Slovník pojmů

Vysvětlení některých pojmů k rozpočtu města.

Příjmová část rozpočtu

Daňové příjmy

Mezi rozhodující příjmy rozpočtů všech měst a obcí patří daňové příjmy. Nejvyšší příjem předpokládáme z DPH a z daní z příjmů právnických osob a fyzických osob.

Nedaňové příjmy

Do této skupiny příjmů se promítají mimo jiné i příjmy z likvidace komunálního odpadu vybrané od občanů města, příjmy z bytového hospodářství - nájemné, dále pak příjmy z pronájmů, úroků a dividend.

Vývoj nedaňových příjmů je velmi málo citlivý na makroekonomické indikátory, a tak jsme použili k odhadům trendové analýzy, ze kterých byly vyloučeny operace, které nemají povahu pravidelných toků a vykazují značné kolísání v čase (příjmy z privatizace, jednorázové nedaňové příjmy, atd.).

Kapitálové příjmy

Zde jsou zahrnuty příjmy z prodeje nemovitého majetku města - pozemky, budovy a byty. Vzhledem ke skutečnosti, že většina pro město lukrativních příjmů (prodej bytů v panelových domech, pozemky vhodné pro větší investory, apod.) se již odehrála v letech minulých a nyní zůstávají k možnému prodeji méně lukrativní pozemky, budovy a bytový fond převážně ve staré zástavbě, což přináší výrazně menší zisky a problematičtější a zdlouhavější proces prodeje tohoto majetku, předpokládáme výrazný pokles kapitálových příjmů města. Výraznější nezapočítané příjmy v následujících letech by bylo možno očekávat z prodeje pozemků na bulváru 5. května, případně některých pozemků a budov ve středu města a prodeje majetkových účastí města.

Dotace

v oblasti přenesené působnosti

Obec vykonává na svém území státní správu ve věcech, které stanoví zákon; působnost v těchto věcech je přenesenou působností obce. V tomto případě dostává město dotace na činnosti, které vykonává za stát (například na výkon státní správy, globální dotace na školství na rok 2004 (podle počtu žáků v MŠ a ZŠ), na dávky a podpory v sociálním zabezpečení, apod.).

v oblasti samostatné působnosti

Do samostatné působnosti obce patří spravování záležitostí, které jsou v zájmu obce a jejích občanů. Jsou to dotace, o něž se musí žádat a nejsou nárokové (například dotace ze státního rozpočtu, rozpočtu kraje, strukturálních fondů EU, apod.).

Výdajová část rozpočtu

Běžné výdaje

Do těchto výdajů jsou zahrnuty veškeré výdaje na provoz města. Jedná se např. o výdaje na správu a opravy majetku města (opravy komunikací a budov, údržbu veřejné zeleně, veřejného osvětlení, atd.), drobné neinvestiční nákupy, činnost úřadu a městské policie, sociální dávky, provoz školských zařízení, na sport a kulturu, příspěvky na provoz zřízených a založených organizací, půjčky z Fondu pro zlepšení úrovně bydlení, splácení úroků z úvěrů a leasingů.

Investiční výdaje

Do investičních výdajů jsou zahrnuty veškeré výdaje na krytí rozvojových investičních záměrů města. Jedná se o výdaje na stavby města, bydlení, dopravu a infrastrukturu, životní prostředí, apod.

Financování

Prostřednictvím financování si obce řídí nesoulad příjmů a výdajů v daném roce. Do rozpočtu města je zahrnut přebytek hospodaření obce z předchozího roku a čerpání návratných zdrojů splatných z rozpočtu v následujících letech (bankovní úvěry), jakož i úhrada splátek již přijatých prostředků (splácení úvěrů).

Vytvořeno 2.3.2005 13:50:49 | přečteno 8635x | Bc. Ondřej Frič
load