OZV 1/2014 - pravidla pohybu psů a zvířat (úplné znění)

Obecně závazná vyhláška statutárního města Jablonec nad Nisou, kterou se upravují pravidla pro pohyb psů a jiných zvířat v zájmovém chovu na veřejném prostranství a vymezují prostory pro volné pobíhání psů a jiných zvířat v zájmovém chovu (o pohybu psů a jiných zvířat na veřejném prostranství).

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou vydalo dne 24.4.2014 usnesením č. 92/2014 a dne 21.září 2017 usnesením č. ZM/170/2017 na základě § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 .září písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.

Článek I.

Základní ustanovení a pojmy

 1. Touto vyhláškou se upravují pravidla pro pohyb psů a jiných zvířat v zájmovém chovu na veřejných prostranstvích statutárního města Jablonec nad Nisou a dále se vymezují prostory pro volné pobíhání psů a jiných zvířat v zájmovém chovu1.

 2. Splnění povinností stanovených touto vyhláškou zajišťuje fyzická osoba2, která má psa či jiné zvíře v zájmovém chovu na veřejném prostranství pod kontrolou nebo dohledem (dále také jako „osoba doprovázející").

 3. Veřejným prostranstvím pro účely této obecně závazné vyhlášky se rozumí všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru3.

 4. Volný pohyb psa či jiného zvířete v zájmovém chovu je situace, kdy pes či jiné zvíře v zájmovém chovu při pohybu na veřejném prostranství není veden na vodítku, je však pod neustálým dohledem a přímým vlivem osoby doprovázející.

 5. Vodítko je prostředek uzpůsobený k vedení psa či jiného zvířete v zájmovém chovu.

 6. Náhubek je prostředek uzpůsobený k zajištění tlamy psa či jiného zvířete v zájmovém chovu.

 7. Koupací sezóna je část kalendářního roku v období od 1. května do 31. srpna.

 8. Koupáním a plavením psa či jiného zvířete v zájmovém chovu je volný pohyb takového zvířete spočívající v koupání na vyhláškou určené vodní ploše bez vodítka a náhubku, avšak za neustálého dohledu a přímého vlivu fyzické osoby nad tímto zvířetem.

Článek II.

Pravidla pro pohyb psů či jiných zvířat v zájmovém chovu na veřejných prostranstvích

 1. Na veřejném prostranství je zakázáno:

  a) nechat volně pobíhat psy či jiná zvířata v zájmovém chovu s výjimkou veřejného prostranství určeného pro volný pohyb psa či jiného zvířete v zájmovém chovu,

  b) vstupovat se psy a jinými zvířaty v zájmovém chovu na dětská a sportovní hřiště, pískoviště a úložná místa posypového materiálu v majetku města Jablonec nad Nisou.

 2. Osoba doprovázející psa či jiné zvíře v zájmovém chovu je povinna:

  a) vést psa či jiné zvíře v zájmovém chovu při pohybu na veřejném prostranství na vodítku tak, aby při míjení jiných osob a vedených psů (jiných zvířat) byl pes či jiné zvíře veden u nohy fyzické osoby a nemohl se s nimi dostat do kontaktu,

  b) dbát toho, aby vodítko nebylo překážkou volného pohybu chodců, cyklistů, kočárků či invalidních vozíků,

  c) zajistit, aby volné pobíhání psa či jiného zvířete v zájmovém chovu v prostorech uvedených v příloze č. 1 a 2. této vyhlášky bylo možné pouze pod jejím neustálým dohledem a přímým vlivem,

  d) na cestách, po nichž se pohybují běžci, bruslaři a cyklisté, učinit taková opatření a mít psa či jiné zvíře v zájmovém chovu pod dohledem takovým způsobem, aby pes či jiné zvíře v zájmovém chovu nemohlo ohrozit nebo omezit běžce, cyklisty a bruslaře v jejich pohybu,

  e) při koupání psa či jiného zvířete v zájmovém chovu dbát oprávněných zájmů rybářů nebo jiných osob užívajících oprávněně vodní plochu,

  f) není-li pes či jiné zvíře v zájmovém chovu zcela ovladatelné pro nedostatečný výcvik nebo nezkušenost osoby doprovázející, nebo jde-li o psa či zvíře, které v minulosti zaútočilo na jiné zvíře či člověka, musí být opatřeno náhubkem. Náhubkem musí být opatřen též každý pes či jiné zvíře v zájmovém chovu vyvedené na tržiště, zastávku prostředků hromadné dopravy a na veřejném prostranství se zvýšeným počtem osob např. veřejná shromáždění občanů, manifestace a pouliční průvody nebo veřejné produkce a sportovní akce vyjma svodů a výstav psů či jiných zvířat nebo kynologických akcí,

  g) odstranit znečištění veřejného prostranství psími exkrementy příp. exkrementy jiných zvířat. V případě, že tak neučiní, dopouští se přestupku a bude postižen v souladu s platnou právní úpravou.

