Nařízení 3/2009 - tržní řád (úplné znění)

Nařízení města Jablonce nad Nisou č. 3/2009 TRŽNÍ ŘÁD - úplné znění ve znění předpisů 3/2009, 3/2015, 2/2018 a 5/2022

Rada města Jablonce nad Nisou na základě zmocnění v ustanovení § 18 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ust. § ust. § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vydala toto nařízení města Jablonce nad Nisou , kterým se vydává "Tržní řád":

Článek 1

Úvodní ustanovení

 1. Účelem tohoto nařízení je stanovit podmínky, za kterých lze na území města Jablonce nad Nisou uskutečňovat nabídku, prodej zboží a poskytování služeb mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle stavebního zákona, a to v tržnicích, na tržištích, tržních místech, předsunutých prodejních místech, v restauračních zahrádkách, při pojízdném prodeji, pochůzkovém prodeji a prodeji bez prodejního zařízení.

 2. Tento tržní řád je závazný pro celé území města Jablonce nad Nisou bez ohledu na charakter prostranství a vlastnictví k němu.

 3. Tento tržní řád se ve stanoveném rozsahu vztahuje i na prodej v tržnicích a na tržištích majících charakter stavby podle stavebního zákona.

Článek 2

Vymezení základních pojmů

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

 • a) prodejem -- nabídka, prodej zboží a poskytování služeb; u prodeje formou pojízdného prodeje, prodeje bez prodejního zařízení a pochůzkového prodeje se nabídkou rozumí i reklamní a promo akce.

 • b) tržnicí -- vymezený uzavíratelný prostor umožňující celoroční prodej na jednotlivých prodejních místech, pronajatých k tomuto účelu fyzickým nebo právnickým osobám nebo provozovaných vlastníkem, při použití prodejních zařízení, zejména stánků nebo pultů. Tento prostor je veřejně přístupný pouze v provozní době. Tržnice se dělí na:
  1) tržnice určené k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle stavebního zákona,
  2) tržnice nepodléhající kolaudačnímu rozhodnutí podle stavebního zákona;

 • c) tržištěm -- vymezený prostor umožňující celoroční prodej na jednotlivých prodejních místech, pronajatých k tomuto účelu fyzickým nebo právnickým osobám nebo provozovaných vlastníkem, při použití prodejních zařízení, zejména stánků nebo pultů. Tento prostor umožňuje stanovit zpravidla alespoň 5 jednotlivých prodejních míst. Tento prostor je veřejně přístupný. Tržiště se dělí na:
  1) tržiště určená k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle stavebního zákona,
  2) tržiště nepodléhající kolaudačnímu rozhodnutí podle stavebního zákona;

 • d) tržním místem -- vymezený prostor mimo provozovnu určenou k prodeji kolaudačním rozhodnutím podle stavebního zákona a mimo tržnice a tržiště, na kterém se na jednom nebo na více jednotlivých prodejních místech uskutečňuje prodej při použití prodejních zařízení;

 • e) předsunutým prodejním místem -- vymezené místo mimo provozovnu určenou k prodeji kolaudačním rozhodnutím podle stavebního zákona, na kterém se uskutečňuje prodej při použití prodejního zařízení a které přímo funkčně souvisí s provozovnou určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle stavebního zákona. Předsunuté prodejní místo musí mít stejného prodejce jako uvedená provozovna. Předsunuté prodejní místo je možno zřídit pouze v těsné blízkosti přímo před uvedenou provozovnou a prostor předsunutého prodejního místa musí přímo navazovat na uvedenou provozovnu;

 • f) restaurační zahrádkou -- vymezené místo mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle stavebního zákona, na kterém se uskutečňuje prodej v rámci živnosti "hostinská činnost" (popř. jiných živností, v jejichž rámci lze připravovat a prodávat pokrmy a nápoje k bezprostřední spotřebě v provozovně, v níž jsou prodávány) a které je k výkonu této činnosti vybaveno a přímo funkčně souvisí s provozovnou určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle stavebního zákona. Restaurační zahrádka musí mít stejného prodejce jako uvedená provozovna; tato podmínka se prokazuje zřetelným a viditelným označením umístěným na konstrukci restaurační zahradky, obsahově totožným s označením provozovny;

