čl. 2

Předmět poplatku a poplatník

1) Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro reklamní akce.2

2) Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v odstavci 1 (dále jen „poplatník").3

Čl. 3

Veřejná prostranství

1) Poplatek se platí za užívání veřejných prostranství, která jsou uvedena:

 • v příloze č. 1 -- Jmenovitý seznam ulic

 • v příloze č. 2 -- Grafické vyznačení pozemkových parcel

 • v příloze č. 3 -- Seznam pozemkových parcel (vč. seznamu parků)

 • v příloze č. 4 -- Jmenovité vymezení pěší zóny

Tyto přílohy tvoří nedílnou součást této vyhlášky.

2) Pro účely této vyhlášky se za veřejné prostranství považují i chodníky přiléhající k ulicím, uvedeným v příloze č. 1.

Čl. 4

Ohlašovací povinnost

1) Poplatník je povinen ohlásit zvláštní užívání veřejného prostranství správci poplatku nejpozději 2 dny před zahájením užívání veřejného prostranství. V případě užívání veřejného prostranství po dobu kratší, než 7 dní, je povinen splnit ohlašovací povinnost nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství. Pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je poplatník povinen splnit ohlašovací povinnost nejblíže následující pracovní den.

2) V ohlášení poplatník uvede4

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,

b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka,

c) další údaje rozhodné pro stanovení poplatku, zejména předpokládanou dobu, způsob, místo a výměru užívání veřejného prostranství, včetně skutečností zakládajících vznik nároku na případnou úlevu nebo osvobození od poplatku,

d) zvolenou variantu paušální částky, pokud je u daného způsobu užívání veřejného prostranství tato možnost stanovena.

3) Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.5

4) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.6

Čl. 5

Sazba poplatku

1) Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den užívání veřejného prostranství:

a) za provádění výkopových prací 10 Kč

b) za umístění stavebních zařízení 2 Kč

c) za umístění stavebních zařízení za účelem opravy pláště budovy (lešení, lávky, ...)
- v době od 91 do 180 dnů od započetí užívání veřejného prostranství 5 Kč
- v době po 180 dnech od započetí užívání veřejného prostranství 10 Kč

d) za umístění skládek 10 Kč

e) za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje a služeb 10 Kč

f) za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje 10 Kč

g) za umístění zařízení sloužících pro poskytování služeb 10 Kč

h) za umístění reklamních zařízení o výměře nad 1 m2 užívaného veřejného prostranství 10 Kč

i) pro reklamní akce 10 Kč

j) za umístění zařízení cirkusů 10 Kč

k) za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí 10 Kč

2) Sazba poplatku činí za každý i započatý měsíc užívání veřejného prostranství paušální částku:

a) za vyhrazení trvalého parkovacího místa
- na pěší zóně 1 250 Kč
- mimo pěší zónu 1 000 Kč

b) za umístění reklamních zařízení o menší výměře než 1 m2 200 Kč

3) Roční paušální sazba poplatku za užívání veřejného prostranství činí:

a) za vyhrazení trvalého parkovacího místa
- na pěší zóně 15 000 Kč
- mimo pěší zónu 12 000 Kč

b) za umístění reklamních zařízení o menší výměře než 1 m2 2 400 Kč

4) Volbu placení poplatku paušální částkou včetně výběru varianty paušální částky sdělí poplatník správci poplatku v rámci ohlášení dle čl. 4 odst. 2 této vyhlášky.

Čl. 6

Splatnost poplatku

Poplatek je splatný:

1) při užívání veřejného prostranství dle čl. 5 odst. 1 nejpozději do 15 dnů po skončení užívání veřejného prostranství, ale vždy nejpozději do 31.12. příslušného kalendářního roku,

2) při zvolení roční paušální částky za užívání veřejného prostranství vyhrazením trvalého parkovacího místa nebo umístěním reklamního zařízení o menší výměře než 1 m2 (dle čl. 5 odst. 3), je poplatek splatný do konce měsíce ledna příslušného kalendářního roku,

3) při zahájení užívání veřejného prostranství v průběhu kalendářního roku a zvolení roční paušální částky je poplatek splatný v poměrné výši (násobek počtu kalendářních měsíců zbývajících do konce kalendářního roku od započetí užívání veřejného prostranství a měsíční paušální částky) nejpozději poslední den příslušného kalendářního měsíce, kdy bylo užívání veřejného prostranství započato,

4) při zvolení měsíční paušální částky (dle čl. 5 odst. 2) je poplatek splatný vždy nejpozději do 15. dne příslušného kalendářního měsíce.