 3. Fyzická osoba doprovázející psa je dále povinna zajistit:

  a) zajistit, aby pes při pohybu na veřejné prostranství nosil platnou identifikační známku pro psa nebo

  b) mít tuto identifikační známku při pohybu psa na veřejném prostranství u sebe a předložit ji kdykoliv na pořádání oprávněného kontrolního orgánu,

  c) nahlásit bez zbytečného odkladu na magistrátu města ztrátu, odcizení a zničení identifikační známky pro psa,

  d) splnění dalších povinností stanovených zvláštním právním předpisem4 a obecně závaznou vyhláškou5.

Článek III.

Místa veřejného prostranství určená pro volný pohyb psů či jiných zvířat v zájmovém chovu

 1. Níže uvedená veřejná prostranství jsou určena jako prostory pro volný pohyb psů či jiných zvířat v zájmovém chovu vč. koupání a plavení těchto zvířat na určených vodních plochách (jejich grafické znázornění je přílohou č. 1 této obecně závazné vyhlášky):

  a) část pozemkové parcely č. 651/1, 651/2 a 651/5, katastrální území a obec Jablonec nad Nisou (Lesopark Žižkův Vrch),

  b) pozemkové parcely č. 1999/25, 1905/2 a část p. p. č. 2480/2, katastrální území a obec Jablonec nad Nisou (louky Na Dolině na konci ulice Liliová, Antala Staška),

  c) pozemkové parcely č. 1036/7, 1036/27, 1036/28, 1036/29, 1036/30, katastrální území a obec Jablonec nad Nisou (travnatý svah mezi ulicemi Pod Baštou a Saskova),

  d) část pozemkové parcely č. 115/1 katastrální území Mšeno nad Nisou a obec Jablonec nad Nisou (travnatá plocha mezi chodníkem ul. Palackého, pěšinou směřující k objektu v ul. B. Němcové č. 46 a budovou Telefónica O2 Czech Republic, a. s /Mšenský park/),

  e) pozemkové parcely č. 40/1, 3007, 2069 a část p. p. č. 2756, katastrální území a obec Jablonec nad Nisou (travnaté plochy mezi ulicemi 5. května a Lipanská),

  f) pozemková parcela č. 990/1, katastrální území a obec Jablonec nad Nisou (travnatá plocha v ul. Opletalova),

  g) části pozemkových parcel č. 1586/2 a 1660/2, katastrální území a obec Jablonec nad Nisou (část vodní plochy na Novoveském koupališti a část přilehlé travnaté plochy),

  h) pozemkové parcely č. 1459 a 1537/1, katastrální území Mšeno nad Nisou, obec Jablonec nad Nisou (vodní plochy II. a III. nádrže přehrady Mšeno vč. pásma v šíři 5 m od hranice plochy vodní hladiny na břeh dle aktuálního stavu vody),

  i) část pozemkové parcely č. 429/7, katastrální území a obec Jablonec nad Nisou (Srnčí Důl).

 2. Splnění povinností ad. odstavec 1. zajišťuje osoba doprovázející psa či jiné zvíře v zájmovém chovu.

Článek IV.

Místa veřejného prostranství určená pro volný pohyb psů či jiných zvířat v zájmovém chovu vymezená časově

 1. Níže uvedená veřejná prostranství jsou určena jako prostory pro volný pohyb psů či jiných zvířat v zájmovém chovu vč. koupání a plavení těchto zvířat na určených vodních plochách, a to pouze ve stanoveném období či čase (jejich grafické znázornění je přílohou č. 2 této obecně závazné vyhlášky:

  a) v období mimo koupací sezónu6 na pozemkové parcele č. 1561, katastrální území Mšeno nad Nisou, obec Jablonec nad Nisou (vodní plocha I. nádrže přehrady Mšeno vč. pásma v šíři 5 m od hranice plochy vodní hladiny na břeh dle aktuálního stavu vody). Tato plocha je určená pouze pro koupání (volný pohyb) psů, nikoliv jiných zvířat, a to jen v období od 1. září do 30. dubna běžného kalendářního roku,

  b) denně v čase od 19:30 do 7:30 na pozemkové parcele p. č. 1585, 1587/1, k. ú. Mšeno nad Nisou (ul. U Přehrady -- park pod hrází),

  c) denně v čase od 19:30 do 7:30 na pozemkové parcele č. 1558/1, 1558/4, k. ú. Mšeno nad Nisou (Tajvan).

 2. Výše uvedená místa veřejného prostranství jsou určena pro volný pohyb psů či jiných zvířat v zájmovém chovu pouze v období či čase u těchto prostor vymezených. Mimo období uvedené v odst. 1 písm. a) a mimo čas uvedený v odst. 1 písm. a, b) je volný pohyb psů či jiných zvířat v zájmovém chovu na v těchto prostorách zakázán.

 3. Splnění povinností ad. odstavec 1 a 2 zajišťuje osoba doprovázející psa či jiné zvíře v zájmovém chovu.

Článek V.