 • g) pojízdným prodejem -- prodej mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle stavebního zákona, uskutečňovaný bez předchozí objednávky z pojízdných prodejních zařízení, zejména z automobilu, pojízdným způsobem mimo jednotlivé prodejní místo. Pojízdným prodejem není provozování taxislužby a dopravy;

 • h) prodejem bez prodejního zařízení -- prodej mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle stavebního zákona, uskutečňovaný mimo jednotlivé prodejní místo bez použití prodejního zařízení. Prodejem bez prodejního zařízení se rozumí zejména pochůzkový prodej a podomní prodej. Prodejem bez prodejního zařízení je i takovýto prodej realizovaný z jednoho stanoviště;

 • i) pochůzkovým prodejem -- prodej mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle stavebního zákona, provozovaný formou pochůzky (obchůzky), při němž je potenciální uživatel zboží nebo služeb bez předchozí objednávky vyhledáván prodejcem z okruhu osob na veřejně přístupných místech[^1]. Pochůzkový prodej je uskutečňován zejména bez prodejního zařízení;

 • j) podomním prodejem -- prodej mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle stavebního zákona, provozovaný formou pochůzky (obchůzky), při němž je potenciální uživatel zboží nebo služeb bez předchozí objednávky vyhledáván prodejcem z okruhu osob mimo veřejně přístupná místa[1], zejména obcházením jednotlivých domů, bytů apod.;

 • k) jednotlivým prodejním místem -- vymezené jednotlivé místo v tržnicích, na tržištích, tržních místech a předsunutých prodejních místech, na kterém fyzická nebo právnická osoba uskutečňuje prodej při použití prodejního zařízení. Za jednotlivé prodejní místo se považuje rovněž restaurační zahrádka jako celek;

 • l) provozovatelem tržnice, tržiště a tržního místa -- fyzická nebo právnická osoba, která vlastním jménem provozuje tržnici, tržiště nebo tržní místo;

 • m) prodejcem -- fyzická nebo právnická osoba, zejména podnikatel, která vlastním jménem uskutečňuje prodej na jednotlivém prodejním místě (včetně prodeje v restaurační zahrádce), pojízdný prodej, pochůzkový prodej nebo prodej bez prodejního zařízení;

 • n) prodejním zařízením -- jakékoliv zařízení sloužící k prodeji, jehož umístěním dochází k záboru prostranství nebo prostoru nad ním, zejména stánek, přenosný stánek, stůl, pult, účelově upravený a vybavený vozík, stojan, tyč apod. Prodejním zařízením je rovněž automobil, přívěs nebo jiné silniční vozidlo sloužící k prodeji. Prodejním zařízením se rozumí rovněž oplocený prostor sloužící k prodeji. Prodejním zařízením se nerozumí zavazadla, přímo z nichž je prodáváno zboží při drobném prodeji bez funkční vazby na kolaudovanou provozovnu. Prodejním zařízením se dále nerozumí běžné reklamní tabule umístěné bez současného vystavení nabízeného zboží.

Článek 3

Základní pravidla

 1. Tržnici a tržiště nepodléhající kolaudačnímu rozhodnutí podle stavebního zákona, tržní místo, předsunuté prodejní místo, restaurační zahrádku, prodej na jednotlivém prodejním místě, pojízdný prodej, pochůzkový prodej a prodej bez prodejního zařízení lze provozovat pouze na místech určených tímto nařízením a při splnění požadavků stanovených právními předpisy, včetně tohoto nařízení.

 2. Prodej pomocí automatů obsluhovaných zákazníkem je možný na celém území města.

 3. Nedotčena zůstávají zejména ustanovení zvláštních předpisů, podle nichž je prodej možno uskutečňovat pouze na základě správního aktu, zejména rozhodnutí správního orgánu[2].