Čl. 7

Osvobození a úlevy

1) Poplatek se neplatí:

a) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobu, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P7,

b) z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž celý výtěžek je odveden na charitativní a veřejně prospěšné účely8.

2) Od poplatku se dále osvobozují:

a) akce, při nichž je užíváno veřejné prostranství statutárním městem Jablonec nad Nisou,

b) akce plně financované z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou,

c) akce, při nichž je užíváno veřejné prostranství umístěním stavebního zařízení a prováděním výkopových prací z důvodu odstranění havárií inženýrských sítí po dobu prvních 7 dnů užívání,

d) akce, při nichž je užíváno veřejné prostranství umístěním stavebního zařízení pro výstavbu rodinného domu po dobu 1 roku od započetí užívání veřejného prostranství,

e) veřejně prospěšné stavby,

f) akce, při nichž je užíváno veřejné prostranství umístěním stavebního zařízení za účelem opravy pláště budovy po dobu 90 dnů od započetí užívání veřejného prostranství,

g) umístění dočasné stavby pro poskytování prodeje a služeb, dále zařízení pro poskytování služeb, jedná-li se o restaurační stolky a zahrádky sloužící k občerstvení, jako rozšíření stávající provozovny a také umístění prodejního zařízení, v případě, že k předmětnému pozemku, který je veřejným prostranstvím, jsou uzavřeny nájemní smlouvy s vlastníkem veřejného prostranství,

h) umístění reklamních zařízení (tzv. velkoplošných - tj. reklama o plošné výměře nad 1 m2) v případě, že k předmětnému pozemku, který je veřejným prostranstvím, má poplatník uzavřenou nájemní smlouvu s vlastníkem veřejného prostranství,

i) vyhrazená trvalá parkovací místa pro služební vozidla státních orgánů a organizací,

j) veřejná prostranství v případech, kdy tato prostranství použije pro vlastní potřeby jeho vlastník.

3) Úleva se poskytuje:

Při umístění zařízení pro poskytování služeb, jedná-li se o restaurační stolky a zahrádky sloužící k občerstvení, jako rozšíření stávající provozovny, a to ve výši 9 Kč za každý započatý m2 a každý započatý den užívání veřejného prostranství.

4) Údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu dle tohoto článku je poplatník povinen ohlásit ve lhůtě do 60 dnů od vzniku nároku na osvobození či úlevu.

5) V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu ve lhůtě stanovené touto vyhláškou, nárok na osvobození nebo úlevu zaniká.9

Čl. 8

Navýšení poplatku

1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.10

2) Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.11

Čl. 9

Zrušovací ustanovení

Dnem účinnosti této vyhlášky se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 4/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství ze dne 12. prosince 2019.

Čl. 10

Přechodná ustanovení

Řízení o poplatcích, zahájená před datem účinnosti této vyhlášky se dokončí dle dosavadní platné obecně závazné vyhlášky.

Čl. 11

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. května 2023.

Ing. Miloš Vele
primátor města v.r.

MgA. Jakub Chuchlík
náměstek primátora v.r.

ikona souboruPříloha k OZV č. 1/2023 č. 1 - Jmenovitý seznam ulic

ikona souboruPříloha k OZV č. 1/2023 č. 2 - Grafické vyznačení pozemkových parcel

ikona souboruPříloha k OZV č. 1/2023 č. 3 - Seznam pozemkových parcel (vč. seznamu parků)

ikona souboruPříloha k OZV č. 1/2023 č. 4 - Jmenovité vymezení pěší zóny

OZV č. 1/2023 byla vydána na Zastupitelstvu města Jablonec nad Nisou dne 23.03.2023 a nabývá účinnosti 01.05.2023

(Tato vyhláška byla vyhlášena jejím zveřejněním v souladu se zák. č. 35/2021 Sb., o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů, dne 24.03.2023) 1. § 15 odst. 1 zákona o místních poplatcích↩︎

 2. § 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích↩︎

 3. § 4 odst. 2 zákona o místních poplatcích↩︎

 4. § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích↩︎

 5. § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích↩︎

 6. § 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích↩︎

 7. § 4 odst. 3 zákona o místních poplatcích↩︎

 8. § 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích↩︎

 9. § 14a odst. 6 zákona o místních poplatcích↩︎

 10. § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích↩︎

 11. § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích↩︎


Vytvořeno 3.5.2023 14:32:45 | přečteno 110x | Petr Vitvar
load