Sankce

 1. Porušení povinností stanovených touto obecně závaznou vyhlášku se postihuje podle zvláštních předpisů7.

 2. Dohled nad dodržováním této obecně závazné vyhlášky provádí Městská policie Jablonec nad Nisou.

Článek VI.

Osvobození

 1. Tato vyhláška se nevztahuje na služební psy příp. jiná zvířata při jejich použití dle zvláštních předpisů8 a na psy či jiná zvířata v doprovodu nevidomých a tělesně postižených osob tzv. psy či jiná zvířata asistenční či signální.

Článek VII.

Zrušovací ustanovení

Dnem účinnosti této vyhlášky se zrušuje obecně závazná vyhláška města Jablonec nad Nisou č. 2/2011 o pravidlech pohybu psů na veřejném prostranství ze dne 23.6.2011 a obecně závazná vyhláška města Jablonec nad Nisou č. 6/2012, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Jablonec nad Nisou č. 2/2011 o pravidlech pohybu psů na veřejném prostranství ze dne 26.4.2012.

Článek VII.

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem následujícím po dni jejího vyhlášení na úřední desce Magistrátu města Jablonec nad Nisou.

Ing. Petr Beitl
primátor města

Ing. Miloš Vele
náměstek primátora

OZV 1/2014 ve znění OZV č. 6/2017 byla vydána na 8. ZM dne 21.9.2017 s účinnosti 12.10.2017 1. § 3 písm. e) zák. č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání↩︎

 2. Fyzickou osobou se rozumí např. chovatel psa, jeho vlastník či doprovázející osoba↩︎

 3. § 34 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů↩︎

 4. zákon č.565/1990Sb., o místním poplatku, ve znění pozdějších předpisů↩︎

 5. obecně závazná vyhláška města Jablonce nad Nisou č. 6/2010 o místním poplatku ze psů↩︎

 6. koupací sezóna je část kalendářního roku v období od 1. května do 31. srpna (viz. čl. I. odst. 7 OZV)↩︎

 7. zákon č. 200/1990Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů↩︎

 8. např. § 19 zákona č.553/1991 Sb. o obecní policii, § 38 zákona č. 283/1991 Sb., o Policii ČR, § 25 zákona č. 124/1992 Sb. o Vojenské policii, § 42 odst. 4 zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách ČR, vše ve znění pozdějších předpisů↩︎

Související vyhlášky

Přílohy k vyhlášce č. 1/2014

Příloha 1 - mapa: Lesopark Žižkův Vrch

část pozemkové parcely č. 651/1, 651/2 a 651/5, k. ú. Jablonec nad Nisou, výměra plochy: 4730 m2
 

Příloha 1 - mapa: Dolina

p. p. č. 1905/2, 199/25, 2480/2 k. ú. Jablonec nad Nisou, výměra plochy: 29.755 m2
 

Příloha 1 - mapa: Pod Baštou

p. p. č. 1036/2, 1036/27, 1036/28, 1036/29, 1036/30, k. ú. Jablonec nad Nisou, výměra ploch: 4.710 m2
 

Příloha 1 - mapa: ul. Palackého - Mšenský park

p. p. č. 115/1, k. ú. Mšeno nad Nisou, výměra plochy: 400 m2 (oplocená část)
 

Příloha 1 - mapa: 5. května - Lipanská

p. p. č. 2756, 40/1, 3007, 2069, k. ú. Jablonec nad Nisou, výměra ploch: celkem 2.123 m2
 

Příloha 1 - mapa: Opletalova

p. p. č. 990/1, k. ú. Jablonec nad Nisou, výměra plochy: 1316 m2
 

Příloha 1 - mapa: Novoveské koupaliště

p. p. č. 1586/2, 1660/2, k. ú. Jablonec nad Nisou, výměra plochy: 8.453 m2
 

Příloha 1 - mapa: II. a III. nádrž přehrady Mšeno

p. p. č. 1459, 1537/1, k. ú. Mšeno nad Nisou, výměra plochy: 59.282 m2
 

Příloha 2 - mapa: I. nádrž přehrady Mšeno (mimo koupací sezónu)

p. p. č. 1561, k. ú. Mšeno nad Nisou, výměra plochy: 275.052 m2
 

Příloha 2 - mapa: ul. U Přehrady - park pod hrází (denně 19:30 - 7:30 h)

p. p. č. 1585, 1587/1, k. ú. Mšeno nad Nisou, výměra plochy: 15.592 m2
 

Příloha 2 - mapa: Tajvan (denně 19:30 - 7:30)

p. p. č. 1558/1, 1558/4, k. ú. Mšeno nad Nisou, výměra plochy: 6.597 m2
 
, autor: archiv MMJN

Příloha - mapa: Srnčí důl

Část pozemkové parcely č. 429/7, k. ú. Jablonec nad Nisou, výměra plochy: 770 m2
 
 
Vytvořeno 11.7.2011 17:34:41 - aktualizováno 29.4.2014 12:44:16 | přečteno 7478x | Petr Vitvar
load