 4. Nevyžádaný podomní prodej na území města Jablonce nad Nisou se zakazuje, není-li v příloze k tomuto nařízení stanoveno jinak.

Článek 4

Místa pro prodej (lokality)

 1. Místa určená pro prodej v tržnicích a na tržištích nepodléhajících kolaudačnímu rozhodnutí, tržních místech, předsunutých prodejních místech, restauračních zahrádkách, místa určená pro pojízdný prodej, pochůzkový prodej a prodej bez prodejního zařízení (tzv. lokality tržišť) jsou stanovena v příloze k tomuto nařízení.

 2. V případě, že nejsou splněny požadavky zvláštních předpisů, v lokalitách stanovených v příloze k tomuto nařízení prodej uskutečňovat nelze.

 3. V případě, že v některé lokalitě (nebo její části) stanovené v příloze k tomuto nařízení se dočasně nachází provozovna určená k prodeji kolaudačním rozhodnutím podle stavebního zákona, tento tržní řád se na ni nevztahuje, s výjimkou dle článku 8 a 9.

Článek 5

Rozdělení míst podle druhu prodávaného zboží nebo poskytované služby

 1. Rozdělení míst podle druhu prodávaného zboží nebo poskytované služby (dále jen sortiment) je stanoveno zejména v příloze k tomuto nařízení.

 2. Nedotčeny zůstávají zákazy nebo omezení sortimentu dle zvláštních předpisů.[3]

Článek 6

Stanovení kapacity a přiměřené vybavenosti

 1. Je-li v tomto článku užit pojem tržnice a tržiště, rozumí se tím tržnice a tržiště nepodléhající kolaudačnímu rozhodnutí podle stavebního zákona.

 2. Kapacita lokalit, s výjimkou míst pro pojízdný prodej, pochůzkový prodej a prodej bez prodejního zařízení, je stanovena v příloze k tomuto nařízení údajem o maximálním počtu jednotlivých prodejních míst nebo údajem o výměře v m2. Kapacita restauračních zahrádek je stanovena zejména údajem o výměře v m2, tato výměra je součástí správního rozhodnutí[4].

 3. Kapacita lokalit pro pojízdný prodej, pochůzkový prodej a prodej bez prodejního zařízení je dána kapacitou prostranství stanoveného pro tyto druhy prodeje při dodržení podmínek právních předpisů.

 4. Vybavení tržnic, tržišť a tržních míst, vybavení jednotlivých prodejních míst, resp. prodejních zařízení, musí být v souladu s tímto nařízením a zvláštními předpisy vztahujícími se k jednotlivým druhům prodeje.

 5. V lokalitách nesmějí být provozována ani umístěna prodejní zařízení zjevně poškozená.

 6. Provozovatel tržnice, tržiště nebo tržního místa je povinen zajistit vybavení tržnice, tržiště a tržního místa zejména:

  a) dostatečným množstvím sběrných nádob na odpad vznikající v souvislosti s provozem tržnice, tržiště nebo tržního místa,

  b) hygienickým zařízením (WC) pro prodejce, resp. jejich pracovníky (není-li WC zajištěno jiným vhodným způsobem), včetně vyčlenění WC pro pracovníky se zdravotním průkazem v potravinářství v souladu se zvláštními předpisy[5],

  c) vyhovujícím osvětlením, které spotřebiteli umožní zejména prohlédnout si prodávané zboží a přečíst potřebné údaje.

 7. Prodejce na jednotlivém prodejním místě je povinen zejména:

  a) při prodeji potravin zajistit vybavení v souladu se zvláštními předpisy[5],

  b) zajistit vybavení potřebné k předvedení zboží na žádost spotřebitele, umožňuje-li to povaha zboží[6] (zejména při prodeji elektrospotřebičů a elektronického zboží),

  c) při prodeji obuvi zajistit místo ke zkoušení obuvi vsedě a lžíci na boty,

  d) při prodeji oděvů a brýlí zajistit alespoň zrcadlo,

  e) zajistit vybavení jednotlivého prodejního místa dostatečnou nádobou na odpad vznikající v souvislosti s prodejem na jednotlivém prodejním místě.

 8. Nestanoví-li zvláštní předpis jinak, jednotlivé prodejní místo musí být prodejcem z nákupního prostoru viditelně označeno alespoň:

  a) obchodní firmou, jménem a příjmením fyzické osoby nebo názvem právnické osoby-prodejce,

  b) identifikačním číslem prodejce, bylo-li přiděleno,

  c) údajem o sídle nebo místě podnikání prodejce; nemá-li prodejce sídlo nebo místo podnikání, údajem o místě obdobném (např. bydliště),

  d) jménem a příjmením osoby odpovědné za činnost na jednotlivém prodejním místě.

 9. Prodejní zařízení pojízdného prodeje, případně pochůzkového prodeje musí být označeno údaji dle odst. 8 písm. a) -- c).

 10. Prodejce uskutečňující prodej bez prodejního zařízení je povinen údaje dle odst. 8 písm. a) -- c) poskytnout na žádost v písemné formě.

Článek 7

Doba prodeje

 1. Není-li v příloze k tomuto nařízení stanoveno pro jednotlivé lokality jinak, platí, že:

  a) tržnice a tržiště nepodléhající kolaudačnímu rozhodnutí, tržní místo a předsunuté prodejní místo mohou být provozovány celoročně; maximální doba prodeje je od 6.00 hod. do 20.00 hod.,

  b) restaurační zahrádka může být provozována celoročně; maximální doba prodeje je od 8.00 hod. do 23.00 hod., přičemž do této doby se započítává i doba nezbytného úklidu,

  c) pojízdný prodej může být provozován celoročně; maximální doba prodeje je od 8.00 hod. do 23.00 hod.,

  d) pochůzkový prodej a prodej bez prodejního zařízení může být provozován celoročně; maximální doba prodeje je od 8.00 hod. do 18.00 hod

 2. Doba prodeje v restaurační zahrádce může přesáhnout dobu prodeje kolaudované provozovny, s níž restaurační zahrádka funkčně souvisí, je-li spotřebitelům umožněn přístup k hygienickému zařízení (WC).

 3. Povinnost nepřesáhnout dobu prodeje stanovenou pro určitou lokalitu správním aktem, zejména rozhodnutím správního orgánu, vydaným dle zvláštních předpisů[7] zůstává nedotčena.

 4. Doba provozu restaurační zahrádky zejména s reprodukovanou hudbou nebo reprodukovaným mluveným slovem musí být v souladu s právními předpisy, z nichž vyplývají omezení týkající se hluku a vibrací[8a].

Článek 8

Pravidla pro udržování čistoty a bezpečnosti

 1. Tento článek se vztahuje rovněž na prodej v tržnicích a na tržištích majících charakter stavby podle stavebního zákona.

 2. Při prodeji v lokalitách jsou všechny zúčastněné osoby (především provozovatelé tržnic, tržišť a tržních míst a dále prodejci) povinny zejména:

  a) zabezpečovat trvalý a řádný úklid, udržovat čistotu prodejních zařízení a jejich okolí, míst pro prodej i míst pro nakládku a vykládku zboží a skladových prostor, a to v souladu se zvláštními předpisy,

  b) zajišťovat zejména v zimním období schůdnost prostranství lokality, a to v souladu se zvláštními předpisy,

  c) udržovat dostatečnou průchodnost mezi prodejními zařízeními; prodejci jsou povinni užívat k prodeji pouze vymezená jednotlivá prodejní místa,

  d) parkovat motorovými vozidly, případně jinými vozidly včetně přívěsů, jimiž bylo dopravováno zboží na místo prodeje, pouze v prostoru vymezeném provozovatelem,

  e) s odpady vzniklými v souvislosti s prodejem nakládat v souladu se zvláštními předpisy[8].

 3. Další povinnosti dle zvláštních předpisů (zejména hygienických a bezpečnostních) zůstávají nedotčeny.

Článek 9

Pravidla, která musí dodržet provozovatel tržnice, tržiště a tržního místa k zajištění jejich řádného provozu

 1. Tento článek se vztahuje rovněž na prodej v tržnicích a na tržištích majících charakter stavby podle stavebního zákona.

 2. Nestanoví-li zvláštní předpis jinak, tržnice, tržiště a tržní místo musí být jeho provozovatelem viditelně označeno alespoň:

  a) obchodní firmou, jménem a příjmením fyzické osoby nebo názvem právnické osoby-provozovatele tržnice, tržiště nebo tržního místa,

  b) identifikačním číslem provozovatele tržnice, tržiště nebo tržního místa, bylo-li přiděleno,

  c) údajem o sídle nebo místě podnikání provozovatele tržnice, tržiště nebo tržního místa; nemá-li provozovatel sídlo nebo místo podnikání, údajem o místě obdobném,

  d) jménem a příjmením osoby odpovědné za provoz tržnice, tržiště nebo tržního místa,

  e) provozní dobou tržnice, tržiště nebo tržního místa.

 3. Provozovatel tržnice, tržiště nebo tržního místa je dále povinen:

  a) jednotlivá prodejní místa přenechávat k užívání pouze:
  1) osobám podnikajícím na základě živnostenského oprávnění, které je opravňuje k prodeji,
  2) osobám podnikajícím na základě jiného než živnostenského oprávnění, které je opravňuje k prodeji,
  3) fyzickým osobám prodávajícím nezpracované rostlinné a živočišné výrobky z vlastní drobné pěstitelské a chovatelské činnosti a lesní plody,
  4) osobám provozujícím zemědělskou výrobu,
  5) případně jiným osobám, které na základě právních předpisů mohou uskutečňovat prodej,

  b) zajistit organizaci prodeje tak, aby mezi prodejními zařízeními byl vytvořen dostatečný prostor pro pohyb zákazníků a zásobování a aby zde nebyl uskutečňován prodej mimo jednotlivá prodejní místa,

c) časově vymezit vjezd motorových vozidel do prostor tržnice, tržiště a tržního místa,

d) zajistit provádění pravidelného úklidu prodejních zařízení a všech prostor tržnice, tržiště a tržního místa,

e) nakládat s odpady, které vznikají při provozu tržnice, tržiště a tržního místa, v souladu se zvláštními předpisy[8],

f) dohlížet na dodržování právních povinností zúčastněnými osobami, zejména prodejci.

 1. Provozovatel tržnice nebo tržiště je dále povinen tento tržní řád v platném znění (vyjma těch částí a hlav přílohy, které neupravují danou lokalitu) na vhodném místě v tržnici nebo na tržišti zpřístupnit k nahlédnutí jak prodejcům, tak spotřebitelům, a to alespoň po celou provozní dobu.

Článek 10

Kontrola a sankce

 1. Kontrola nad dodržováním povinností stanovených tímto nařízením je prováděna podle zvláštních předpisů.[9]

 2. Porušení povinností stanovených tímto nařízením se postihuje podle zvláštních předpisů.[10]

Článek 11

Závěrečná ustanovení

Toto nařízení nabývá účinnosti 15. dnem po dni vyhlášení.

Ing. Petr Beitl, v.r.
primátor města

Ing. Miloš Vele, v.r.
náměstek primátora

Příloha nařízení č. 3/2009

HLAVA A: Tržiště

LOKALITA KAPACITA MAX. DOBA PRODEJE POZNÁMKA
Č. p. č.; k. ú. Jablonec nad Nisou bližší vymezení počet pro-dej. míst Výměra (m2) denní roční
1 83/10; 3017 u autobusového nádraží - - Úterý, pátek a sobota 6.00 - 18.00 celoročně Úterý, pátek a sobota = ovoce, zelenina, květiny, koření, potraviny vlastní výroby a řemeslné rukodělné výrobky vlastní výroby

HLAVA B: Tržiště

LOKALITA KAPACITA MAX. DOBA PRODEJE POZNÁMKA
Č. p. č. ; k. ú. Jablonec nad Nisou bližší vymezení - ulice: počet prodej. míst Výměra (m2) denní roční
1. 2613; 2275/1 Mírové náměstí 36 stánků 2x2 m 13 stánků 4x2m - 6.00-20.00 Příležitostně v měsících březen-duben, září, prosinec Velikonoční, Podzimní a Vánoční trhy
2. 2275/3 Dolní náměstí 30 stánků 2x2 m 15 stánků 4x2m - 6.00-20.00 Příležitostně v měsících březen-duben, září, prosinec Velikonoční, Podzimní a Vánoční trhy
3. 2295/5; 2294/1 Podhorská (před objektem Eurocentra - u vodotrysku) 22 - 6.00-20.00 Příležitostně v měsících březen-duben, září, prosinec Velikonoční, Podzimní a Vánoční trhy. Kulturní akce
4. 2295/1 nám. Dr. Farského max. 10 - 6.00-20.00 Příležitostně v měsících říjen - prosinec Kulturní akce

HLAVA C: Restaurační zahrádky

Restaurační zahrádky je možno provozovat při splnění požadavků právních předpisů na celém území města Jablonce nad Nisou. Je-li zahrádka umístěna na veřejném prostranství či komunikaci, podléhá její umístění rozhodnutí správního orgánu a předchozímu souhlasu města Jablonec nad Nisou.

HLAVA D: Pojízdný prodej

Pojízdný prodej lze provozovat při splnění požadavků právních předpisů na celém území města Jablonce nad Nisou

HLAVA E: Pochůzkový prodej a prodej bez prodejního zařízení

Pochůzkový prodej a prodej bez prodejního zařízení lze provozovat při splnění požadavků právních předpisů v těchto lokalitách.

LOKALITA KAPACITA MAX. DOBA PRODEJE POZNÁMKA
Č. p. č. k. ú. Jablonec nad Nisou bližší vymezení - ulice: počet prodej. míst výměra(m2) denní roční
1. 142 mezi ulicemi Jugoslávská a Komenského - před OC Central Jablonec (nezatravněná část) - - 8.00 - 18.00 celoročně

Čl. II

Toto nařízení ve znění pozdějších předpisů nabylo účinnosti 15. dnem následujícím po dni jeho vyhlášení*.

RNDr. Petr Beitl
primátor města

Ing. Milan Kouřil
náměstek primátora


* Nařízení č.3/2009 ve znění předpisu č. 5/2022 nabylo účinnosti dne 29.6.2022.

[1] Veřejně přístupná místa jsou veřejná prostranství (§ 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějsích předpisů) a další místa veřejně přístupná i s omezením.

[2] např. § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

[3] např. vyhl. č. 174/1992 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi, vyhl. č. 99/1995 Sb., o skladování výbušnin, vyhl. č. 51/1996 Sb., o podmínkách skladování, přechovávání a zacházení s černým loveckým prachem, bezdýmným prachem, zápalkami a střelivem, § 16 zák. č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů, § 25 zák. č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně souvisejících zákonů (veterinární zákon), § 27 - 29 vyhl. č. 287/1999 Sb., o veterinárních požadavcích na živočišné produkty, zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhl. č. 107/2001 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných.

[4] např. § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

[5] např. vyhl. č. 295/1997 Sb., o hygienických požadavcích na prodej potravin a rozsah vybavení prodejny, vyhl. č. 107/2001 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných

[6] § 15 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

[7] např. § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

[8] 8a např. § 32 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací,

[8a] např. zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

[9] např. zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů, a jiné

[10] např. zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a jiné

Vytvořeno 22.12.2009 - aktualizováno 7.8.2018 13:25:52 | přečteno 5820x | Petr Vitvar
load